Ter­vis­hoiu­töö­ta­jaid ohustab kut­seast­ma

Kut­seast­ma ohus­tab eri­ti ter­vis­hoiu­töö­ta­jaid, lei­ti
nel­jas USA osa­rii­gis lä­bi vii­dud uu­rin­gu tu­le­mu­sel.
Pea­mi­sed hai­ges­tu­mi­se põh­jus­ta­jad on see­juu­res la­teks
ja de­sin­fekt­sioo­ni­va­hen­did, va­hen­dab Reu­ters
Health. Aja­kir­jas Ame­ri­can Jour­nal of In­dust­rial Me­di­ci­ne
aval­da­tud uu­rin­gu au­to­ri­te ar­va­tes on nen­de avas­tus
täh­tis ter­vis­hoiu­sek­to­ri suu­ru­se ja en­nus­ta­ta­va kas­vu
tõt­tu. Viieaas­ta­se pe­rioo­di jook­sul tea­ta­ti Ca­li­for­nia,
Mas­sac­hu­sett­si, Mic­hi­ga­ni ja New Jer­sey osa­rii­ki­des
kok­ku 1879 kut­seast­ma ju­hust, mil­lest 16 prot­sen­ti (305
hai­ges­tu­mist) esi­nes ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­tel, kes
osa­rii­ki­de töö­jõust moo­dus­ta­sid ka­hek­sa prot­sen­ti. Tead­la­sed mär­gi­vad, et hoo­li­ma­ta de­mog­raa­fi­lis­test
ja töö­jõu st­ruk­tuu­ri eri­ne­vus­test osa­rii­ki­de va­hel, on
ter­vis­hoiu­sek­tor kut­seast­mas­se hai­ges­tu­mi­se poo­lest
esi­mes­te seas, se­da töö­jõu osa­kaa­lu üle­ta­vas
pro­port­sioo­nis. Ena­mas­ti, 67 prot­sen­dil juh­tu­dest, oli
ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­tel te­ge­mist es­ma­se
ast­ma­diag­noo­si­ga. Ar­tik­li põ­hiau­to­ri, Mas­sac­hu­sett­si
töö­ter­vis­hoiu eks­per­di Eli­se Pech­te­ri sõ­nul olid
hai­ges­tu­nud pea­mi­selt me­dit­sii­niõed või tei­sed
ter­vis­hoiu­töö­ta­jad, kel va­rem ei ol­nud ast­mat
diag­noo­si­tud või kes olid ol­nud sümp­to­mi­te­va­bad vä­he­malt
kaks aas­tat. Ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­te kut­seast­ma põh­jus­ta­ja­teks
lei­ti kõi­ge sa­ge­da­mi­ni ole­vat la­teks ja
de­sin­fekt­sioo­ni­va­hen­did. Li­saks ni­me­ta­ti mit­meid muid
ast­ma äge­ne­mi­si põh­jus­ta­vaid ke­mi­kaa­le na­gu näi­teks
pu­has­tus­va­hen­did; süüd­las­teks jäid veel
ehi­tus­ma­ter­ja­lid, hal­li­tus ning si­se­ruu­mi­de halb
õhuk­va­li­teet. Pec­her rõ­hu­tas, et ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­tel on
kut­seast­mat või­ma­lik ära hoi­da, asen­da­des näi­teks
puu­der­da­tud la­teks­kin­dad muust ma­ter­ja­list või
hü­poal­ler­geen­se­te too­de­te­ga ning va­li­des, mil­li­seid
de­sin­fit­see­ri­mis­va­hen­deid ka­su­ta­da. Uu­ri­ja­te ar­va­tes on nen­de ko­gu­tud and­med ja
jä­rel­du­sed täht­sad, kui soo­vi­da ast­ma­hai­ges­tu­mist
amee­rik­las­te seas alan­da­da ning rii­gi ter­vis­hoius
töö­ta­va­te sa­da­de tu­han­de­te ini­mes­te ris­ki­fak­to­reid
vä­hen­da­da. (Am J Ind Med 2005; 47:265–275) MU

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.