KÜ­SIT­LUS:

Kas Ees­tis tu­leks sis­se sea­da ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus?

Kas Ees­tis tu­leks sis­se sea­da ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus?
 
Aja­kir­jan­du­ses on mit­mel kor­ral väl­ja pa­ku­tud ideed sea­da Ees­tis sis­se ka ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus (sar­na­selt ko­hus­tus­li­ku­le pen­sio­ni­kind­lus­tu­se­le). Kas teie ar­va­tes oleks Ees­tis va­ja sis­se sea­da ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus? Mil­lis­tel tin­gi­mus­tel see võiks toi­mu­da/toi­mi­da?
 
 
 
Jaan Kelk
TÜ klii­ni­ku­mi si­sek­lii­ni­ku arst-õp­pe­jõud en­dok­ri­no­loo­gia eria­lal:
 
"Ko­hus­tus­li­ku ra­vi­kind­lus­tu­se idee on ju uh­ke. Teed sel­le ga­ran­tee­ri­mi­seks on aga se­da­võrd äh­ma­sed, et kal­dun see­pä­rast pi­gem ole­ma vas­tu."
 
 
 
Riin Lan­no
pe­rearst, Me­re­la­he Pe­rears­ti­kes­kus OÜ ju­ha­ta­ja:
 
"Ku­na ter­vis­hoiu­sek­tor on jät­ku­valt ala­ra­has­ta­tu­se sur­ve all, siis olen kind­las­ti sel­le poolt, et ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus sis­se sea­da.
Et os­kus­tööö­jõu ter­ve ole­mi­se eest vas­tu­tab üht­vii­si nii töö­võt­ja kui tööand­ja, siis pool­dan vas­tu­tu­se ja­ga­mist. Ehk töö­ta­ja oma­vas­tu­tu­se­ga, mil­leks on ko­hus­tus­li­ku kind­lus­tu­se pro­port­sio­naal­ne osa (näi­teks 50 prot­sen­ti), ta­ga­tak­se isik­lik ter­vi­se säi­li­ta­mi­ne. Tööand­ja pro­port­sio­naal­ne osa aga saab ol­la üheks li­sa­mo­ti­vat­sioo­ni ele­men­diks töö­ta­su­le.
Si­sen­di­na me­dit­sii­ni töö­ta­vad aga mõ­le­mad ja en­ne­tus­töö­na on sel­li­ne süs­teem kind­las­ti tõ­hu­sam."
 
 
 
Georg Män­nik
ER­GO Kind­lus­tu­se AS ja ER­GO Elu­kind­lus­tu­se AS ju­ha­tu­se lii­ge:
 
"An­nak­sin siin­ko­hal lü­hi­vas­tu­se liht­salt Georg Män­ni­ku­na, mit­te kind­lus­tus­vald­kon­na töö­ta­ja­na. Ka­pi­taal­se­te­le po­lii­ti­li­se ise­loo­mu­ga kü­si­mus­te­le on, tõ­si küll, ras­ke lü­hi­dalt vas­ta­ta, kuid püüan siis­ki.
1. Tu­le­ne­valt ar­va­mu­sest, et ko­hus­tus­li­kud et­te­võt­mi­sed või­vad ühis­kon­nas loo­mu­lik­ke aren­guid de­for­mee­ri­da ja...
2. ...het­kel vä­ga väi­ke­sest nn või­ma­li­kust tu­rust ja...
3. ...het­kel veel plaa­ni­pä­ra­selt väl­jaa­ren­da­ma­ta ter­vis­hoiu­süs­tee­mi inf­rast­ruk­tuu­rist ning...
4. ...ter­vis­hoiu ter­vik­li­ku po­lii­ti­lis-st­ra­tee­gi­li­se nä­ge­mu­se üht­se aru­saa­mi­se puu­du­mi­sest...
...on käe­so­le­val ajal ras­ke te­ha et­te­pa­ne­kut nii­võrd olu­li­seks muu­da­tu­seks.
 
See­ga jääb kü­si­mus, mil­lis­tel tin­gi­mus­tel see aga võiks toi­mu­da? Eel­pool too­dud tin­gi­mu­si alt­poolt üles täi­tes:
- tu­leks ku­jun­da­da nä­ge­mus ter­vis­hoiu fi­nant­see­ri­miss­kee­mist ter­vi­ku­na;
- tu­leks ku­jun­da­da nä­ge­mus, miks era­ra­vi­kind­lus­tust siis võiks va­ja ol­la;
- tu­leks ko­hen­da­da inf­rast­ruk­tuu­ri toi­mi­mi­se põ­hi­mõt­teid ühelt poolt tee­nus­te osu­ta­mi­se mõt­tes ning tei­salt ter­vis­hoiu­süs­tee­mi jät­ku­suut­li­ku aren­gu ta­ga­mi­se mõt­tes.
 
Kok­ku­võt­tes olen aga üs­na veen­du­nud, et va­rem või hil­jem ai­nult sot­siaal­ne ra­vi­kind­lus­tus ei ka­ta ela­nik­kon­na oo­tu­si, võib-ol­la see hetk on ise­gi üs­na lä­he­dal. Era­ra­vi­kind­lus­tus, sõl­tu­ma­ta te­ma vor­mist (ee­lis­tak­sin va­ba­taht­lik­ku mak­su­soo­dus­tus­te­ga süs­tee­mi, mis täien­daks riik­lik­ku ole­ma­so­le­vat süs­tee­mi), ai­tab kind­las­ti laien­da­da ini­mes­te va­li­ku­või­ma­lu­si, pa­ran­dab ars­tia­bi kät­te­saa­da­vust ja kind­las­ti ker­gi­tab res­surs­si, mis si­se­neb ter­vis­hoiu­süs­tee­mi.
Kõr­val­tu­le­mu­se­na kor­ras­tub ter­vis­hoiu­tee­nus­te osu­ta­mi­se süs­teem ter­vi­ku­na, sest uue ele­men­di li­sa­mi­ne muu­dab ole­ma­so­le­va­te fi­nant­sal­li­ka­te ta­sa­kaa­lu ja ka ees­mär­ke. Üht­la­si usun ka, et ini­mes­tel ku­ju­neb pa­rem mõist­mi­ne ter­vi­se väär­tu­sest ja sel­le hin­nast. "
 
 
 
Ma­ris Jes­se
po­lii­ti­kauu­rin­gu­te kes­ku­se Pra­xis ter­vi­se­po­lii­ti­ka prog­ram­mi koor­di­naa­tor:
 
"Ees­tis keh­tib so­li­daar­se­tel alus­tel toi­miv ko­hus­tus­lik ra­vi­kind­lus­tus ju­ba aas­tast 1992. Teo­ree­ti­li­si et­te­pa­ne­kuid põ­hi­mõt­te­lis­teks muu­tus­teks võib ik­ka te­ha, hea oleks aga, kui need et­te­pa­ne­kud si­sal­dak­sid ka ana­lüü­si teis­te maa­de ko­ge­mu­sest, plus­si­de-mii­nus­te au­sat kir­jel­dust ning ar­vu­tu­si, mi­da et­te­pa­ne­ku el­lu­vii­mi­ne Ees­tis eri­ne­va­te­le ela­nik­kon­na rüh­ma­de­le tä­hen­daks.
Mi­nu ee­lis­tus kuu­lub so­li­daar­se­te­le ter­vis­hoiu ra­has­ta­mis­süs­tee­mi­de­le, kus jõu­ka­mad ela­ni­kud toe­ta­vad vä­hem tee­ni­va­te ja keh­ve­ma ter­vi­se­ga ini­mes­te ra­vi­mist. Isik­li­kud ko­gu­mis­kon­tod vä­hen­da­vad so­li­daar­sust ning took­sid prob­lee­me juur­de nii nei­le, kes on hai­ged ja ars­tia­bi va­ja­vad, kui ka ra­vi­ja­te­le ehk ars­ti­de­le ja haig­la­te­le enes­te­le.
Ka tei­ne et­te­pa­nek, mi­da teh­tud – ehk si­su­li­selt laien­da­da prae­gust ham­ba­ra­vi hü­vi­ta­mi­se skee­mi ko­gu eriars­tia­bi­le –, tooks ilm­sel­gelt kaa­sa ra­ha­li­si prob­lee­me just hai­ge­ma­te­le ini­mes­te­le, ning li­saks ars­ti­de­le-haig­la­te­le suu­re­ne­vad ku­lud ar­ve­pi­da­mi­ses.
Pi­gem tu­gev­da­da ole­ma­so­le­vat süs­tee­mi li­sa­ra­ha­ga kui ha­ka­ta ini­me­si ja ars­te süs­tee­mi pea pea­le pöö­ra­mi­se­ga hul­lu­ta­ma, eri­ti uu­te ja suu­re­ma­te prob­lee­mi­de tek­ke hin­na­ga."
 
 
 
Kü­sinud Peep Ta­li­maa

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.