Maail­ma sü­da­me­päev rõ­hu­tab iga sü­da­me noo­rust

Ees­ti Sü­da­me­liit oo­tab kõi­ki hu­vi­li­si pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril kel­la 12–16 Tal­lin­na Hir­ve­par­ki, et tä­his­ta­da maail­ma sü­da­me­päe­va, mil­le tä­na­vu­ne mo­to kü­sib: "Kui noor on Si­nu sü­da?".

Ees­ti Sü­da­me­liit oo­tab kõi­ki hu­vi­li­si pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril kel­la 12–16 Tal­lin­na Hir­ve­par­ki, et tä­his­ta­da maail­ma sü­da­me­päe­va, mil­le tä­na­vu­ne mo­to kü­sib: "Kui noor on Si­nu sü­da?".
 
Maail­ma Sü­da­me­fö­de­rat­sioo­ni rah­vus­li­ku koor­di­naa­to­ri Mai­re Si­re­li ju­tu jär­gi ja­ga­tak­se sü­da­me­päe­val Hir­ve­par­gis as­ja­ko­hast tea­vet; ka­vas on lii­ku­misp­rog­ram­me nii las­te­le kui täis­kas­va­nu­te­le; saab tes­ti­da ke­ha­list vor­mi ja ter­vist; elus­ta­tak­se va­nu vah­vaid õue­män­ge ning esi­neb se­ga­koor Noo­rus.
 
"Loen­gud on as­ja­tund­ja­telt ja au­to­ri­tee­ti­delt, seal­hul­gas ini­mes­telt, kes on ka oma pi­ka eluea jook­sul osa­nud ja suut­nud sü­da­me tõe­poo­lest noo­re hoi­da," rää­kis Mai­re Si­rel, kel­le hin­nan­gul on vä­ga olu­li­ne mõis­ta, et meie kõik saa­me oma sü­da­me ter­vist ise mõ­ju­ta­da. Loen­gud on ka­vas Toom­puies­tee 10 saa­lis.
 
Üht­la­si kut­sub sü­da­me­liit, kes on Maail­ma Sü­de­me­fö­de­rat­sioo­ni lii­ge ning maail­ma sü­da­me­päe­va tä­his­ta­mi­se al­ga­ta­ja ja koor­di­nee­ri­jaEes­tis, üles kõ­ki ini­me­si, pe­re­kon­di, asu­tu­si, or­ga­ni­sat­sioo­ne ja ava­lik­kust kõik­jal mu­jal­gi se­da päe­va tä­his­ta­ma.
 
Maail­ma sü­da­me­päe­va tä­his­ta­mi­seks on sü­da­me­lii­dust või­ma­lik tel­li­da sü­da­me­päe­va tea­be- ja tun­nus­ma­ter­ja­le: vol­di­kut, me­too­di­li­si ju­hi­seid ja T-sär­ke sü­da­me­päe­va rah­vus­va­he­li­se lo­go­ga. Sa­mu­ti pa­ku­tak­se prak­ti­li­si nõuan­deid ja kor­ral­dus­lik­ke ideid, kui­das sü­da­me­päe­va näi­teks oma töö­ko­has, val­las, lin­nas või mu­jal­gi tõ­hu­salt tä­his­ta­da.
 
Maail­ma sü­da­me­päev
Maail­ma sü­da­me­päev (World Heart Day) on Maail­ma Sü­da­me­fö­de­rat­sioo­ni (World Heart Fe­de­ra­tion) täht­saim sünd­mus, mi­da tä­his­ta­tak­se ala­tes 2000. a iga aas­ta sep­temb­ri­kuu vii­ma­sel pü­ha­päe­val. Päe­va ees­märk on suu­ren­da­da ini­mes­te tead­lik­kust ning pro­pa­gee­ri­da ter­vis­lik­ke elu­vii­se, mis ai­ta­vad ära hoi­da sü­da­me­hai­gu­si ja ajuin­sul­ti. Sü­da­me­päe­va kor­ral­da­vad sü­da­me­fö­de­rat­sioo­ni liik­me­sor­ga­ni­sat­sioo­nid ja part­ne­rid kõi­gil mand­ri­tel ja enam kui sa­jas rii­gis.
 
"Pal­ju­des ühis­kon­da­des pin­gu­ta­tak­se üli­malt, et vä­li­selt ol­la nii noor kui või­ma­lik. Te­ge­li­kult peak­si­me mõt­le­ma hoo­pis oma sü­da­me va­nu­se­le. Kui me pin­gu­tak­si­me sa­ma­võrd, et hoi­da oma sü­da noor, näek­si­me igal aas­tal sü­da­me­hai­gu­se ja in­sul­di tõt­tu en­neaeg­se su­re­mu­se hoog­sat vä­he­ne­mist!" kir­ju­tab Maail­ma Sü­da­me­fö­de­rat­sioo­ni pre­si­dent pro­fes­sor Va­len­tin Fus­ter sü­da­me­päe­va rah­vus­va­he­li­ses üles­kut­ses.
 
Pii­ra­tud ka­lor­su­se­ga ja toi­tai­ne­te koos­sei­sult ta­sa­kaa­lus­ta­tud toit aeg­lus­tab sü­da­me va­na­ne­mist – see­tõt­tu esi­ta­tak­se­gi tä­na­vu maail­ma sü­da­me­päe­val kü­si­mus: "Kui noor on Si­nu sü­da?". Sü­da­me­hai­gu­sed ja ajuin­sult on maail­mas juh­ti­vaks sur­ma­põh­ju­seks, nõu­des aas­tas 17,5 mil­jo­nit ini­me­lu. 80 prot­sen­ti neist elu­dest kao­ta­tak­se ma­da­la ja kesk­mi­se sis­se­tu­le­ku­ga maa­des, tööea­li­ses va­nu­ses, öel­dak­se üles­kut­ses.
 
Pea­mis­te ohu­te­gu­ri­te na­gu eba­ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se, ke­ha­li­se pas­siiv­su­se ja tu­ba­ka tar­vi­ta­mi­se üle kont­rol­li saa­vu­ta­mi­ne tä­hen­dab ära hoi­da sü­da­mein­fark­ti ja ajuin­sul­ti ning ai­da­ta aeg­lus­ta­da sü­da­me va­na­ne­mist.
 
Ku­na­gi po­le hil­ja
"Ku­na­gi po­le lii­ga hil­ja, et alus­ta­ta­da ter­vis­lik­ku elu. Pa­lu­des kõi­ki­del mõel­da oma sü­da­me va­nu­se­le, in­nus­ta­me maail­ma rah­vaid ela­ma sü­da­me­le ter­vis­li­kult," tõ­deb Põh­ja-Ca­ro­li­na üli­koo­li pro­fes­sor ja Maail­ma Sü­da­me­fö­de­rat­sioo­ni aka­dee­mi­li­se nõu­ko­gu ju­ha­ta­ja Sid­ney Smith.
 
Maail­ma Sü­da­me­fö­de­rat­sioon on sõl­tu­ma­tu va­lit­sus­vä­li­ne or­ga­ni­sat­sioon, mis asub Ðveit­sis Gen­fis ning on pü­hen­du­nud sü­da­me­hai­gus­te ja in­sul­di väl­ti­mi­se­le, sa­mu­ti nen­de kont­rol­li all hoid­mi­se­le, et ini­me­sed ko­gu maail­mas saa­vu­tak­sid pi­ke­ma ja kva­li­teet­se­ma elu. Eri­ti ol­lak­se kes­ken­du­nud ma­da­la ja kesk­mi­se ela­tus­ta­se­me­ga rii­ki­de­le. Fö­de­rat­sioo­ni liik­me­teks on 189 sü­da­meü­hin­gut 100-st rii­gist – Aa­siast, Eu­roo­past, Amee­ri­kast ja Aaf­ri­kast.
 
 
MU
 
 
 
 
 
********************
 
 

Vaata in­fot maail­ma sü­da­me­päe­va koh­ta ka www.sy­da­me­liit.ee; www.world­heart­day.com

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.