Puudulikult täidetuna tuuakse välja 18 punkti

Need direktiivi 2011/24/EL sätete Eesti siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks võetud meetmed on EK hinnangul jätkuvalt puudulikud või ei ole nendest komisjoni teavitatud:

? Artikli 3 punktis m määratletud “ravidokumentide” ülevõtmine;

? meetmed, mis on seotud artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud kvaliteedi- ja ohutusstandardite ning -juhistega;

? artikli 4 lõike 2 punkti b ülevõtvad meetmed, millega tagatakse, et tervishoiuteenuste osutajad esitavad patsientidele asjakohase teabe järgmistes valdkondades: ravivõimalused ja nende poolt osutatavate tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet ja ohutus; hinnad (koos selgesti mõistetavate arvetega); teave oma tegevusloa või registreerimise kohta ning oma kindlustuskaitse või kutsealase vastutusega seotud muu individuaalse või kollektiivse kaitse kohta;

? artikli 4 lõike 2 punkti c kohased meetmed, millega tagatakse kutsealase vastutuskindlustuse süsteemide või tagatise või sellise meetme olemasolu, mis on oma eesmärgilt samaväärne või põhiolemuselt võrreldav;

? artikli 4 lõike 3 kohased meetmed, millega tagatakse, et teiste liikmesriikide patsientide suhtes kohaldatakse kodakondsuse alusel mittediskrimineerimise põhimõtet;

? nõue, mille kohaselt tehakse artikli 5 punkti b alusel esitatud ja kõnealuse artikliga nõutud teabes selget vahet direktiivi 2011/24/EL kohaste patsiendiõiguste ja määrusest (EÜ) nr 883/2004 tulenevate õiguste vahel;

? artikli 5 punkti c kohased meetmed, millega tagatakse, et piiriüleseid tervishoiuteenuseid saanud patsiendile on kättesaadav samasugune meditsiiniline järelkontroll, mida tagataks juhul, kui kõnealuseid teenuseid oleks osutatud tema riigi territooriumil;

? kohustus kooskõlas artikli 6 lõikega 1, mille kohaselt riiklikud kontaktpunktid konsulteerivad patsientide organisatsioonide, tervishoiuteenuste osutajate ja tervisekindlustuse pakkujatega;

? artikli 6 lõike 2 kohane kohustus, mille kohaselt riiklikud kontaktpunktid hõlbustavad lõikes 3 osutatud teabevahetust, teevad omavahel ja komisjoniga tihedat koostööd ning annavad patsientidele taotluse korral teiste liikmesriikide riiklike kontaktpunktide kontaktandmeid;

? artikli 6 lõike 3 kohane kohustus, mille kohaselt riiklikud kontaktpunktid annavad patsientidele teavet tervishoiuteenuste osutajate kohta, sealhulgas taotluse korral teavet konkreetse teenuseosutaja õiguse kohta teenuseid osutada või tema tegevuspiirangute kohta, teavet patsiendiõiguste, kaebuste esitamise korra ja kompensatsiooni taotlemise mehhanismide kohta vastavalt kõnealuse liikmesriigi õigusaktidele, samuti vaidluste lahendamise õiguslike ja halduslike võimaluste kohta, sealhulgas piirülestest tervishoiuteenustest tuleneva kahju korral;

? artikli 6 lõike 5 kohased meetmed, millega tagatakse, et artiklis 6 osutatud teave on hõlpsasti kättesaadav ning see avaldatakse vajaduse korral elektrooniliselt ja puuetega isikutele kättesaadavas vormis;

? artikli 7 lõike 2 punkti b kohased meetmed, millega tagatakse tervishoiuteenuste kulude katmine, kui nende suhtes ei kohaldata eelloa taotlemise nõuet, neid teenuseid ei osutata määruse (EÜ) nr 883/2004 III jaotise 1. peatüki kohaselt ning neid osutatakse sellise liikmesriigi territooriumil, kes on kõnealuse määruse ja määruse (EÜ) nr 987/2009 kohaselt kokkuvõttes vastutav kulude hüvitamise eest, hüvitab need kulud kõnealune liikmesriik;

? Euroopa Komisjoni teavitamine sellistest tervishoiuteenustest, mille suhtes erandina üldisest kulude hüvitamise reeglist kohaldatakse artikli 8 lõike 2 punkti a kohaselt eelloa nõuet, nagu on nõutud artikli 8 lõike 2 teises lõigus ja artikli 7 lõikes 8;

? artikli 9 lõike 3 punktide a ja b kohased meetmed, millega tagatakse, et piiriülese tervishoiuteenuse taotluse läbivaatamisel võetakse arvesse konkreetset terviseseisundit ning kiireloomulisust ja juhtumi eripära;

? artikli 9 lõike 4 kohased meetmed, millega tagatakse, et piiriülese tervishoiuteenustega seotud individuaalsed otsused on nõuetekohaselt põhjendatud ja neid on võimalik iga üksikjuhtumi korral läbi vaadata ning kohtus vaidlustada, hõlmates ka ajutiste meetmete kasutusele võtmist;

? artikli 10 lõike 1 kohane kohustus, et riiklikud kontaktpunktid peavad osutama abi teiste liikmesriikide kontaktpunktidele;

? artikli 10 lõike 4 kohased meetmed, millega tagatakse, et teave nende tervishoiutöötajate kutsealal tegutsemise õiguse kohta, kelle nimed on kantud riiklikesse või kohalikesse registritesse, tehakse taotluse alusel kättesaadavaks siseturu infosüsteemi kaudu;

? artikli 11 lõike 1 kohased meetmed, millega tagatakse, et teises liikmesriigis välja kirjutatud retsepti alusel on ravimit võimalik väljastada tema territooriumil.

Allikas: Euroopa Komisjoni kiri juulis

 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

15. jaanuar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

november 2018

Laadi PDF

Tervise­uudised

november 2018

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.