JUHTKIRI:

Ra­vim ja relv

Ra­vim ja relv
 
Sõ­na võib ol­la na­gu ra­vim. Sii­ras, hea, toe­tav, õi­gel het­kel öel­dud sõ­na. Kes teak­sid se­da veel pa­re­mi­ni kui mit­te meie le­he lu­ge­jad. Sa­ge­li tu­le­vad pat­sien­did ars­ti juur­de just ra­vi­va sõ­na oo­tu­ses.
Aga sõ­na võib ol­la ka na­gu relv. Pa­ha­taht­lik, va­he, va­lel het­kel öel­dud sõ­na.
 
Aja­ki­ri Ees­ti Arst kir­ju­tas mõ­ne aas­ta eest, et 20. sa­jan­di lõ­pus tu­li me­dit­sii­ni kaks suurt muu­tust: PCR (po­lü­me­raa­sa­hel­reakt­sioon) ja In­ter­net. Vii­ma­se mõ­ju on ula­tus­li­kum, plah­va­tus­li­kult kas­vas hai­gus­te ja ra­vi­mi­te, hai­ge­te ja ra­vi­ja­te koh­ta käi­va in­fo rah­vus­va­he­li­ne kät­te­saa­da­vus.
 
Tä­nu In­ter­ne­ti­le ole­me kõik, ars­tid ja pat­sien­did, nii tar­ge­mad kui haa­va­ta­va­mad. Asi toi­mib, ku­ni kõik osa­poo­led läh­tu­vad sel­lest, mis on hea ja õi­ge, ehk tei­si­sõ­nu ee­ti­kast. Pa­ra­ku see nii ei ole. Nn sõ­na­va­ba­dus on kaa­sa too­nud ka sel­li­se näh­tu­se, mil­le koh­ta on nüüd ka­su­tu­se­le võe­tud lau­sa uus sõ­na – leim. See on mõ­ni­ta­va, sol­va­va või vih­ka­mist le­vi­ta­va si­su­ga sõ­num.
 
Leim on ne­ti näi­li­selt ano­nüüm­ses kesk­kon­nas nii le­vi­nud, et sel­le ees ei saa enam sil­mi kin­ni pi­gis­ta­da. "Ti­ku­vab­rik" Del­fi avas ko­gu­ni uue ko­du­le­he www.leim.ee, et tõr­ju­da sin­na need kom­men­tee­ri­jad, kes ei os­ka sõ­na­tik­ku­de­ga üm­ber käia.
 
Läi­nud nä­da­la­va­he­tu­sel ko­gu­ne­sid maail­ma in­fo­teh­no­loo­gia­hiiud tipp­koh­tu­mi­se­le, et koos­kõ­las­ta­da ne­tia­va­rus­te kont­rol­li­meh­ha­nis­me. Ees­ti Aja­kir­ja­ni­ke Liit kor­ral­das ree­del se­mi­na­ri "In­ter­net ja ee­ti­ka". Üle-eel­mi­sel nä­da­lal esi­nes Tal­lin­nas rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus tun­nus­ta­tud vii­rus­tõr­jes­pet­sia­list Jev­ge­ni Kas­pers­ki, kes on muu­hul­gas veen­du­nud: "Ano­nüüm­sus in­ter­ne­tist kaob, mui­du tu­leb bar­dakk!" Ta soo­vi­tab võt­ta ka­su­tu­se­le süs­tee­mi, mis või­mal­dab iga kom­men­tee­ri­ja isi­kut kind­laks te­ha.
 
Me­dit­sii­niuu­di­sed avas oma ko­du­le­he­kül­jel ar­tik­li­te kom­men­tee­ri­mi­se või­ma­lu­se al­les sel aas­tal. Rõõ­mus­tab, et meil jul­geb ena­mik sõ­na­võt­jaid esi­ne­da oma ni­me all ning lei­mi­mi­se­ni ei ole kee­gi las­ku­nud.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.