Sü­da­me is­hee­mia­tõ­bi ja dep­res­sioon on seo­tud põ­le­ti­ku­mar­ke­ri­te kau­du

Dep­res­sioon tõs­tab mees­tel sü­da­me­hai­gus­te ris­ki, said tead­la­sed kin­ni­tust ii­ri ja prant­su­se mees­tel lä­bi vii­dud pros­pek­tiiv­ses uu­rin­gus.

Dep­res­sioon tõs­tab mees­tel sü­da­me­hai­gus­te ris­ki, said tead­la­sed kin­ni­tust ii­ri ja prant­su­se mees­tel lä­bi vii­dud pros­pek­tiiv­ses uu­rin­gus. Ko­ro­naar­tõ­ves­se hai­ges­tu­mi­se tõe­näo­sus viie aas­ta jook­sul on dep­res­sioo­nis mees­tel poo­le võr­ra suu­rem kui teis­tel, va­hen­da­vad Health­Day News ja Reu­ters Health.
 
Sü­da­me­hai­gus­te­ga on dep­res­sioo­ni seos­ta­nud va­ra­se­mad­ki uu­rin­gud. Sel kor­ral lei­ti, et dep­res­sioo­nis mees­tel on kar­dio­vas­ku­laar­se ris­ki­ga seo­tud põ­le­ti­ku­mar­ke­ri­te ta­se ve­res kõr­gem.
 
Uu­rin­gut juh­ti­nud dr Jean P. Em­pa­na Paul Brus­se haig­last Prant­sus­maal tea­tas, et te­ge­mist on esi­me­se põ­le­ti­ku­mar­ke­ri­te, dep­res­sioo­ni ja sü­da­me is­hee­mia­tõ­ve va­he­list seost uu­ri­nud tea­dus­töö­ga. Va­ra­se­mad uu­rin­gud ük­si­ku­te mar­ke­ri­te koh­ta on Em­pa­na sõ­nul and­nud vas­tu­rää­ki­vaid tu­le­mu­si, kuid sel kor­ral hin­na­ti mit­me põ­le­ti­ku­näi­ta­ja esi­ne­mist.
 
Li­gi küm­ne tu­han­de me­he seast va­li­sid tead­la­sed 5–6 aas­ta­se jäl­gi­mi­sa­ja jook­sul väl­ja 304 ko­ro­naar­hai­gu­se­ga ning 585 ter­veks jää­nud meest.
 
Em­pa­na mees­kond lei­dis aja­kir­jas Cir­cu­la­tion aval­da­tud uu­rin­gus, et dep­res­sioo­nis mees­tel on C-reak­tiiv­se val­gu ta­se ve­res 46 prot­sen­ti kõr­gem. In­ter­leu­kiin-6 ja ad­he­sioo­ni­mo­le­ku­li ICAM-1 ta­se­med olid kesk­mi­selt tõus­nud vas­ta­valt 16 ja 10 prot­sen­ti.
 
Seost ICAM-1 ja dep­res­sioo­ni va­hel mui­du ter­ve­tel ini­mes­tel sai Em­pa­na kin­ni­tu­sel uu­ri­tud es­ma­kord­selt. Tead­las­te ar­va­tes näi­tab nen­de uu­ri­mus, et dep­res­sioo­ni saab seos­ta­da en­do­tee­li düs­funkt­sioo­ni­ga, mil­lel usu­tak­se ole­vat olu­li­ne osa ate­rosk­le­roo­si ku­ju­ne­mi­sel.
 
Ve­res tsir­ku­lee­ri­va IL-6 ta­set või­vad dep­res­siiv­sed häi­red uu­ri­ja­te ar­va­tes tõs­ta ka­teh­hoo­la­mii­ni­de va­ba­ne­mi­se kau­du. IL-6 võib ka dep­res­sioo­ni tek­ki­mist mõ­ju­ta­da, se­da hü­po­ta­la­mu­se-hü­po­füü­si-nee­ru­peal­se tel­je kau­du. (Cir­cu­la­tion 2005;111)
 
 
MU

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.