Ki­rurg ope­ree­rib võ­luek­raa­ni kau­du

SA Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­mi ope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se ja AS Se­met­ro­ni koos­töös ins­tal­lee­ri­ti ope­rat­sioo­ni­tup­pa esi­me­ne Bal­ti­maa­de täis­di­gi­taal­ne juh­ti­mis­süs­teem OR1 Sak­sa fir­malt KarlS­torz GmbH.

SA Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­mi ope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se ja AS Se­met­ro­ni koos­töös ins­tal­lee­ri­ti ope­rat­sioo­ni­tup­pa esi­me­ne Bal­ti­maa­de täis­di­gi­taal­ne juh­ti­mis­süs­teem OR1 Sak­sa fir­malt KarlS­torz GmbH, tea­tas klii­ni­ku­mi pres­sie­sin­da­ja.
 
De­monst­rat­sioo­niks pai­gal­da­tud täis­di­gi­taal­ne ope­rat­sioo­ni­toa juh­ti­mis­süs­teem jääb klii­ni­ku­mi ka­su­tus­se esial­gu sep­temb­ri­ni, see või­mal­dab väl­ja sel­gi­ta­da te­ge­li­kud va­ja­du­sed süs­tee­mi ter­vik­li­kuks komp­lek­tee­ri­mi­seks.
 
Mi­da uus tark­va­ra­süs­teem või­mal­dab ja kui­das see töö­tab, sel­lest ai­ta­vad pil­ti luua Tar­tu üli­koo­li klii­ni­ku­mi ope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se di­rek­to­ri Too­mas El­ler­vee all­järg­ne­vad sel­gi­tu­sed.
 
 
Pres­si­tea­test: Täis­di­gi­taal­ne ope­rat­sioo­ni­toa juh­ti­mis­süs­teem või­mal­dab di­gi­taal­selt sal­ves­ta­da ja ar­hi­vee­ri­da ko­gu teos­ta­ta­va uu­rin­gu või lä­bi­vii­da­va ope­rat­sioo­ni käi­gu. /- - -/ Klii­ni­ku­mis ka­su­tu­se­le võe­tud la­hen­dus on ai­nu­laad­ne ter­ves Eu­roo­pas, sest või­mal­dab ope­rat­sioo­niaeg­set vi­suaal­set lei­du sal­ves­ta­da Pil­di­pan­gas.
 
Sel­gi­tus: Ena­mik sal­ves­tus­süs­tee­me maail­mas on üles ehi­ta­tud kas CD- või DVD-ke­tas­te ka­su­ta­mi­se­le ja nen­de ar­hi­vee­ri­mi­se­le, või siis ar­hi­vee­ri­tak­se in­fo ra­via­su­tu­se lo­kaal­ses­se ar­vu­ti­võr­ku.
SA TÜ Klii­ni­ku­mis on ala­tes 2001. aas­tast ka­su­tu­sel di­gi­taal­ne ra­dio­loo­gi­li­ne pil­diar­hiiv. See tä­hen­dab, et rönt­gen-, kom­puu­ter-, ult­ra­he­li- jt ra­dio­loo­gi­li­sed uu­rin­gud sal­ves­ta­tak­se di­gi­taal­sel ku­jul ar­vu­ti­võr­gus. Alg­selt oli see klii­ni­ku­mi lo­kaal­ne ar­hiiv. Hil­jem ha­ka­ti süs­tee­mi eda­si aren­da­ma koos Põh­ja-Ees­ti re­gio­naal­haig­la­ga. Prae­gu­seks on sel­lest väl­ja kas­va­nud Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pank (ETP), mis loo­di juu­nis 2006 ja mil­le­ga on lii­tu­nud 72 pil­ti toot­vat ük­sust 16-st eri­ne­vast haig­last üle ter­ve Ees­ti.
 
Sel­li­se e-me­dit­sii­ni too­te­ga on Ees­ti ena­mi­kest rii­ki­dest mi­tu sam­mu ees. ETP või­mal­dab pat­sien­di eel­ne­vaid ja värs­keid uu­rin­guid vaa­da­ta sõl­tu­ma­ta pat­sien­di ja ars­ti asu­ko­hast Ees­ti Va­ba­rii­gi pii­res. Ei ole va­ja te­ha kor­du­vaid uu­rin­guid lü­hi­ke­se aja­va­he­mi­ku jook­sul, kui pat­sient suu­na­tak­se pe­rears­ti­süs­tee­mist maa­kon­na­haig­las­se ja sealt eda­si kõr­ge­mas­se etap­pi Tal­lin­nas või Tar­tus.
 
SA TÜ Klii­ni­ku­mis in­tal­lee­ri­tud täis­di­gi­taal­ne ope­rat­sioo­ni­süs­teem või­mal­dab ope­rat­sioo­niaeg­set vi­deo­ma­ter­ja­li (ük­sik­pil­did või vi­deo­lõi­gud) sal­ves­ta­da DI­COM-for­maa­dis Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pan­gas. Või­ma­lik on nii klas­si­ka­li­se lah­ti­se ope­rat­sioo­ni kui ka en­dos­koo­pi­li­se ope­rat­sioo­ni põ­hiet­ta­pi­de sal­ves­ta­mi­ne, ope­rat­sioo­nieel­se ja ope­rat­sioo­ni­järg­se vi­suaal­se leiu fik­see­ri­mi­ne ning va­ja­du­sel sel­le hi­li­sem taa­se­si­ta­mi­ne.
 
Uni­kaal­sus seis­neb­ki sel­les, et KarlS­torz GmbH poolt too­de­tud OR1 ei ole se­ni veel sal­ves­ta­nud oma di­gi­taal­set vi­deo­pil­ti Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pan­ga­le sar­na­ses elekt­roon­ses ser­ve­ris. Fir­ma ise oli ka vä­ga hu­vi­ta­tud sel­li­se või­ma­lu­se tek­kest ning ka­su­tas ju­hust oma too­te eda­sia­ren­da­mi­seks.
 
24. au­gus­ti hom­mi­ku­poo­li­kul kor­ral­da­si­me koos KarlS­torz GmbH ja AS Se­met­ro­ni­ga nel­ja­pool­se vi­deo­kon­ve­rent­si (ope­rat­sioo­ni­tu­ba klii­ni­ku­mis, kon­ve­rent­si­ruum klii­ni­ku­mis, kon­ve­rent­si­kes­kus Karls­tad­tis ning KarlS­torz'i sead­me­te de­monst­rat­sioo­ni ja õp­pe­ruum Tut­lin­ge­nis) koos ope­rat­sioo­niaeg­se vi­deo­ma­ter­ja­li sal­ves­ta­mi­se­ga Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pan­gas.
 
 
Pres­si­tea­test: See süs­teem liht­sus­tab ki­rur­gi­de ja abi­per­so­na­li iga­päe­vast tööd ope­rat­sioo­ni­saa­lis, või­mal­da­des reaa­la­jas ka­su­ta­ta­va lii­de­se abil juh­ti­da mak­si­maal­se kii­ru­se­ga kõi­ki­de ope­rat­sioo­ni­toa sead­me­te tööd, kok­ku hoi­da pat­sien­di et­te­val­mis­tu­sae­ga ope­rat­sioo­niks, ki­rur­gi­de ja abi­per­so­na­li ae­ga ope­rat­sioo­ni lä­bi­vii­mi­sel ning ope­rat­sioo­ni­tu­ba­de eksp­lua­tat­sioo­ni­ga seo­tud iga­päe­va­seid ku­lu­sid.
 
Sel­gi­tus: Täis­di­gi­taal­se ope­rat­sioo­ni­süs­tee­mi üks üle­san­ne­test on ope­rat­sioo­ni­toa apa­ra­tuu­ri töö­funkt­sioo­ni­de di­gi­taal­ne juh­ti­mi­ne. See tä­hen­dab, et ki­rur­gil on või­ma­lus ste­riil­ses si­tuat­sioo­nis ste­riil­selt kae­tud puu­te­tund­li­ku ar­vu­tiek­raa­ni abil juh­ti­da ja muu­ta ope­rat­sioo­ni­laua ja ope­rat­sioo­ni­lam­bi asen­dit, ope­rat­sioo­ni­lam­bi ja -toa üld­val­gus­tu­se tu­ge­vust ja va­ja­du­sel ka vär­vi­too­ni, elekt­roon­se ki­rur­gi­li­se apa­ra­tuu­ri (elekt­ro­koa­gu­laa­tor, en­dos­koo­pia jt) töö­funkt­sioo­ne, ope­rat­sioo­ni­toa mik­rok­lii­mat (tem­pe­ra­tuur, niis­kus, õhu­va­he­tu­se kord­sus) jne.
 
Põ­hi­mõt­te­li­selt on või­ma­lik di­gi­taal­se juh­ti­mi­se al­la võt­ta ope­rat­sioo­ni­toa ki­rur­gia ja anes­tee­sia ko­gu apa­ra­tuur. Sel­li­ne juh­ti­mi­ne või­mal­dab ki­rur­gil en­dal, il­ma abi­list (hool­da­jat) käs­ki­ma­ta või pa­lu­ma­ta, an­da apa­ra­tuu­ri­le va­ja­lik asend või funkt­sioon.
 
Süs­teem on ju­hi­tav mit­te ai­nult ste­riil­selt kae­tud puu­te­tund­li­ku ek­raa­ni, vaid ka sõ­na­li­se käsk­lu­se ("voi­ce cont­rol") abil.
 
An­tud süs­teem või­mal­dab eelp­rog­ram­mee­ri­da vas­ta­valt pla­nee­ri­ta­va­le ope­rat­sioo­ni­le, pat­sien­di eri­pä­ra­de­le ja ki­rur­gi eri­soo­vi­de­le ope­rat­sioo­ni­laua, ope­rat­sioo­ni­lam­bi, ki­rur­gi­li­se apa­ra­tuu­ri jne töö­funkt­sioo­nid. Näi­teks kui on ope­rat­sioo­nip­laa­ni jär­gi tea­da, et X ki­rur­gil al­gab "sel­li­ne ja sel­li­ne" ope­rat­sioon ning pat­sien­diks on x kg kaa­luv ja x va­nu­se­ga x soost pat­sient, siis pä­rast sel­lis­te and­me­te si­ses­ta­mist võ­ta­vad ope­rat­sioo­ni­laud ja ope­rat­sioo­ni­lamp au­to­maat­selt sis­se soo­vi­tud asen­di, val­gus­tus on vas­ta­va tu­ge­vu­se ja vär­vi­too­ni­ga, ope­rat­sioo­ni­toa mik­rok­lii­ma on vas­ta­va tem­pe­ra­tuu­ri, õhu­niis­ku­se, õhu­va­he­tus­kord­su­se­ga jne.
 
Vii­ma­ne näi­de on "kõr­gem pi­lo­taaž" ja ilm­selt ka liig­ne luk­sus, kuid ise­loo­mus­tab siis­ki süs­tee­mi pii­re (õi­ge­mi­ni nen­de puu­du­mist). Kir­jel­da­tud os­kus­te­ga süs­tee­me on maail­mas vist kolm.
 
Kir­jel­da­tud süs­teem on hea abi­va­hend eel­kõi­ge en­dos­koo­pi­lis­tel ope­rat­sioo­ni­del, kus tu­leb ka­su­ta­da mit­meid abia­pa­raa­te ning nen­de pa­ra­meet­reid pi­de­valt muu­ta sõl­tu­valt ope­rat­sioo­ni käi­gust. Tä­na­päe­val te­hak­se üld­ki­rur­gias, uro­loo­gias, on­ko­ki­rur­gias, kop­su­ki­rur­gias ja or­to­pee­dias pal­jud ope­rat­sioo­nid just en­dos­koo­pi­list teh­ni­kat ka­su­ta­des.
 
 
Pres­si­tea­test: Te­le­me­dit­sii­ni sead­me­te­ga, mis on süs­tee­mi üheks enim ka­su­ta­tud või­ma­lu­seks, saab kee­ru­li­se­maid hai­gus­juh­te reaa­la­jas kon­sul­tee­ri­da pa­ri­ma­te eria­las­pet­sia­lis­ti­de­ga üle ko­gu maail­ma.
 
Sel­gi­tu­seks: OR1 või­mal­dab sa­maaeg­selt mit­mest eri­ne­vast ope­rat­sioo­ni­toast mit­me eri­ne­va kaa­me­ra ja mik­ro­fo­ni abil edas­ta­da ja va­he­ta­da ka­he­pool­selt vi­deo­pil­ti ja häält pii­ra­ma­tu kau­gu­se ta­ha. On või­ma­lik edas­ta­da pil­ti ope­rat­sioo­ni­toast, ope­rat­sioo­ni­väl­jalt ja en­dos­koo­pi­li­sest kaa­me­rast nii eel­ne­valt kok­ku­le­pi­tud kon­ve­rent­si­ruu­mi (ka väl­jas­poo­le Ees­tit), klii­ni­ku­mi pii­res ole­va­tes­se õp­pe­ruu­mi­des­se üliõ­pi­las­te õpe­ta­mi­seks või ars­ti­ka­bi­net­ti kol­lee­gilt ar­va­mu­se või kon­sul­tat­sioo­ni kü­si­mi­seks.
 
Ope­ree­riv ki­rurg võib ope­rat­sioo­ni­toas ole­valt ek­raa­nilt jäl­gi­da ka kon­ve­rent­si- või õp­pe­ruu­mis ole­vaid ini­me­si ja nen­de­ga ves­tel­da. On või­ma­lik kü­si­da nõu kol­lee­gilt ka väl­jas­pool tööae­ga, kui tal on või­ma­lik vii­bi­da in­ter­ne­ti­ga ühen­du­va ar­vu­ti juu­res ja rää­ki­da mo­biil­te­le­fo­ni­ga. See­ga siis kü­si­da nõu va­ne­malt kol­lee­gilt, kes mo­men­dil puh­kab näi­teks Kree­ta saa­rel või Egip­tu­ses.
Sel­list tark­va­ra, vi­deo- ja hää­le­süs­tee­me pa­ku­vad pal­jud eri­ne­vad fir­mad.
 
 
MALLE TOOMISTE
mal­le@mu.ee
 
 
 
 
 
***********************************
 
 
 
 
 
LISALUGU:
 
Pat­sien­di ja ars­ti vas­tu­tus OR1 juu­res
 
Kind­las­ti hu­vi­ta­vad Ees­ti üld­sust täis­di­gi­taal­se ope­rat­sioo­ni­süs­tee­mi suh­ted pat­sien­ti­de de­li­kaat­se­te isi­kuand­me­te ka­su­ta­mi­se­ga, ars­ti­de vas­tu­tu­se­ga ja tööd ot­si­va­te ad­vo­kaa­ti­de­ga.
En­ne iga ana­lüü­si ja uu­rin­gut ning uu­rin­gu­tu­le­mus­te sal­ves­ta­mist an­nab pat­sient all­kir­ja oma tea­vi­ta­tud nõu­so­le­ku koh­ta. Sal­ves­ta­mi­se­ga mit­te­nõus­tu­mi­ne (hirm in­fo­süs­tee­mi sis­se­murd­va­te häk­ke­ri­te ja uu­rin­gu­ma­ter­ja­li kur­jas­ti ka­su­ta­mi­se ees) tin­gib edas­pi­di kor­du­va­te uu­rin­gu­te te­ge­mi­se ja see­ga pat­sien­di en­da koor­ma­mi­se sa­ge­li ka eba­mu­ga­va­te või va­lu te­ki­ta­va­te uu­rin­gu­te­ga.
Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pan­ga (ETP) ka­su­ta­mi­ne on ran­gelt pii­ra­tud ka­su­tus­lit­sent­si­de ja pa­roo­li­de abil. ETP fik­see­rib ala­ti pan­gas in­fo ka­su­ta­mi­se ja ka­su­ta­ja. Iga arst saab vaa­da­ta ai­nult en­da poolt ra­vi­ta­va pat­sien­di di­gi­taal­set uu­rin­gu­ma­ter­ja­li sõl­tu­ma­ta sel­lest, kus see ma­ter­jal on too­de­tud. Kar­tus, et ars­tid ise "sur­fa­vad" ko­gu töö- ja va­ba aja ETPs ning ot­si­vad pro­mi­nen­ti­de hai­gus­juh­te, on küll põh­jen­da­ma­tu.
Vi­suaal­se di­gi­taal­se pil­di sal­ves­ta­mi­ne ja ar­hi­vee­ri­mi­ne ei te­ki­ta ars­ti­des hir­mu vas­tu­tu­se ja vi­ga­de ees, vaid eel­kõi­ge või­mal­dab hai­gu­se eda­sia­re­ne­mi­sel-kor­du­mi­sel pa­re­mi­ni püs­ti­ta­da diag­noo­si, hin­na­ta se­nist ra­vi, sel­le efek­tiiv­sust ja va­ja­du­sel se­da kor­ri­gee­ri­da. Sa­mu­ti on eri­ne­va­te diag­nos­ti­lis­te uu­rin­gu­te ja ope­rat­sioo­ni­de vi­deo­ma­ter­ja­li ar­hiiv vä­ga hea koo­li­tus­va­hend elu­kut­set al­les õp­pi­va­te või en­nast eria­la­li­selt täien­da­va­te ars­ti­de­jaoks. Se­da ma­ter­ja­li on või­ma­lik ka­su­ta­da ai­nult ano­nü­mi­see­ri­tud ku­jul!
Kind­las­ti on vi­suaal­ne ma­ter­jal hea abi­va­hend vaid­lus­kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel.
 
TOOMAS ELLERVEE
SA TÜK ope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se di­rek­tor
ANDRUS AAVIK
SA Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pan­ga ju­ha­tu­se esi­mees
 
 
 
 
 
***********************************
 
 
 
 
 
LI­SALUGU:
 
Amee­ri­kas ja Eu­roo­pas, nüüd ka Tar­tus
 
Ope­rat­sioo­ni­ruu­mi­de täis­di­gi­taal­ne juh­ti­mis­süs­teem OR1 Sak­sa fir­malt KarlS­torz GmbH on maail­mas vii­ma­se küm­ne aas­ta jook­sul üha le­vi­num, sest just nii kaua on meie koos­töös­part­ne­rid se­da la­hen­dust juu­ru­ta­nud ja eda­si aren­da­nud.
Kõi­ge roh­kem on sead­meid pai­gal­da­tud Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­des­se, sa­mu­ti Eu­roo­pas­se on ins­tal­lee­ri­tud üle 2000 la­hen­du­se, lõ­puks on see ka Ees­ti ter­vis­hoiua­su­tus­tes­se jõud­nud ning tõe­li­selt hea meel on sel­le üle, et just SA Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­kum kui tea­du­sa­su­tus sel­le esi­me­se­na en­da­le kat­se­ta­mi­seks sai. Tä­na­me kõi­ki osa­poo­li, kes sel­le­le või­ma­lu­se­le omalt poolt kaa­sa ai­ta­sid.
OR1 hin­nak­las­si on ras­ke mää­rat­le­da, sest see sõl­tub iga ope­rat­sioo­ni­saa­li konk­reet­sest va­ja­du­sest ja ju­ba ole­ma­so­le­vast apa­ra­tuu­rist. Hind võib kõi­ku­da mit­me­sa­jast tu­han­dest ku­ni mit­me­te mil­jo­ni­te­ni.
 
INGA KÕRGEMAA
AS Se­met­ron ju­ha­tu­se lii­ge

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

RAKVERE HAIGLA AS otsib RAVIJUHTI

Rakvere Haigla AS

11. veebruar 2019

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.