Terviseedendajad käisid Iirimaal

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvaheline projekt “Health Promoting Hospitals – HPH” omandab haiglate järjest kasvavat huvi ja tunnustust Euroopas ning laienevalt kogu maailmas. Igal aastal korraldab WHO HPH Network rahvusvahelise konverentsi oma liikmeshaiglatele rahvuslike võrgustike baasil, tänavu peeti see Iirimaal Dublinis.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvaheline projekt “Health Promoting Hospitals - HPH” omandab haiglate järjest kasvavat huvi ja tunnustust Euroopas ning laienevalt kogu maailmas. Kui aastatel 1993-1997 olid katseprojektiga kaasatud 20 haiglat 11 Euroopa riigist- siis tänaseks liidab TEH võrgustik (International Network of Health Promoting Hospitals) 25 liikmesriiki- 36 rahvuslikku või regionaalset võrgustikku ja üle 700 liikmeshaigla.

Eesti TEH võrgustik kuulub WHO HPH Network’i alates 2000. aastast. Eesti TEH võrgustik asutati kaheksa liikmeshaiglaga- nüüd on aga kaasatud tervist edendava liikumisega juba 22 haiglat (loetelu leiab veebiaadressilt <a href="http://www.tai.ee">www.tai.ee</a>).

Igal aastal korraldab WHO HPH Network rahvusvahelise konverentsi oma liikmeshaiglatele rahvuslike võrgustike baasil. Nii ongi viimased konverentsid toimunud 2002. a Slovakkias Bratislavas- 2003. a Itaalias Firenzes- mullu Vene Föderatsioonis Moskvas ja käesoleval aastal Iirimaal Dublinis.

<strong>Eestlased jõudsid Iirimaale<br /></strong>Dublini konverentsi haare oli eelnevatest suurem: 600 osavõtjat 40 riigist. Abstrakte oli laekunud 403. Eesti TEH võrgustikku esindas Dublinis 22-liikmeline delegatsioon 12 ettekandega.

Konverentsi eelpäeval- 18. mail toimus Burlingtoni hotellis 11. rahvuslike koordinaatorite nõupidamine. Koordinaatorid arutasid- kuidas rakenduvad terviseedenduspoliitika ja terviseedenduse (TE) standardid haiglates- samuti käsitleti teisi konverentsi põhiteemadega haakuvaid küsimusi. Muu hulgas räägiti 14. rahvusvahelise TEH konverentsi korraldamisest 24.-26. maini 2006. aastal Palangas Leedus.

Nõupidamisel rõhutati haiglate positiivset hinnangut WHO HPH projekti poolt välja töötatud terviseedenduspoliitika ja TE standardite rakendamisjuhistele haiglates (94% haiglatest pidasid juhiseid vajalikeks ja keskmiselt 86% rakendasid neid haigla igapäevatöös). Ühised kriteeriumid haiglatele loovad võimaluse nende tegevuste võrdlevaks hindamiseks. Samas rõhutati ka haiglate enesehinnagu ja enesekoolituse tähtsust TE protsesside käivitumisel ja arendamisel (<em>self-assessmenst tools</em>).

Lähiaastatel on HPH koordineerivatel keskustel plaanis läbi viia TE haiglate hindamine- seda just TE tegevuste ja enesehindamise osas. Järjest suuremat tähelepanu pööratakse liikmeshaiglate andmebaaside korrektsusele ja informatiivsusele WHO HPH Database’is.

Koordinaatorite nõupidamisel tõdeti- et terviseedendus haiglas on kvaliteedijuhtimise süsteemi integreeritud osa ja tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise oluline komponent.

Uutest töösuundadest esitleti:<br /> * tervist edendavaid psühhiaatrilisi teenuseid (toetavad struktuurid patsiendile- haiglapersonalile- paikkonnale- perearstidele ja psüühikat harivad interventsioonid pereliikmetele);<br /> * migrandisõbralikke haiglaid- kus kultuuriline ja religioosne kompetentsus omavad järjest suuremat osatähtsust;<br /> * laste ja noorukite tervise edendamist haiglas- mis põhineb suuresti laste õiguste tagamisel raviasutuses jne.

<strong>Võimestumine tervise heaks<br /></strong>13. rahvusvahelise TEH konverentsi “Võimestumine tervise heaks: printsiipidelt praktikale” (“Empowering for Health: Practicing the Principles”) plenaaristungitel oli neli põhiteemat:

1) Haigla kui personali võimestav töökoht. Haiglapersonali tervise edendamiseks on vaja haiglajuhtidel tunnetada- aru saada ja toetada personali tervist edendavaid initsiatiive ja kaasa aidata nende realiseerimisele - nagu suitsuvaba ja tervisliku haiglakeskkonna kujundamine- psühhoemotsionaalse pinge ja tööga seonduva stressi ennetamine haiglas jt.

2) Patsientide võimestamine toimetulekuks oma terviseprobleemidega- nende aktiivne kaasamine tervisega seonduvate otsuste tegemisse ja kliinilisse praktikasse.

3) Haavatavate patsiendigruppide (vaimse puudega isikud- migrandid- vanurid- lapsed jt) võimestamine elukvaliteedi parendamiseks ja toimetulekuks oma tervise- ja igapäevaeluprobleemidega.

4) Haiglate võimestamine kujunemaks arenevaks tervist edendavaks organisatsiooniks.

Paralleel- ja posterisessioonidel arendati selliseid teemasid nagu tervise edendamine kliinilises praktikas: kommunikatsiooni- ja suhtlemisoskus- elukestev õppimine rahvatervise valdkonnas- patsiendikesksus ja -sõbralikkus- patsiendi osatähtsuse tõus raviprotsessis- patsiendi toimetulek haigusega- ravikvaliteet ja -järjepidevus jt.

<strong>Ema-- pere- ja beebisõbralik<br /></strong>Räägiti ema-- pere- ja beebisõbralikust haiglast- rinnapiimaga toitmise toetamisest ja isade teadlikkuse tõstmisest selles küsimuses- rasedate tervisekäitumisest ja perekooli osatähtsusest tervisliku eluviisi kujundamisel jne.

Krooniliste haigustega patsientide tervise edendamisega seoses kõneldi diabeedist ja metaboolsest sündroomist- vähihaigete- hingamishäiretega (KOK) ja südame-veresoonkonna probleemidega patsientide tervise edendamisest. Päevakorras oli ka haiglapersonali tervis: spetsiifilised terviseriskid- tervist edendav haiglakeskkond- personali rahulolu-uuringud haiglatööga ja töötingimustega.

Kuna Eesti tervishoiutöötajad on alati olnud aktiivsed osalejad- kogemuste vahetajad ja diskuteerijad- on nad teretulnud terviseedenduslikele konverentsidele nii rahvusvahelisel kui rahvuslikel tasanditel. Samas on Eesti TEH Võrgustiku aastakonverentsidele alati kutsutud külalistena teiste rahvuslike võrgustike esindajaid (märkimisväärne on koostöö Soome- Slovakkia- Leedu- Itaalia ja Venemaa võrgustikega).

<strong>Suitsuvabad Iiri haiglad<br /></strong>Eesti osavõtjatel on saanud tavaks külastada enne konverentsi algust korraldava riigi tervist edendavaid haiglaid. Nii ka seekord olid meie tervishoiutöötajad külalisteks Dublini Children’s University Hospital’is ja Mater Hospital Cardiac Rehabilitation Unit’is. Haiglavisiitide korraldamisele aitasid suuresti kaasa Iiri TEH Võrgustiku rahvuslik koordinaator Ann O’Riordan ja lastehaigla ülemõde Cathy Hennebry.

Selliste visiitide põhieesmärgiks on asjalikud kohtumised- uued kontaktid ja kogemuste vahetamised. Iirimaa haiglad on tuntud oma suitsuvaba haiglakeskkonna ja lastesõbralikkuse poolest. Heameel on teinekord ka tõdeda- et “minu”- s.o Eesti haiglas on probleem paremini lahendatud.

Dublini konverentsi saatis huvitav sotsiaalprogramm. Nagu traditsiooniks on kujunenud- sõidame me konverentsile bussiga ja hulgakesi. Ka Dublinisse sõitsime 38 meedikuga (18 arsti ja 20 õde) 21 erinevast tervishoiuasutusest. Kaasas oli ka pereliikmeid.

Ühise bussisõidu eesmärgiks on luua tööaldis tervist edendav meeskond haiglates- anda võimalusi omavahel paremini kontakteeruda ja vahetada muljeid-kogemusi- mida jaguks ka neile- kes konverentsist ise osa ei võtnud ning piirdusid ainult haiglate külastamisega.

Meeldejäävad olid jalutuskäigud Euroopa Liidu keskuses Brüsselis ja kosmopoliitses Londonis- ringsõit mööda looduslikult kaunist Iirimaad ning tutvumine tema iidse ajalooga Clonmacnoise’il- muljetäratav oli Iirimaa pealinn Dublin jt. Konverentsi sotsiaalprogrammi kroonisid aga linnapea särav vastuvõtt Dublini raekojas ja pidulik konverentsi õhtusöök Iirimaa rahvusmuusika ja Riverdance’i saatel.

<br /><strong>TIIU HÄRM</strong><br /> Eesti TEH võrgustiku rahvuslik koordinaator

 

***********************************************

<br /><strong><u>Eestlaste teemad Dublinis:</u></strong>

Eesti TEH võrgustiku esindajad esitlesid ja arendasid Dublini konverentsil diskussiooni järgmistel teemadel:<br />   1) Luumetastaasidega patsientide radioisotoopidega valuravi toetamine meeskonnatööna (Ida-Tallinna keskhaigla);<br />   2) Eesti tervist edendavad haiglad ühisrindena suitsetamise vastu (Tervise Arengu Instituut ja Ida-Tallinna keskhaigla);<br />   3) Erivajadustega inimesi toetav kodu- ja töökeskkond Viljandi maakonnas (Viljandi haigla);<br />   4) Rasedate tervisekäitumine Eestis ja perekooli osa tervislike tegevuste kujundamisel (Tervise Arengu Instituut- Tartu ülikooli Narva kolledž);<br />   5) Laste terviseteenuse kvaliteedi parendamine läbi järjest hoogustuva koostöö haigla ja mittetulunduslike organisatsioonide vahel (Tallinna lastehaigla);<br />   6) Kompleksse rehabilitatsioonistrateegia rakendamine kroonilise neerupuudulikkusega haigetel (Tartu ülikooli kliinikum);<br />   7) Kroonilise neerupuudulikkusega haigete antropomeetriline monitooring (Tartu ülikooli kliinikum);<br />   8) Tervist edendava haigla kuulumine paikkonna infrastruktuuri (Rapla maakonnahaigla);<br />   9) Krooniliste haigustega patsiendid ja vanemaealised inimesed vajavad rohkem tähelepanu (Ida-Tallinna keskhaigla);<br />   10) Laste õiguste konventsiooni rakendamise uuringu tulemustest (Tallinna lastehaigla);<br />   11) Patsiendi rahulolu-uuringu tulemustest Tallinna lastehaiglas;<br />   12) Puhas enesekateteriseerimine (Tartu ülikooli kliinikum).

<em>Allikas: Tiiu Härm</em>

 

<em>***********************************************</em>

 

<strong><u>WHO HPH projekti põhilised tegevused ja suundumused:</u></strong>

* terviseedenduse standardite- nende rakendamisstrateegiate juurutamine haiglates;

* haiglapoolne enesehindamine terviseedenduslike meetmete implementeerimisel;

* patsiendi (pereliikmete) võimestamine läbi aktiivse kaasamise kliinilisse praktikasse ja tervisega seonduvatesse otsustesse;

* personali võimestamine tervist edendavate initsiatiivide elluviimisel haiglas;

* tervist edendavate töökohade arendamine haiglates- sh suitsu- ja stressivabad haiglad- töötajate rahulolu hindamine jt. Järjest enam pööratakse tähelepanu tervishoiutöötajate rollile tubakapiiramises ja -kontrollis <em>(Eesti TEH võrgustiku rahvuslik koordinaator Tiiu Härm kuulub rahvusvahelisse WHO/HPH töögruppi “Workplace health promotion in European Hospitals”- mis on 30-kuuline EU arendusprogramm alates jaanuarist 2006. Samuti on Eesti TEH Võrgustik European Network of Smoke-free Hospitals (ENSH) liige alates 2005. a ning esindatud ENSHi nõupidamisel Pariisis. 9.-10. septembrini 2005.)</em>

* laste ja noorukite tervise edendamine haiglas. <em>(Eesti TEH võrgustiku rahvuslik koordinaator Tiiu Härm ja Tallinna Lastehaigla kvaliteedijuht Lagle Suurorg kuuluvad rahvusvahelisse WHO/HPH töögruppi “Health promotion for children and adolescents in hospitals”.)</em>

<em>Allikas: Tiiu Härm</em>

 

***********************************************

 

<strong>LISALUGU: Vanemaealiste teema viis Türki</strong>

Eesti oli esindatud ka 2.-8. maini Istanbulis toimunud I rahvusvahelisel hoolduskongressil “Õrnad käed- õnnelikud näod”.

Kuna elanikkond pidevalt vananeb- oli kongressi eesmärgiks luua ühtne rahvusvaheline platvorm vanemaealisi ja puuetega inimesi puudutavates probleemides nagu elukvaliteet ja toimetulek igapäevaeluga; hoolduse ja rehabilitatsioonistruktuuride loomine kultuurilist ja psühholoogilist tausta arvestades ning vanurite tervishoiuteenuse kvaliteet multidistsiplinaarses meeskonnatöös.

Vanurite ja puuetega inimeste integreerumine sotsiaalsesse keskkonda on raskendatud. Oluline on- et neil endil oleks positiivne eluhoiak ja motivatsioon elada paremini- mida on võimalik saavutada hooldus- ja rehabilitatsiooniteenustele toetudes.

Konverentsile olid kutsutud  Eestist Ida-Tallinna keskhaigla taastus-hooldusravikliiniku juhataja Helle Mäeltsemees (ettekanne “Creative therapy as a model of good practice to improve quality of slow rehabilitation process of elderly patients”) ning Ida-Tallinna keskhaigla terviseedendaja-koolitusspetsialist ja Eesti TEH võrgustiku rahvuslik koordinaator Tiiu Härm (“The role of Estonian Health Promoting Hospitals in geriatric and nursing care for the elderly”).

Osavõtu- ja majutuskulud kattis kongressi korralduskomitee. Türgi tervishoiutöötajad hindasid saadud infot ja kogemusi.

 

***********************************************

 

<strong>LISALUGU: Ämmaemand esines Rootsis</strong>

1.-4. juunini Stockholmis toimunud 6. rahvusvahelisel Terviseedenduse ja -Kasvatuse Ühingu Euroopa konverentsil “Parim praktika parema tervise nimel” esindas Eesti TEH võrgustikku Ida-Tallinna keskhaigla ämmaemand-koolitaja Ada Vahtrik- kes esitas stendiettekande “Investing in health for the future: Baby Friendly Hospital Initiative in Estonian Health Promoting Hospitals”.

 

***********************************************

 

<strong><u>Oktoobris tuleb konverents Tallinnas:</u></strong>

* Eesti TEH võrgustiku konverents “Väljakutsed ja võimalused: parim praktika parema tervise nimel” toimub 20.-21. oktoobrini 2005 Tallinnas. 20. oktoobril on konverents kesklinna lastepolikliiniku saalis Ravi 27 ja 21. oktoobril Tallinna lastehaigla saalis Tervise 28.

* Kontaktisik on Eesti TEH võrgustiku koordinaator Tiiu Härm (tel 5650 9430; e-post <a href="mailto:tiiu.harm@tai.ee">tiiu.harm@tai.ee</a> või <a href="mailto:tiiu.harm@itk.ee">tiiu.harm@itk.ee</a>).

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.