Euroopa kroonilise südamepuudulikkuse juhtnööridest uus versioon

Eu­roo­pa Kar­dio­loo­gi­de Selts (ESC) on uuen­da­nud oma kroo­ni­li­se sü­da­me­puu­du­lik­ku­se diag­noo­si­mis- ja ravijuhtnöö­re, tea­tas or­ga­ni­sat­sioon 19. mail.

Eu­roo­pa Kar­dio­loo­gi­de Selts (ESC) on uuen­da­nud oma kroo­ni­li­se sü­da­me­puu­du­lik­ku­se diagnoosi­mis- ja ra­vi­juht­nöö­re, tea­tas or­ga­ni­sat­sioon 19. mail.
 
Ju­hi­sed si­sal­da­vad kaa­sa­jas­ta­tud prak­ti­li­si soo­vi­tu­si kroo­ni­li­se sü­da­me­puu­du­lik­ku­se diag­noo­si­mi­seks, hin­da­mi­seks ja ra­viks klii­ni­li­ses prak­ti­kas ning epi­de­mio­loo­gi­lis­tes kü­sit­lus­tes ja uu­rin­gu­tes. Dias­tool­se sü­da­me­puu­du­lik­ku­se diag­noo­si­mi­se koh­ta on ju­his­tes­se li­sa­tud uus, eral­di pea­tükk.
 
Pro­fes­sor Ken­neth Dicks­tein Nor­ra Sta­van­ge­ri Üli­koo­list, ra­vi­ju­his­te ko­mi­tee lii­ge ja ESC sü­da­me­puu­du­lik­ku­se ühen­du­se pre­si­dent, ni­me­tas uut ju­hen­dit vä­ga häs­ti koos­ta­tud ja esi­ta­tud do­ku­men­diks. Dicks­tei­ni ar­va­tes on ju­hend eel­mi­sest ver­sioo­nist pa­rem nii tea­dus­li­ku si­su kui vor­mi poo­lest, ol­les ka­su­ta­ja­sõb­ra­li­kum ning prak­ti­see­ri­va­te ars­ti­de va­ja­du­si ar­ves­ta­vam.
 
"Hoi­du­des laia­dest ül­dis­tus­test, on need juht­nöö­rid tõe­li­selt rea­list­li­kud ja klii­ni­li­selt as­ja­ko­ha­sed ko­gu maail­ma ning eri­ti Eu­roo­pa po­pu­lat­sioo­ni­de suh­tes," kii­tis pro­fes­sor. Eel­mis­te ju­his­te­ga ei ole prae­gu­ne do­ku­ment vas­tuo­lus, pi­gem on te­ge­mist täien­da­tud ja pa­ran­da­tud ver­sioo­ni­ga.
 
Dicks­tei­ni sõ­nul on aas­tast 2001, mil juht­nöö­ri­de eel­mi­ne va­riant aval­da­ti, sü­da­me­puu­du­lik­ku­se ra­vis olu­li­si aren­guid toi­mu­nud. Ko­gu lä­he­ne­mi­ne on muu­tu­nud mul­ti­dist­sip­li­naar­se­maks, suur areng on toi­mu­nud me­dit­sii­ni­teh­ni­ka val­las ning uu­rin­gu­tes na­gu CHARM ja VA­LIANT on näh­tud an­gio­ten­siin­ret­sep­to­ri­te an­ta­go­nis­ti­de efek­tiiv­sust. ARB-de ka­su­ta­mi­ne on jär­jest le­vi­mas ning Dicks­tei­ni ar­va­tes näi­tab see uue­ma­te tõen­dus­ma­ter­ja­li­de mõ­ju.
 
Juht­nöö­ri­des on tä­he­le­pa­nu pöö­ra­tud ka sü­da­me­puu­du­lik­ku­se­ga pat­sien­ti­de kaa­su­va­te­le hai­gus­te­le, ge­riaat­ri­li­se pat­sient­kon­na täht­su­se­le ning kau­ge­lea­re­ne­nud sü­da­me­puu­du­lik­ku­se­ga pat­sien­ti­de eri­va­ja­dus­te­le.
 
ESC kroo­ni­li­se sü­da­me­puu­du­lik­ku­se juht­nöö­rid on eri­ne­va­tes for­maa­ti­des saa­da­val ühen­du­se ko­du­le­he­kül­jel www.es­car­dio.org ning aval­da­tud aja­kir­jas Eu­ro­pean Heart Jour­nal. (ESC Gui­de­li­nes on Diag­no­sis and Treat­ment of Ch­ro­nic Heart Fai­lu­re; Eu­ro­pean Heart Jour­nal 2005; 26: 1115–1140)

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.