Ter­vis­lik elu­viis pi­ken­dab toi­me­tu­le­kut ka ea­kal

Koht­la-Jär­ve Me­dit­sii­ni­koo­lis toi­mus 5. mail Vi­ru­maa ea­ka­te ini­mes­te kon­ve­rents MTÜ Ai­ta Abi­va­ja­jat pro­jek­ti "Jät­ku­valt ter­vis­lik elus­tiil pi­ken­dab toi­me­tu­le­kut iseen­da­ga" raa­mes.

Koht­la-Jär­ve Me­dit­sii­ni­koo­lis toi­mus 5. mail Vi­ru­maa ea­ka­te ini­mes­te kon­ve­rents MTÜ Ai­ta Abi­va­ja­jat pro­jek­ti "Jät­ku­valt ter­vis­lik elus­tiil pi­ken­dab toi­me­tu­le­kut iseen­da­ga" raa­mes. Pro­jekt sai ra­has­tu­se Ha­sart­män­gu­nõu­ko­gu toe­tus­test, part­ne­riks oli Koht­la-Jär­ve Me­dit­sii­ni­kool, ra­ha­li­selt toe­ta­sid üri­tust ka Jõh­vi, Ki­viõ­li ja Koht­la-Jär­ve lin­na­va­lit­sus ning OÜ Kris Kü­tus.
 
Pro­jek­ti ees­mär­giks oli toe­ta­da Vi­ru­maa ea­ka­te ini­mes­te toi­me­tu­le­kut iseen­da­ga en­ne­tus­te­ge­vu­se kau­du, pak­ku­des va­ja­lik­ke tead­mi­si või­ma­li­kult pi­kaa­ja­li­seks ter­vi­se säi­li­ta­mi­seks ea­ka­tel ini­mes­tel ning näi­da­ta üles hoo­li­vust ja aus­tust ea­ka ini­me­se vas­tu ühis­kon­nas. Sa­mas oli ea­ka­tel või­ma­lus sot­sia­li­see­ru­da oma ea­kaas­las­te­ga. Mit­te vä­hem olu­li­ne oli te­ge­vu­se kau­du tõs­ta ea­ka ini­me­se ene­se­hin­nan­gut lä­bi suut­lik­ku­se tul­la toi­me iga­päe­vae­lus. Kon­ve­rent­si üheks alaees­mär­giks oli ka pak­ku­da või­ma­lust osa­le­da hu­vi­pak­ku­val üri­tu­sel.
 
Vä­ga olu­lis­teks ter­vi­se­mõ­ju­ri­teks on sis­se­tu­lek, ha­ri­dus­ta­se, sot­siaal­ne kuu­lu­vus ja hõi­va­tus min­gi te­ge­vu­se­ga. Edu­ka rii­gi ko­hus­tus on luua tin­gi­mu­sed eluks ning aren­guks ühis­kon­nas, mis kait­seks ja ker­gen­daks ini­mes­te toi­me­tu­le­kut eri­ne­va­tel elu­pe­rioo­di­del.
 
Suh­te­li­selt suu­red elua­se­me­ku­lud sun­ni­vad ea­kaid lep­pi­ma sa­ge­li ke­si­se toi­du­va­li­ku­ga, pii­ra­tes üht­la­si ka sot­siaal­seid ja kul­tuu­ri­li­si väl­ja­mi­ne­kuid. Sa­ge­li mõ­ju­tab sel­li­ne olu­kord kas ot­se­selt või kaud­selt ini­mes­te vää­ri­kust, sot­siaal­set staa­tust ja mõis­ta­gi ter­vist. Sü­ve­nev ebaõig­lus­tun­ne toob en­da­ga kaa­sa ea­ka ini­me­se ki­bes­tu­mi­se ja võõ­ran­du­mi­se ühis­kon­nast.
 
Sel­lest tu­le­ne­valt hõl­ma­sid kon­ve­rent­sil kä­sit­le­ta­vad tee­mad just neid prob­lee­me, mis seon­du­vad ini­me­se ter­vi­se­ga va­na­ne­misp­rot­ses­sis. Saa­di tead­mi­si, et ea­kas ini­me­ne ise suu­daks en­ne­ta­da või­ma­lik­ke kroo­ni­lis­te hai­gus­te äge­ne­mi­si ning tu­leks toi­me prob­lee­mi­de­ga, mis kaas­ne­vad fü­sio­loo­gi­li­se va­na­ne­misp­rot­ses­si­ga.
 
Kon­ve­rent­si avas Ida-Vi­ru maa­va­nem Ago Sil­de. Lää­ne-Tal­lin­na Kesk­haig­la ju­ha­tu­se esi­mees Ag­ris Kop­pel tut­vus­tas ea­ka­te au­di­too­riu­mi­le hool­dus­võr­gu aren­gu­ka­va. On ju ea­kas ini­me­ne ot­se­ne sihtg­rupp sel­les pa­ku­ta­va­le tee­nu­se­le. Sa­mas on sihtg­ru­pil hea ol­la tead­lik sel­lest, mil­li­seid või­ma­lu­si pa­ku­tak­se ter­vis­hoiu ja sot­siaal­vald­kon­nas ea­ka­le ini­me­se­le.
 
Mar­ge Grau­ber­gi poolt pa­ku­tud et­te­kan­ne "Kui­das on lood sü­da­me­ga?", mis lõp­pes ak­tiiv­se­te har­ju­tus­te­ga ko­gu saa­li­le, tõs­tis roh­kelt ele­vust. Lii­ku­mi­ne pä­rast pi­ke­mat too­lil is­tu­mist oli iga­ti rõõ­mus­tav ko­gu 200-liik­me­li­se­le ea­ka­te pe­re­le.
 
Eme­riitp­ro­fes­sor Sel­ma Tee­sa­lu võ­lus kon­ve­rent­sil osa­le­jad ära oma põh­ja­pa­ne­va loo­gi­ka­ga toi­tu­mis­fü­sio­loo­giast ja sel­le­ga, et li­saks ris­ki­käi­tu­mi­se vä­hen­da­mi­se­le on olu­li­ne õi­ge toi­du va­lik ea­ka ini­me­se elu­pe­rioo­dil. Olu­li­ne on tea­da se­da­gi, et mit­te kõi­ke va­ja­lik­ku ei saa ini­me­ne kät­te ta­va­toi­du­ga.Va­ja­du­sel on täh­tis toi­tu tõ­hus­ta­da, et or­ga­nis­mis ei te­kiks B-gru­pi vi­ta­mii­ni­de puu­du­jää­ki.
 
Pro­fes­so­ri rõ­hu­tas ka suhk­ru ja pii­ma olu­li­sust ter­ve elu­vii­si säi­li­ta­mi­sel ning se­da, mil­li­seid print­sii­bid ai­ta­vad ta­sa­kaa­lus­ta­da täis­väär­tus­li­ke val­ku­de, E-vi­ta­mii­ni, fool­hap­pe, mag­nee­siu­mi ja kalt­siu­mi va­he­kor­da ea­ka ini­me­se toi­tu­mis­har­ju­mus­tes. Os­teo­po­roo­sist rää­ki­des, rõ­hu­tas Sel­ma Tee­sa­lu, kui olu­li­ne on sel­le prob­lee­mi väl­ti­mi­seks tea­da ris­ke ju­ba noo­ru­kieas, et väl­ti­da hai­gu­se kii­re­mat prog­res­see­ru­mist ea­ka­na.
 
Tea­des nor­maal­seid psüh­ho­loo­gi­li­si muu­tu­si seo­ses va­na­ne­mi­se­ga, ai­tab see an­da adek­vaat­set hin­nan­gut oma psüh­ho­loo­gi­li­se­le sei­sun­di­le ja vä­hen­dab liig­set krii­ti­kat en­da suh­tes. Rak­ve­re koo­li psüh­ho­loog Gree­ta Kel­lo pak­kus tead­mi­si just sel­le koh­ta, kui­das nä­ha end ea­lis­tes muu­tus­tes, lei­da po­si­tiiv­set ning osa­ta tun­da rõõ­mu ka pealt­nä­ha ebao­lu­lis­test as­ja­dest.
 
Sot­siaal­sed toi­me­tu­le­kuos­ku­si ja nen­de aren­da­mi­se või­ma­lu­si tut­vus­tas ea­ka­te­le Jõh­vi Güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Tii­na Kal­la­vus. Oma rei­pu­se ja po­si­tiiv­se el­lu­suh­tu­mi­se­ga küt­kes­tas ta kõi­ki kon­ve­rent­sil osa­le­jaid, tõm­ma­tes oma loen­gu lõ­pus kaa­sa ter­ve saa­li­täie rah­vast muu­si­ka­te­raa­pias­se.
 
Kon­ve­rent­si raa­mes oli kõi­gil osa­le­jail tä­nu OÜ Ko­duõen­du­se ja Jär­ve pe­reas­ti­kes­ku­se õde­de­le või­ma­lus tes­ti­da ko­les­te­roo­li ta­set ja luu­ti­he­dust. Koht­la-Jär­ve Me­dit­sii­ni­koo­li üliõ­pi­la­sed said isu­ga mõõ­ta ve­re­rõh­ku ja kaa­lu. Iga osa­le­ja sai mä­les­tu­seks ka ter­vi­se­kaar­di, mil­le­le olid mär­gi­tud te­ma tes­ti­de vas­tu­sed ja norm­väär­tu­sed nen­de koh­ta, loo­tes, et see on alu­seks eda­si­sel ter­vi­se­käi­tu­mi­se ku­jun­da­mi­sel.
 
Ül­di­ne hin­nang kon­ve­rent­si­le oli vä­ga po­si­tiiv­ne ja tä­nu ea­ka­te sil­ma­des oli sii­ras. Ta­ga­si­si­de­leh­te­delt kõ­las soov, et sel­li­seid üri­tu­si on va­ja­lik kor­ra­ta igal aas­tal ning kõi­gil oli läi­nud mee­lest väi­ke­sed jär­je­kor­rad hom­mi­ku­sel re­gist­ree­ri­mi­sel ja luu­ti­he­du­se mõõt­mi­sel.
 
 
ERIKA KRUUP
pro­jek­ti­juht, Koht­la-Jär­ve Me­dit­sii­ni­koo­li di­rek­to­ri kt

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.