Saks­las­te prog­ram­mid suit­si­daal­su­se vä­hen­da­mi­sel dep­res­sioo­ni kor­ral edu­kad

Saks­la­sed on suut­nud nel­jaast­me­li­se prog­ram­mi abil olu­li­selt vä­hen­da­da dep­res­sioo­ni­pat­sien­ti­de suit­si­daal­set käi­tu­mist 480 000 ela­ni­ku­ga (uu­rin­gu al­gu­ses) Nürn­ber­gi lin­nas, tea­tab Med­Wi­re News.

Saks­la­sed on suut­nud nel­jaast­me­li­se prog­ram­mi abil olu­li­selt vä­hen­da­da dep­res­sioo­ni­pat­sien­ti­de suit­si­daal­set käi­tu­mist 480 000 ela­ni­ku­ga (uu­rin­gu al­gu­ses) Nürn­ber­gi lin­nas, tea­tab Med­Wi­re News.
 
Ka­heaas­ta­ne in­ter­vent­sioo­nip­rog­ramm koos­nes nel­jast osast: pe­rears­ti­de koo­li­tus ja toe­ta­mi­ne eri­ne­val moel, ava­lik­ku­se­le suu­na­tud kam­paa­nia dep­res­sioo­ni koh­ta, koos­töö ko­gu­kon­nas pat­sien­ti­de abis­ta­ja­te seas (õpe­ta­jad, ki­ri­kuõ­pe­ta­jad, ko­ha­lik mee­dia jne.) ning ris­kig­rup­pi­de ene­sea­bi­mee­to­di­te toe­ta­mi­ne.
 
Li­saks suit­sii­di­de ja kat­se­te esi­ne­mis­sa­ge­du­se­le en­ne prog­ram­mi­de käi­vi­ta­mist vaa­del­di võrd­lu­seks 270 000 ela­ni­ku­ga Würz­bur­gi piir­kon­da.
 
Nürn­ber­gis lan­ges ene­se­tap­pu­de ja suit­sii­di­kat­se­te arv 2000. aas­ta 620-lt 500-le esi­me­se aas­ta jook­sul ja 471-ni tei­se aas­ta­ga ehk 24% võr­ra. Würz­bur­gis lan­ges 2000–2001 ene­se­tap­pu­de ja kat­se­te arv 0,5% võr­ra, kuid järg­mi­se aas­ta­ga taas 7,1% võr­ra tõu­sis.
 
Aja­kir­jas Psyc­ho­lo­gi­cal Me­di­ci­ne kir­ju­ta­sid Ul­rich He­gerl ja kaas­töö­li­sed, et suit­si­daal­se käi­tu­mi­se lan­gus oli sta­tis­ti­li­selt olu­li­ne ja klii­ni­li­selt vä­ga täh­tis. Vas­ta­va ana­lüü­si au­to­rid mär­ki­sid, et lan­gus toi­mus suu­res­ti ene­se­ta­pu­kat­se­te ar­vu 26,5-prot­sen­di­se lan­gu­se ar­velt.
 
Uu­ri­ja­te hin­nan­gul või­vad nad ol­la prog­ram­mi­de edu­kust ise­gi ala­hin­na­nud, ku­na sel pe­rioo­dil oli ini­mes­te tead­lik­kus suu­rem ja ker­ge­mi­ni loe­ti eba­sel­ged juh­tu­mid ning ene­se­vi­gas­tu­sed suit­sii­di­kat­se­teks. Kõr­ge suit­sii­di­ris­ki­ga kat­se­te arv vä­he­nes­ki 47% võr­ra, ma­da­la ris­ki­ga kat­se­te arv vaid 15% võr­ra.
 
Ene­se­tap­pu­de arv Nürn­ber­gis vä­he­nes sa­jalt 75-le esi­me­se aas­ta jook­sul, kuid järg­mi­sel aas­tal oli suit­sii­de 89.
 
Siis­ki us­ku­sid au­to­rid, et nel­jaast­me­li­se prog­ram­mi­ga suu­de­ti dep­res­sioo­ni­pat­sien­ti­de eest hoo­lit­se­mist pa­ran­da­da ning suit­si­daal­sust vä­hen­da­da. Nen­de sõ­nut­si sai pro­jek­ti käi­gus sel­geks, et prog­ram­mi eri­ne­vad osad töö­ta­sid sü­ner­gi­li­selt: näi­teks ava­lik­ku­se­le suu­na­tud te­ge­vus­te tu­le­mu­se­na hak­ka­sid pe­rears­tid pat­sien­te dep­res­sioo­ni suh­tes hoo­li­ka­malt uu­ri­ma, olid mo­ti­vee­ri­tu­mad täiend­koo­li­tus­tel osa­le­ma ja li­saks pa­ra­ne­sid nen­de psüh­hiaat­ri­li­se diag­noo­si­ga pat­sien­ti­de­ga te­ge­le­mi­se os­ku­sed. (Psyc­hol Med 2006; 36: 1225–1233)

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.