Di­gi­loo in­fo­süs­tee­mi aren­dus ära­tas suurt hu­vi

4. no­vemb­ril oli vii­ma­ne päev esi­ta­da taot­lu­si osa­le­maks sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi väl­ja kuu­lu­ta­tud di­gi­taal­se ter­vi­se­loo in­fo­süs­tee­mi­se loo­mi­se rii­gi­han­kel, mi­da fi­nant­see­ri­tak­se Eu­roo­pa Lii­du st­ruk­tuu­ri­fon­di­dest.

4. no­vemb­ril oli vii­ma­ne päev esi­ta­da taot­lu­si osa­le­maks sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi väl­ja kuu­lu­ta­tud di­gi­taal­se ter­vi­se­loo in­fo­süs­tee­mi­se loo­mi­se rii­gi­han­kel, mi­da fi­nant­see­ri­tak­se Eu­roo­pa Lii­du st­ruk­tuu­ri­fon­di­dest.
 
"Rah­vus­va­he­li­sel väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­ga lä­bi­rää­ki­mis­te­ga rii­gi­han­kel osa­le­mi­seks esi­ta­ti 15 taot­lust," üt­les sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi pro­jek­ti­juht Jaak Par­re. "Taot­lu­si esi­ta­ti nii ük­si­ku­te fir­ma­de kui ka kon­sort­siu­mi­te poolt ühi­selt, kus­juu­res kon­sort­siu­mi­tes osa­leb ka vä­lis­mai­seid fir­ma­sid."
 
Taot­le­ja­te roh­kus üle­tas mi­nis­tee­riu­mi oo­tu­si, kuid Par­re sõ­nul on suur hu­vi han­ke vas­tu po­si­tiiv­ne, ku­na ta­gab lä­bi ti­he­da kon­ku­rent­si pa­ri­ma part­ne­ri leid­mi­se. Järg­mis­te sam­mu­de­na viiak­se lä­hi­nä­da­la­tel lä­bi taot­le­ja­te kva­li­fit­see­ri­mi­ne ning va­li­tak­se väl­ja need taot­le­jad, kes kut­su­tak­se lä­bi­rää­ki­mis­te­le, mär­kis Par­re. Le­pin­gu­ni on pla­nee­ri­tud jõu­da 2006. aas­ta veeb­rua­ris.
 
Kaks ja pool aas­tat han­ke­tööd hõl­mab di­gi­taal­se ter­vi­se­loo in­fo­süs­tee­mi pro­jek­tee­ri­mist, val­mis­ta­mist, ka­su­ta­ja­te koo­li­tust ja juu­ru­ta­mist. Juu­ru­ta­mi­ne hõl­mab nii ter­vis­hoiu­tee­nu­se osu­ta­ja­te in­fo­süs­tee­mi­de liit­mist di­gi­taal­se ter­vi­se­loo­ga kui ka ava­lik­ku­se tea­vi­ta­mist loo­dud tee­nus­test, tea­tas sot­siaal­mi­nis­tee­rium oma pres­si­tea­tes.
 
Di­gi­taal­se ter­vi­se­loo ra­ken­da­mi­se­ga te­kib või­ma­lus lä­bi ühe in­fo­süs­tee­mi pää­se­da li­gi pa­ti­sen­di ter­vi­seand­me­te­le, mis pa­ran­dab ars­ti­de ja pat­sien­ti­de in­for­mee­ri­tust pat­sien­di ter­vi­se­sei­sun­dist. Tä­nu sel­le­le, et arst saab ra­vi­mi­se käi­gust tut­vu­da va­ja­li­ke and­me­te­ga, pa­ra­neb ka ra­vik­va­li­teet. Pat­sien­di li­gi­pääs oma ter­vi­seand­me­te­le ta­gab ini­me­se pa­re­ma tead­lik­ku­se oma ter­vi­sest.
 
Ars­ti­de juur­de­pääs pat­sien­di and­me­te­le re­gu­lee­ri­tak­se õi­gus­te süs­tee­mi­ga, mis vä­lis­tab ju­hu­sed, et arst tut­vuks ra­vi­mi­se käi­gus ter­vi­seand­me­te­ga, mis ei oma ra­vis täht­sust. Sa­mu­ti kont­rol­li­tak­se di­gi­taal­se ter­vi­se­loo in­fo­süs­tee­mi kau­du and­me­te ka­su­ta­mist. Pis­te­list kont­rol­li oma ter­vi­seand­me­te ka­su­ta­mi­se üle võib te­ha iga pat­sient ise.
 
Li­saks luuak­se di­gi­taal­se ter­vi­se­loo pro­jek­ti raa­mes kii­ra­bi jaoks mõel­dud pa­ti­sen­di krii­ti­lis­te ter­vi­seand­me­te in­fo­süs­teem, mis tal­le­tab en­das väl­ja­võt­te pa­ti­sen­di kõi­ge olu­li­se­ma­test ter­vi­seand­me­test ja on väl­ja­kut­se­le sõit­va­le kii­ra­bi­le li­gi­pää­se­tav loe­tud se­kun­di­te jook­sul.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.