Haig­la­bak­te­ri le­vi­ku pii­ra­mi­seks peak­sid en­da hü­giee­ni­har­ju­mu­si muut­ma ka kü­las­ta­jad

Bri­ti Pat­sien­ti­de Ühin­gu tipp­koh­tu­mi­sel Lon­do­nis kut­su­ti haig­la­kü­las­ta­jaid üles abis­ta­ma võit­lu­ses MR­SA vas­tu. Ühin­gu esi­mees Mic­hael Sum­mers üt­les BBC-le, et haig­la­kü­las­ta­ja­te rol­li tol­le ra­vim­re­sis­tent­se bak­te­ri le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­sel ei ole se­ni tead­vus­ta­tud.

Bri­ti Pat­sien­ti­de Ühin­gu tipp­koh­tu­mi­sel Lon­do­nis kut­su­ti haig­la­kü­las­ta­jaid üles abis­ta­ma võit­lu­ses MR­SA vas­tu. Ühin­gu esi­mees Mic­hael Sum­mers üt­les BBC-le, et haig­la­kü­las­ta­ja­te rol­li tol­le ra­vim­re­sis­tent­se bak­te­ri le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­sel ei ole se­ni tead­vus­ta­tud.
 
Me­tit­sil­liin­re­sis­tent­ne Stap­hy­lo­coc­cus au­reus on tõus­nud üheks Ing­lis­maa va­li­mis­kam­paa­nia põ­hi­kü­si­mu­seks. Amet­li­ku sta­tis­ti­ka jär­gi ka­he­kor­dis­tus aas­ta­tel 1999–2003 MR­SA põh­jus­ta­tud sur­ma­de arv. Va­lit­su­se kin­ni­tu­sel eel­mi­sel aas­tal MR­SA in­fekt­sioo­ni tõt­tu ra­vi va­ja­va­te pat­sien­ti­de hulk küll vä­he­nes kuue prot­sen­di võr­ra, kuid tu­hat­kond pat­sien­ti aas­tas su­reb veel haig­la­bak­te­ri kät­te.
 
Kü­las­ta­jad võik­sid kä­si pes­ta
As­ja­tund­ja­te ar­va­tes võiks hü­giee­ni pa­ran­da­mi­se­ga vä­hen­da­da su­re­must 15 prot­sen­di võr­ra. Sum­mers ar­vas aga, et kui haig­la­töö­ta­jad veel oma kä­si kor­ra­li­kult pe­se­vad, siis kü­las­ta­jad ar­va­ta­vas­ti mit­te.
 
"Te­ge­mist oleks vä­ga liht­sa, kuid ilm­selt ülio­lu­li­se moo­du­se­ga MR­SA le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks," sõ­nas Sum­mers, kel­le­ga nõus­tus ka me­dit­sii­niõ­de­de esin­da­ja Jean Law­ren­ce. Te­ma lu­bas, et haig­laõed ja ka pat­sien­did hak­ka­vad tu­le­vi­kus kü­las­ta­jaid roh­kem kä­si pe­se­ma sun­di­ma – või­ma­lu­sed sel­leks on pea iga osa­kon­na sis­se­käi­gu juu­res.
 
Kii­ra­bil hü­giee­ni­ga ras­ku­si
Va­ra­se­mast ras­kem on kõr­geid hü­giee­ni­nõud­mi­si täi­ta aga kii­ra­bil. Väl­ja­kut­se­te arv on tõus­nud, iga päev ka­su­tab kii­ra­bi­tee­nust li­gi 60 000 bri­ti pat­sien­ti ning per­so­na­lil on see­tõt­tu vä­he ae­ga kor­ra­li­kult puh­tust hoi­da, üt­les kii­ra­bi­lii­du esi­mees Ric­hard Di­ment koh­tu­mi­sel pee­tud et­te­kan­des.
 
MR­SA na­ka­tu­mi­sest kii­ra­biau­to­dest on tul­nud tea­teid, kuid Di­men­ti tea­da ei ole prob­lee­mi täp­se­malt uu­ri­tud. Di­men­ti ar­va­tes peaks risk saa­da MR­SA nak­kus kii­ra­biau­tost ole­ma üs­na ma­dal, kuid neil oleks va­ja tõen­deid, kui suur see oht siis­ki on ja kui sa­ge­li tu­leks sõi­du­va­hen­di põh­ja­lik de­sin­fit­see­ri­mi­ne lä­bi viia.
 
Pat­sien­diü­hin­gu­te hin­nan­gul on aga just kii­ra­bi­ga prob­lee­me – MR­SA in­fekt­sioo­ni põ­de­nuid esin­dav To­ny Field tea­dis, et kii­ra­biau­to­sid sa­ge­li ei pu­has­ta­ta en­ne uue­le väl­ja­kut­se­le sõit­mist.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.