Laste leukeemia ravikvaliteet on Soomes tipptasemel- kuid selle hoidmiseks vajatakse rohkem raha

Soo­me las­te pa­ha­loo­mu­lis­te kas­va­ja­te ra­vi­tu­le­mu­sed kuu­lu­vad eu­ro­lii­du tip­pu. Al­la 16-aas­tas­test vä­hi­pat­sien­ti­dest pa­ra­neb 81,2 prot­sen­ti, mis on tei­ne tu­le­mus Is­lan­di jä­rel. As­ja­tund­jad hoia­ta­vad aga aja­le­hes Me­diuu­ti­set, et tu­le­mu­sed või­vad hal­ve­ne­da, kui ra­vik­va­li­tee­ti ei suu­de­ta ta­ga­da ning ra­ha klii­ni­lis­teks uu­rin­gu­teks juur­de ei eral­da­ta.

Soo­me las­te pa­ha­loo­mu­lis­te kas­va­ja­te ra­vi­tu­le­mu­sed kuu­lu­vad eu­ro­lii­du tip­pu. Al­la 16-aas­tas­test vä­hi­pat­sien­ti­dest pa­ra­neb 81,2 prot­sen­ti, mis on tei­ne tu­le­mus Is­lan­di jä­rel. As­ja­tund­jad hoia­ta­vad aga aja­le­hes Me­diuu­ti­set, et tu­le­mu­sed või­vad hal­ve­ne­da, kui ra­vik­va­li­tee­ti ei suu­de­ta ta­ga­da ning ra­ha klii­ni­lis­teks uu­rin­gu­teks juur­de ei eral­da­ta.
 
Dot­sent Kim Vet­ten­ran­ta Hel­sin­gi Üli­koo­li las­te- ja noor­te­haig­la he­ma­to­loo­gia-on­ko­loo­gia osa­kon­nast peab va­ja­li­kuks, et las­te leu­kee­mia ra­vis ka­su­ta­ta­vad luuü­di transp­lan­tat­sioo­nid too­daks üle pea­lin­na. Prot­se­duu­ri on Soo­mes teos­ta­tud 30 aas­tat – 91,5 prot­sen­ti neist Hel­sin­gis ja üle­jää­nud Tu­ru lin­nas.
 
Vet­ten­ran­ta ar­va­tes ei an­na väi­ke pat­sien­ti­de arv pii­sa­valt ko­ge­must kit­sa eria­la­ga te­ge­le­mi­seks. Aas­tas siir­da­tak­se luuü­di Tu­rus ühe­le-ka­he­le lap­se­le, sa­mal ajal Hel­sin­gis on prot­se­duu­ri­de arv 20–25.
 
Eu­roo­pa luuü­di­siir­da­ja­te ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioon EBMT on oma ra­por­ti­tes näi­da­nud, et väi­kes­te kes­kus­te tu­le­mu­sed on hal­ve­mad kui suur­te haig­la­te omad, kva­li­tee­di­va­he on hin­na­tud eri­ti suu­reks.
Las­te luuü­di siir­da­mi­si puu­du­ta­vaid stan­dar­deid on­gi Eu­roo­pa Liit kar­mi­maks muut­mas. Uu­te ees­kir­ja­de jär­gi on te­ge­vus­ma­hu alam­piir vä­he­malt ne­li, tu­le­vi­kus küm­me prot­se­duu­ri aas­tas.
 
Vet­ten­ran­ta sõ­nul teeb mu­re­li­kuks see, et uue di­rek­tii­vi kri­tee­riu­me ei ole võe­tud ar­ves­se ees­kir­ja­des, mis puu­du­ta­vad Soo­me spet­sii­fi­lis­te arst­li­ke te­ge­vus­te tsent­ra­li­see­ri­mist. Reeg­li­te koos­ta­mi­sel ei ole te­ma kin­ni­tu­sel Hel­sin­gi haig­la ar­va­must kü­si­tud, kui­gi ko­ge­mus las­te luuü­di siir­da­mi­se alal on seal kõi­ge suu­rem.
 
Kom­bi­nat­sioon­ra­vi ka­su­ta­mi­ne
Pa­ha­loo­mu­lis­tes­se kas­va­ja­tes­se hai­ges­tub igal aas­tal 130–140 Soo­me last, kõi­ge sa­ge­da­mi­ni leu­kee­mia­tes­se ja aju­kas­va­ja­tes­se. Põh­ja­maa­de ühis­te ra­vip­rog­ram­mi­de tu­le­mus­te­na on ra­vi osas as­tu­tud suu­ri sam­me eda­si, üks täht­sa­ma­test on ol­nud kom­bi­nat­sioon­ra­vi ka­su­tu­se­le­võt­mi­ne.
 
Vet­ten­ran­ta tea­tel on koos­ta­mi­sel lap­seea leu­kee­mia uus ra­vi­ju­hend, kus hai­gu­se dü­naa­mi­kat jäl­gi­tak­se PCR mee­to­dil. Tead­las­te ees­mär­giks on sel­gi­ta­da, kas PCR abil on või­ma­lik en­nus­ta­da hai­gu­se taas­te­ket. Luuü­di transp­lan­tat­sioo­ni on Soo­mes uues­ti pi­da­nud saa­ma kok­ku 500 last, kui kesk­mi­selt pa­ra­ne­vad 80 prot­sen­ti pat­sien­ti­dest.
 
Ra­he­ral­du­sed on vä­he­ne­nud
Las­te pa­ha­loo­mu­lis­te kas­va­ja­te ra­vi kes­kus­tes koos­ta­tak­se ra­vip­rog­ram­me ja viiak­se lä­bi nen­de­ga seo­tud klii­ni­li­si uu­rin­guid, kuid sel­leks mõel­dud ra­hae­ral­du­sed on 2000. aas­tast vä­he­ne­nud. Rii­gi osa­lus on kuk­ku­nud poo­le võr­ra.
 
Hel­sin­gis on käi­mas näi­teks Hod­ki­ni lüm­foo­mi uu­ring, mis eel­dab ra­vi ajal mit­me­te PET-uu­rin­gu­te lä­bi­vii­mist. Vet­ten­ran­ta tea­tel on­gi uu­rin­gu­te teos­ta­mi­ne nüüd kaht­lu­se all, ku­na oma­va­lit­su­sed eral­da­vad vaid poo­le va­ja­mi­ne­vast ra­hast ning üle­jää­nud peaks tu­le­ma rii­gilt.
 
"Ei ole kin­del, kas me saa­me võt­ta osa tipp­ta­se­mel ra­vi pak­ku­va­test uu­rin­gup­ro­jek­ti­dest, kui sel­li­sed aren­gud jät­ku­vad," mu­ret­ses Vent­ten­ran­ta, tu­le­ta­des veel­kord meel­de, et las­te vä­hi­ra­vi häid tu­le­mu­si on või­ma­lik ta­ga­da vaid pii­sa­va­te uu­rin­gu­ra­ha­de toe­tu­sel.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

26. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.