Toht­ri­te mee­lest peak­sid ra­vi­mi­toot­jad hin­na­po­lii­ti­kas läh­tu­ma suu­re­mast sot­siaal­sest vas­tu­tu­sest

Ars­ti­de ena­mik tun­nis­tab, et ra­vi­mi­kom­pa­niid pea­vad tee­ni­ma ka­su­mit, kuid sa­mal ajal ar­va­vad nad, et ra­vi­mid ei to­hiks ol­la nii kal­lid, et pat­sien­did neid en­da­le lu­ba­da ei saa.

Ars­ti­de ena­mik tun­nis­tab, et ra­vi­mi­kom­pa­niid pea­vad tee­ni­ma ka­su­mit, kuid sa­mal ajal ar­va­vad nad, et ra­vi­mid ei to­hiks ol­la nii kal­lid, et pat­sien­did neid en­da­le lu­ba­da ei saa, kir­ju­tab Reu­ters Health Amee­ri­kas lä­bi vii­dud kü­sit­lu­sest.
 
Dr Alan Mitt­le­man Juu­di Teo­loo­gi­li­sest Se­mi­na­rist ja Ja­red Pas­ter­nak New Yor­gi Me­dit­sii­ni­kol­led­žist koos­ta­sid ars­ti­de jaoks kü­sit­lu­se, et uu­ri­da nen­de sei­su­koh­ta uu­te ra­vi­mi­te väär­tus­lik­ku­sest ja hin­na­po­lii­ti­ka sot­siaal­se­test mõ­ju­dest.
 
Uu­ri­jad pa­nid ars­ti­de­le et­te hü­po­tee­ti­li­se si­tuat­sioo­ni, kus uus vä­hi­ra­vim pi­ken­daks hi­li­ses staa­diu­mis ko­lo­rek­taal­se, rin­na- või kop­su­vä­hi pat­sien­ti­de elui­ga viie kuu võr­ra, kuid mis lä­heks toot­ja poolt mää­ra­tud hin­na­ga pat­sien­di­le maks­ma 8000 dol­la­rit kuus.
 
Ena­mik (54,4 prot­sen­ti) 658 vas­ta­nud ars­tist üt­les, et kom­pa­nii käi­tub ee­ti­li­selt kui äriet­te­võ­te, kuid mit­te kui me­dit­sii­ni­fir­ma. 12,5 prot­sen­ti ar­vas, et mõ­le­malt poolt vaa­da­tu­na on toot­ja käi­tu­mi­ne ee­ti­li­ne ning täies­ti ebaee­ti­li­seks pi­das fir­ma te­gut­se­mist 27,9 prot­sen­ti ars­ti­dest.
 
Sõ­na­de ja väl­jen­di­te seast, mil­le­ga osa­le­ja­tel pa­lu­ti se­da ku­ju­tel­da­vat fir­mat ise­loo­mus­ta­da, va­li­ti üle pool­tel juh­tu­del väl­ja "eksp­lua­tee­riv" ja "ah­ne". Kol­man­dik nõus­tus va­rian­di­ga, et "kom­pa­nii täi­dab oma üle­san­net kui ka­su­mit taot­lev et­te­võ­te". Al­la 14 prot­sen­di ar­vas, et fir­ma "op­ti­mee­rib res­surs­se tu­le­vi­ku aren­dus­te­ge­vu­se tar­vis".
 
In­terv­juus aja­kir­ja­ni­ke­le üt­les Mitt­le­man, et ars­tid näi­sid ole­vat üs­na vi­ha­sed kom­pa­nii hin­na­po­lii­ti­ka pea­le. "Nad usu­vad, et ra­vi­mi­fir­mal on ko­hus­tu­si, mis ula­tu­vad kau­ge­ma­le kui ka­su­mi taot­le­mi­ne akt­sio­nä­ri­de jaoks – sot­siaal­se vas­tu­tu­se­ni väl­ja, mi­da ars­tid ise tun­ne­vad," oli Mitt­le­ma­ni hin­nang.
 
Pas­ter­na­ki tä­he­le­pa­ne­kul olid ars­tid pal­ju mõist­va­mad ra­vi­mi­fir­ma­de ka­su­mi­tee­ni­mi­se suh­tes kui ta oo­da­nuks. Ars­ti­de mee­lest on õi­gus­ta­tud sel­li­se hin­na kü­si­mi­ne, mis on äri­li­selt ka­su­lik, kuid hin­ge­hin­da­de mää­ra­mist nad tau­ni­sid.
 
Ra­vi­mi­toot­jad peak­sid Pas­ter­na­ki ar­va­tes võt­ma sel­li­sel pu­hul ar­ves­se ka ars­ti­de ar­va­mu­si, ku­na lõp­peks on arst see, kes pat­sien­di­le ra­vi­mit soo­vi­tab ja sel­le juu­res nii hin­na kui eel­da­ta­va ka­su kaa­lu­kau­si­le seab.
 
Kü­sit­lu­se lä­bi­vii­mist kor­ral­da­nud fir­ma esin­da­ja Glenn Kess­ler vaa­tas ko­gu as­ja­le tei­sest kül­jest: "Kui­das saad sa te­gut­se­da edu­ka ra­vi­mi­toot­ja­na, kui ei ole hea äri­te­ge­mi­ses?"
 
Kess­le­ri sõ­nul on just ka­sum see, mis teeb ra­vi­mi­toot­ja­test juh­ti­vad tööand­jad Ühend­rii­ki­des ja in­no­vaa­to­rid ter­vis­hoius. Kui in­ves­to­rid ei tee­niks ka­su­mit, jääks ära ka hea­de ja tu­ge­va­te uu­te ra­vi­mi­te loo­mi­ne.
 
Mitt­le­ma­ni mee­lest on sel­ge, et va­ja on sü­ga­va­mat dis­kus­sioo­ni sel­lel tee­mal, kui­das ra­vi­mi­toot­jad saak­sid säi­li­ta­da oma ka­su­mi me­dit­sii­niet­te­võ­te­te­na en­da­le võe­tud vas­tu­tu­se kõr­val.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.