Eks­pert­ko­mis­jon la­hen­das esimesel poo­laas­tal 33 kae­bust

Ter­vis­hoiua­me­ti juu­res te­gut­sev Ars­tia­bi kva­li­tee­di eks­pert­ko­mis­jon ana­lüü­sis tä­na­vu esi­me­sel poo­laas­tal 33 kae­bust, neist arst­lik vi­ga tu­vas­ta­ti 11 kor­ral.

Ter­vis­hoiua­me­ti juu­res te­gut­sev Ars­tia­bi kva­li­tee­di eks­pert­ko­mis­jon ana­lüü­sis tä­na­vu esi­me­sel poo­laas­tal 33 kae­bust, neist arst­lik vi­ga tu­vas­ta­ti 11 kor­ral.
 
Tä­na­vus­test kae­bus­test kuus esi­ta­ti haig­la­te era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni osa­kon­da­des an­tud trau­ma­pu­hu­se ars­tia­bi, viis ham­ba­ra­vi ja ham­bap­ro­tee­si­mi­se ning kolm häi­re­kes­kus­te ja kii­ra­bi töö koh­ta. Kol­mes kae­bu­ses esi­ta­ti pre­ten­sioo­ne nais­tears­ti­de töö koh­ta, pe­rears­ti­de töö koh­ta oli esi­ta­tud kaks kae­bust ja las­tears­ti­de töö koh­ta sa­mu­ti kaks kae­bust.
 
Küm­me kae­bust esi­ta­ti seo­ses me­dit­sii­ni­li­se uu­rin­gu või ra­vi käi­gus tek­ki­nud tü­sis­tus­te­ga, kus­juu­res vaid ka­hel ju­hul küm­nest oli tü­sis­tu­se tek­ki­mi­ne seo­tud ars­ti te­ge­vu­se­ga. Üks kae­bus seos­tus vähk­kas­va­ja­ga ning üks kae­bus psüü­hi­ka­häi­re­ga. Ühe kae­bu­se kor­ral, mil­le ana­lüü­si­mi­sel tõ­de­ti arst­lik­ku vi­ga, kaas­ne­sid kae­bu­se val­lan­da­ja­na ka suht­le­misp­rob­lee­mid.
 
Ku­na Ees­tis te­hak­se ars­ti­de juur­de li­gi ka­hek­sa mil­jo­nit vi­sii­ti aas­tas ja haig­la­ra­vil vii­bib um­bes 260 000 pat­sien­ti aas­tas, siis nen­de ar­vu­de koh­ta ei ole 11 arst­lik­ku vi­ga poo­laas­ta koh­ta Ter­vis­hoiua­me­ti hin­nan­gul su­gu­gi pal­ju.
 
2003. aas­tal la­hen­da­tud 78-st juh­tu­mist tu­vas­tas ko­mis­jon arst­li­ku vea 19 ju­hul ja mul­lu ana­lüü­si­tud 73-st ars­tia­bi and­mi­se juh­tu­mist 24 ju­hul. Ka teis­tes rii­ki­des osu­tub ame­ti tea­tel ars­tia­bi and­mi­se kva­li­tee­di suh­tes esi­ta­tud kae­bus­test põh­jen­da­tuks um­bes kol­man­dik.
 
Kae­bus­te ar­vu suu­re­ne­mist vii­mas­tel aas­ta­tel võib põh­jen­da­da pat­sien­ti­de õi­gus­tead­lik­ku­se kas­vu­ga. Pä­rast võ­laõi­gus­sea­du­se jõus­tu­mist 2002. a 1. juu­lil on pat­sien­did üha enam ha­ka­nud taot­le­ma oma sea­dus­lik­ke õi­gu­si ars­tia­bi saa­mi­sel.
 
Ars­tia­bi kva­li­tee­di eks­pert­ko­mis­jo­ni üle­san­ne on an­da sõl­tu­ma­tu eks­pert­hin­nang pat­sien­di­le osu­ta­tud ter­vis­hoiu­tee­nu­se kva­li­tee­di­le. Kui ko­mis­jon on tu­vas­ta­nud arst­li­ku vea, tea­tab ta sel­lest vea tei­nud ars­ti­le ja ra­via­su­tu­se­le ning va­ja­du­sel teeb eria­la­selt­si­le et­te­pa­ne­ku kont­rol­li­da ek­si­nud me­dit­sii­ni­töö­ta­ja pä­de­vust.
 
Et­te­pa­ne­kuid vas­ta­vat eria­la esin­da­va­le selt­si­le teeb ko­mis­jon ka siis, kui prob­leem pais­tab ole­vat laiem ük­sik­juh­tu­mist, näi­teks kui ko­mis­jo­nil te­kib kaht­lu­si mõ­ne uu­rin­gu- või ra­vi­mee­to­di suh­tes.

 
MU
 
 

 
 
 
SA­MAL TEE­MAL: Lä­tis ava­li­kus­ta­tak­se vi­gu tei­nud ars­ti­de ni­med
 
Lä­ti ra­vik­va­li­tee­di ins­pekt­sioo­nil oli ka­vas eel­mi­se nä­da­la lõ­pus ava­li­kus­ta­da ars­tid, kes on oma ame­tia­la­ses te­ge­vu­ses rän­galt ek­si­nud. Lä­ti ars­tid on ins­pekt­sioo­ni ot­su­sest jah­mu­nud ja nör­di­nud.
Ins­pekt­sioo­ni di­rek­tor Ai­ja Meþ­sar­ga üt­les eel­mi­se nä­da­la al­gul BN­Si­le, et veel po­le ot­sus­ta­tud, kui­das ni­me­de ava­li­kus­ta­mist te­ha – kas pai­gu­ta­da see tea­ve ter­vis­hoiu­mi­nis­tee­riu­mi või ra­vik­va­li­tee­di ins­pekt­sioo­ni võr­gu­kül­je­le. Sa­mas ei vä­lis­ta­nud ta, et pa­tus­te ars­ti­de ni­me­sid ha­ka­tak­se kor­ra­pä­ra­selt aja­kir­jan­du­ses aval­da­ma.
Lä­ti Ars­ti­de Lii­du pre­si­dent Vies­turs Bo­ka aval­das ins­pekt­sioo­ni ka­vat­su­se üle häm­mel­dust ning üt­les, et ei saa sel­le idee ees­mär­gist aru – kas sel­le­ga ta­he­tak­se ars­te mo­ti­vee­ri­da pa­re­mi­ni töö­ta­ma või pa­ran­da­da rii­gis ter­vis­hoiu ta­set. Sa­mu­ti aval­das Bo­ka kaht­lust, kas ins­pekt­sioo­nil on üld­se ju­rii­di­list õi­gust sel­li­seid and­meid ava­li­kus­ta­da.
Lä­ti ra­vik­va­li­tee­di ins­pekt­sioon on sel aas­tal saa­nud 571 kae­bust, neist 80 tun­nis­ta­ti põh­jen­da­tuks. Kõi­ge roh­kem kae­va­tak­se pe­rears­ti­de töö pea­le.
 
MU

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.