Amee­ri­kas juu­rel­dak­se me­dit­sii­niuu­rin­gu­te­le mõel­dud ra­ha ots­tar­be­ka­ma ku­lu­ta­mi­se üle

Ku­lu­tu­sed me­dit­sii­ni­lis­te­le tea­du­suu­rin­gu­te­le on USAs vii­ma­se küm­ne aas­ta­ga ka­he­kor­dis­tu­nud peaae­gu 95 mil­jar­di dol­la­ri­ni aas­tas. Kas ra­ha ku­lu­ta­tak­se ots­tar­be­kalt, va­jab as­ja­tund­ja­te hin­nan­gul veel uu­ri­mist.

Ku­lu­tu­sed me­dit­sii­ni­lis­te­le tea­du­suu­rin­gu­te­le on USAs vii­ma­se küm­ne aas­ta­ga ka­he­kor­dis­tu­nud peaae­gu 95 mil­jar­di dol­la­ri­ni aas­tas. Kas ra­ha ku­lu­ta­tak­se ots­tar­be­kalt, va­jab as­ja­tund­ja­te hin­nan­gul veel uu­ri­mist, kir­ju­tab Red­No­va.
 
Vas­tav ana­lüüs aja­kir­jas Jour­nal of the Ame­ri­can Me­di­cal As­so­cia­tion on il­mu­nud ajal, mil ava­lik­ku­se tä­he­le­pa­nu on suu­na­tud Viox­xi koh­tup­rot­ses­si­le, po­lii­ti­li­se­le de­ba­ti­le tü­vi­ra­ku-uu­rin­gu­te üle ning inim­ge­noo­mi kaar­dis­ta­mi­ses pei­tu­va­te­le ka­su­ta­ma­ta või­ma­lus­te­le hai­gus­te ra­viks ja en­ne­ta­mi­seks.
 
"Kui meie ku­lu­tu­sed tõu­se­vad vars­ti sa­ja mil­jar­di dol­la­ri­ni aas­tas, oleks hea, kui me leiak­si­me ka ra­vi­meid, mil­lel on pi­kaa­ja­li­ne ra­vi­toi­me prae­gu ja tu­le­vi­kus täht­sa­te­le hai­gus­te­le," üt­les ar­tik­li kaa­sau­tor dr Ha­mil­ton Mo­ses III. Vas­ta­sel ju­hul ei saa amee­rik­la­sed Mo­se­se ar­va­tes hin­na­ta, kas ra­ha eest saa­dak­se ka mi­da­gi vas­tu.
 
Ar­tik­kel il­mus aja­kir­ja eri­numb­ris, mis pü­hen­da­tud USA ars­ti­tea­dus­li­ke uu­rin­gu­te olu­kor­ra­le. Aja­kir­jas maa­li­tud pilt ju­tus­tab amorf­sest, ena­mas­ti ka­su­mi tee­ni­mi­se soo­vist ju­hi­tud süs­tee­mist, kus ra­vi­mi­töös­tus kes­ken­dub ju­ba ole­ma­so­le­va­te­le ra­vi­mi­te­le, jät­tes aren­dus­te­ge­vu­se ta­hap­laa­ni­le.
 
Mit­me­te fir­ma­de ning me­dit­sii­ni­koo­li­de­ga seo­tud au­to­rid kut­su­vad üles me­dit­sii­ni­töös­tust, va­lit­sust ja ühin­guid üri­ta­ma roh­kem in­ves­tee­ri­da uu­rin­gu­tes­se hai­gus­te koh­ta, mil­le­le on vä­hem toi­mi­vaid ra­vi­meid ning ka­su­ta­da baas­tea­du­ses saa­dut uu­te ra­vi­mee­to­di­te väl­ja­töö­ta­mi­seks.
 
Ta­sa­kaal prek­lii­ni­lis­te ja hi­li­se faa­si klii­ni­lis­te uu­rin­gu­te va­hel on jär­jest enam pai­gast nih­ku­mas, osalt tä­nu ra­vi­mi re­gist­ree­ri­mi­seks va­ja­li­ke­le pik­ka­de­le kat­se­tus­te­le, osalt tä­nu puh­ta­le tu­run­dus­po­lii­ti­ka­le. Ra­vi­mi­toot­jad kor­ral­da­vad au­to­ri­te ar­va­tes sa­ge­li kal­leid uu­rin­guid, näi­ta­maks, et nen­de ra­vim toi­mib pa­re­mi­ni kui kon­ku­ren­ti­de omad.
 
Me­dit­sii­ni­töös­tus ra­has­tab Mo­se­se ana­lüü­si and­meil 57 prot­sen­ti ning Riik­li­kud Ter­vi­seins­ti­tuu­did (Na­tio­nal Ins­ti­tu­tes of Health) 28 prot­sen­ti ars­ti­tea­dus­li­kest uu­rin­gu­test. Pro­port­sioon ei ole vii­ma­sel küm­nel aas­tal muu­tu­nud.
 
USA ku­lu­tab igast ter­vis­hoiu­le mi­ne­vast dol­la­rist kuus sen­ti uu­rin­gu­te­le, ent vaid üks küm­nen­dik sen­dist iga dol­la­ri pealt lä­heb pi­kaa­ja­lis­teks uu­rin­gu­teks ra­vi­mi­te ja ra­vi­mee­to­di­te ku­lu-tu­lu­su­se koh­ta.
 
"Ar­tik­lis too­dud and­med näi­ta­vad, et meie, amee­rik­la­sed, ku­lu­ta­me to­hu­tuid ra­ha­sum­ma­sid –  roh­kem kui teis­tes rii­ki­des –, uu­te ra­vi­mi­te, sead­me­te ja muu­de ra­vi­mee­to­di­te aren­da­mi­seks," üt­les ter­vis­hoiu­po­lii­ti­ka tee­ma­de­ga te­ge­le­va hea­te­ge­vu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni Mil­bank Me­mo­rial Fund pre­si­dent Dan Fox. Te­ma ar­va­tes ei ku­lu­ta­ta aga nii pal­ju kui va­ja, et suu­de­taks juu­ru­ta­da efek­tiiv­sei­mad ra­vi­mid ja prak­ti­kad ko­gu ter­vis­hoiu­süs­tee­mis.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.