Eu­roo­pas maks­tak­se pe­rears­ti­de­le kõi­ge roh­kem Suurb­ri­tan­nias

Suurb­ri­tan­nia pe­rears­tid on Eu­roo­pa kol­lee­gi­de seas kõi­ge kõr­ge­mi­ni ta­sus­ta­tud, va­hen­dab BBC vii­ma­se kü­sit­lu­se tu­le­mu­si.

Suurb­ri­tan­nia pe­rears­tid on Eu­roo­pa kol­lee­gi­de seas kõi­ge kõr­ge­mi­ni ta­sus­ta­tud, va­hen­dab BBC vii­ma­se kü­sit­lu­se tu­le­mu­si.
 
Pä­rast mak­su­de ma­haar­va­mist jääb Bri­ti pe­rears­ti­le aas­tas kät­te kesk­mi­selt 49 947 nae­la (üle 1,1 mil­jo­ni kroo­ni), mis on kaks kor­da roh­kem kui ars­tid tee­ni­vad näi­teks His­paa­nias (25 926 nae­la) või Itaa­lias (22 607 nae­la). Kõr­ges­ti ta­sus­ta­tud on ka Sak­sa­maa ja Prant­sus­maa pe­rears­tid, kes tee­ni­vad kesk­mi­selt vas­ta­valt 49 299 ja 42 037 nae­la ehk sa­mu­ti suu­rus­jär­gus mil­jon kroo­ni aas­tas.
 
Juh­ti­vad ter­vis­hoiua­met­ni­kud on öel­nud, et kas ars­tid on oma kõr­geid pal­ku väärt, saab sel­geks vars­ti. Ars­ti­de esin­da­ja­te ar­va­tes on aga se­da ras­ke hin­na­ta ja võr­rel­da.
 
Pe­rears­ti­de töö­ta­sud on tõus­nud pä­rast eel­mi­se aas­ta pal­ga­kok­ku­lep­pe jõus­tu­mist, mis li­saks pal­ga­tõu­su­le an­nab nei­le või­ma­lu­se tee­ni­da tu­han­deid naels­ter­lin­ge li­sa­ra­ha ars­ti­de te­ge­vu­se­le sea­tud ees­mär­ki­de täit­mi­se eest. Va­rem tul­nud tea­de­te jär­gi on pe­rears­ti­de­le sea­tud ees­mär­gid täi­de­tud 91 prot­sen­di ula­tu­ses.
 
Aja­kir­jan­du­se poolt tel­li­tud kü­sit­lu­se­le vas­tas igas ni­me­ta­tud rii­gis enam kui 200 pe­rears­ti.
 
Aas­tas tee­ni­sid Suurb­ri­tan­nia pe­rears­tid kõi­ge roh­kem, sa­mas kui Sak­sa ars­tid võt­sid vas­tu kõi­ge roh­kem pat­sien­te – kesk­mi­selt 63 pat­sien­ti päe­vas. Vas­tu­võ­tu kesk­mi­ne pik­kus oli Sak­sa­maal ühek­sa mi­nu­tit. Prant­su­se ars­tid ku­lu­ta­sid pat­sien­di­le kõi­ge roh­kem ae­ga: 17 mi­nu­tit kesk­mi­selt 24 kü­las­tu­se­ga päe­vas. Bri­ti ars­ti­de töö­koor­mu­seks saa­di 47 pat­sien­ti päe­vas, igaü­he­le 10 mi­nu­tit; His­paa­nias 46 pat­sien­ti ja 7 mi­nu­tit, Itaa­lias 21 pat­sien­ti ja 16 mi­nu­tit.
 
Bri­ti Ars­ti­de As­sot­siat­sioo­ni BMA pe­rears­ti­ko­mis­jo­ni esi­mees dr Ha­mish Meld­rum ar­vas, et se­da sta­tis­ti­kat on ras­ke võr­rel­da, ku­na pe­rears­ti­de töö Eu­roo­pa rii­ki­des on vä­ga eri­nev. "Pe­rears­tid kal­du­vad Suurb­ri­tan­nias te­ge­ma pal­ju laia­haar­de­li­se­mat tööd kui mu­jal Eu­roo­pa Lii­dus," üt­les Meld­rum.
 
Riik­li­kus ter­vis­hoiu­süs­tee­mis NHS lan­geb pe­rears­ti­de­le küm­nest ars­ti­vi­sii­dist ühek­sa. Meld­ru­mi tea­da on neil ka ars­ti­de arv ini­mes­te koh­ta tun­du­valt väik­sem kui mu­jal. Te­ma ar­va­tes võiks öel­da, et Bri­ti pe­rears­ti­del on ter­vis­hoiu­süs­tee­mis olu­li­selt täht­sam roll kan­da kui teis­tes rii­ki­des.
 
NH­Si esin­da­ja väi­tel on Bri­ti pe­rears­ti­de ra­vik­va­li­tee­di näi­ta­jad vii­ma­sel ajal ol­nud pa­ra­ne­mas. Pat­sien­di­kü­sit­lus­tes on sa­mu­ti ol­nud nä­ha suurt ra­hu­lo­lu pe­rears­ti­de­ga, kuid ava­li­ku ar­va­mu­se koh­ta peaks täp­se­mat tea­vet lae­ku­ma sel­le sü­gi­se jook­sul.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.