Mari Mathiesen: mis motiveeriks hambaarsti külastama?

Haigekassa viis käesoleval aastal läbi hambahaiguste ennetuse ja ravi tervikanalüüsi eesmärgiga arendada rahastamise põhimõtteid ning parandada hambaraviteenuse kättesaadavust. Muuhulgas telliti rahvusvahelise võrdluse saamiseks erinevate riikide hambaravi ja ennetuse riikliku rahastamise ülevaade.

Analüüsi tulemusel on koondatud mitmed ettepanekud nii edenduse, ennetuse kui ka ravi arendamiseks.

Haigekassa tellitud rahvusvaheline võrdlus kinnitas, et sarnaselt Eestile osutatakse kõigis käsitletud kümnes riigis (Inglismaa, Holland, Prantsusmaa, Soome, Rootsi, Taani, Sloveenia, Läti, Leedu, Ungari) lastele tasuta hambaravi ja tehakse ennetustööd.

Nii nagu ka Eestis, peetakse võrreldud riikides hambaravi korralduses prioriteediks ja kogu süsteemi tugevuseks laste hambahaiguste ennetustegevuse ja ravi rahastamist kohustusliku tervisekindlustuse eelarvest.

Samas on riikide lõikes teenuste kättesaadavus erinev ning peamiseks nõrkuseks peetakse sageli hambaravi ebavõrdset kättesaadavust majanduslikult erineval järjel olevatele täisealistele ühiskonnaliikmetele ja pikki ravijärjekordi odavamate teenuste pakkujate juures.

Osaliselt toetatakse erinevates riikides ka täiskasvanute hambaravi rahaliste ja mitterahaliste hüvitistega, lisaks kasutatakse hambaraviteenuse hinnaturu reguleerimise meetmeid (ühtlustatud kohustuslik hinnakirjastruktuur, fikseeritud hinnad erasektori lepingupartnerite juures või odavamad teenused avaliku sektori teenuseosutajatelt).

Hambaraviteenuse kasutus Eestis

Eestis on alla 19-aastaste laste hambaravi ja meditsiinilistel näidustustel ortodontia teenused ravikindlustuse poolt hüvitatud ning ilma omaosaluseta.

Täiskasvanu kannab oma hambaravikulud ise. Eranditeks on vältimatu abi, mille eest tasub haigekassa vastavalt osutatud teenustele mitterahalise hüvitisena ja rahaline hüvitis teatud sotsiaalsetele gruppidele.

Elanike rahulolu uuringutest selgub, et Eestis on täiskasvanule hambaraviteenus selle kõrge maksumuse tõttu halvasti kättesaadav. Sellele viitavad asjaolud, et viimase viie aasta jooksul on 11% võrra vähenenud nende inimeste osakaal, kes on hambaravi eest nõus maksma.

Samas on suurenenud nende inimeste osakaal, kes ei külasta igal aastal hambaarsti, kuigi neil on selleks vajadus.

OECD 2013. aasta tervisenäitajaid käsitlevast raportist selgub, et Eesti täisealiste inimeste katmata hambaravivajadus on peaaegu OECD riikide keskmisel tasemel, samas lõhe kõrge ja madala sissetulekuga inimeste vahel on keskmisest suurem.

Hambahaiguste ennetamise tõhustamise ning hambaravi kättesaadavuse parandamise analüüsile tuginedes töötati välja ettepanekud, millest osa on ravikindlustusele olulise eelarvemõjuta ja teised nõuaksid rahalist lisaressurssi. 

Edendustegevustega jätkamine on oluline

Teadmised ja käitumisharjumused on hammaste tervise tagamisel lisaks hambaravi võimalustele väga olulised. Seega on esmatähtis suurendada teadlikust suuhügieenist ja hambahaiguste ennetusest, mis on ühtlasi aluseks sellele, et pöördutaks õigeaegselt hambaarstile.

Järgnevatel aastatel on plaanis jätkata laste hambahaiguste edendusprojektiga ja selle sisukust koostöös partneritega arendada. Lisaks peame oluliseks luua võimalused kogu elanikkonna hammaste tervise olukorra süstemaatiliseks fikseerimiseks ning analüüsiks.

Täiendavalt peame vajalikuks kaaluda võimalusi täiskasvanutele hambahaiguste ennetustöö tegemiseks ja nõustamisvõimaluste loomiseks.

Laste hambahaiguste ennetuse ja ravi kättesaadavus ning rahastamine

Eesti Haigekassa hüvitab alla 19-aastaste laste hambahaiguste ennetuse, hambaravi (sh ortodontia) kulud. Kitsaskohaks on hambaarsti vastuvõtu puudumine mitmetes valdades, mis halvendab teenuste kättesaadavust lastele.

Laste hambahaiguste ennetuse ja raviteenuste geograafilise kättesaadavuse parandamiseks kaalume uue teenusena nn hambaravibussi teenuse rakendamist (tuginedes rinnavähi ennetamise sõeluuringus kasutatava mammograafiabussi kogemusele).

Samuti on kavas täiendavalt analüüsida suuhügienisti teenuse rakendamise võimalusi hambahaiguste ennetamisel ja ortodontilises ravis.

Senini on hambahaiguste ennetamist ja laste hambaravi rahastatud lepingute erinevate rahaliste lisade alusel. Osa määrusega sätestatud ennetustegevustest rahastatakse (6, 7, 9 ja 12-aastaste) eraldi eelarvereana ning teiste määruses toodud sihtrühmade hammaste kontrollid (3, 14 ja 15-aastaste) kuuluvad hambaravi eelarverea alla.

Taolise korralduse põhjused on minevikus - 2002. aastal otsustati ravikindlustushüvitistesse lisada laste hambahaiguste ennetamise teenus, kuid rahaliste vahendite puudusest tulenevalt jäi see piiratuks nelja sünnikohordiga. Kooskõlastatult hambaarstidega valiti välja teatud vanuserühmad, mis olid ennetuse seisukohast kriitilisemad.

Praeguseks on kujunenud olukord, kus taoline eristamine on hägustanud sisulised piirid hambahaiguste ennetuse ja hambaravi teenuse vahel ning seega ei ole edaspidi asjakohane.

Hambahaiguste ennetuse ja ravi lepingute ühendamine soodustab terviklikku patsiendikäsitlust ning vähendab koormust raviarvete vormistamisel.

Hambahaiguste ennetamise ja ravi ühtses lepingus on kavas määratleda kõik määruses nimetatud ennetustegevuste sihtrühmad (3, 6, 7, 9, 12, 14 ja 15-aastased) ning teeme ettepaneku rakendada ühtselt nii ennetuse kui raviteenustele DMF indeksi märkimine, mis annaks oluliselt parema ülevaate laste hammaste tegelikust olukorrast. 

Ennetustegevus peab muutuma tavapäraseks hambaraviteenuse osaks ka määruses nimetamata laste vanusrühmadele.

Lisaks perearstidele ka kooliõdedele võimalus hõlmatuse jälgimiseks

Alates 2013. aastast saavad perearstid haigekassalt tagasisidet, kui paljud vastava sünniaasta lastest on saanud ennetuse- ja hambaraviteenuseid. Täiendav personaalne ja põhjendatud meeldetuletus perearsti ja –õe poolt motiveerib peresid oma lapsega hambaarsti külastama.

Ravikindlustuse andmekogus ei ole seost lapse kooliõega, mistõttu ei ole raviarvete põhjal individuaalne tagasiside rakendatav kooliõdedele. Kooliõdedel on juurdepääs tervise infosüsteemi ning haigekassa teeb ettepaneku arendada andmevahetust tervise infosüsteemi vahendusel, et seeläbi luua kooliõdedele võimalus laste hambaraviteenustega hõlmatuse jälgimiseks ja meeldetuletusteks.

Meetmed täiskasvanute hambaravi kättesaadavuse parandamiseks

Täiskasvanute hambaravi kättesaadavuse parandamiseks ja ravile pöördumise peamiseks takistuseks oleva hinnabarjääri alandamiseks töötati välja erinevad stsenaariumid, mis esitati haigekassa nõukogule 15. augusti koosolekul arutamiseks.

Rahalise hüvitise puhul toimuks teenuse kättesaadavuse parandamine inimesele hambaravi järgselt kulude osalise kompenseerimisena.

Oleme välja pakkunud mitmed võimalused nii sihtrühmade kui piirmäärade osas. Esitatutele on võimalik teha lisaks täiendavaid stsenaariume, nende rahaline mõju on olulises sõltuvuses lisaks hüvitise piirmäärale sihtrühma kasutusaktiivsusest, mille täpne prognoosimine on kõige keerukam.

Võimaldades kõigile ravikindlustatud täiskasvanutele hambaravihüvitist teatud summa ulatuses ei pruugi hüvitise suurus samas olla piisav ning seetõttu jääda motivatsioon õigeaegselt arsti külastada väheseks. Lisaks on selle lahenduse puhul teenuste hinnad täiskasvanutele reguleerimata ja nende kasv võib vähendada hüvitise tulemuslikkust.

Mitterahalise hüvitise rakendamisel oleks teenused kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu ning haigekassa ostaks neid oma lepingupartneritelt ravi rahastamise lepingu alusel (sarnaselt laste hambaravile).

See lahendus võimaldaks lepingus reguleerida hinnataset ja kontrollida ravikvaliteeti ning kokkuvõttes kulutõhusamalt laiendada hambaravi kättesaadavust.

Reguleeritud hinnatase ja osaline haigekassa poolne hüvitamine (nt 20% teenuse hinnast ja üks visiit aastas 50%, et tugevamalt motiveerida hambaarsti külastamist) tagaks teenuseosutamise läbipaistvuse lepingupartnerite juures ning osaline kulude hüvitamine motiveeriks inimesi hambaarsti külastama.

Kokkuvõtteks: analüüsi tulemused, ettepanekud ja erinevad edasised võimalused räägime läbi ka hambaarstide liiduga, kellele oleme teinud ettepaneku aruteluks. Pärast diskussioone osapooltega järgnevad detailanalüüsid ning ettevalmistused, et lahendused oleksid kestlikud nii rahaliselt kui sisuliselt.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.