Riik ka­he­kor­dis­tab HIV/aid­si en­ne­tu­se ja ra­vi ra­ha

Ap­ril­li al­gul sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mis toi­mu­nud
va­lit­su­se HI­Vi ja aid­si as­ja­tund­ja­te ko­mis­jo­ni
koo­so­le­kul kii­de­ti heaks riik­li­ku HIV-st­ra­tee­gia
te­ge­vus­ka­va aas­taks 2007, edas­tas mi­nis­tee­rium oma
pres­si­tea­tes. Sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi HIV/aid­si spet­sia­lis­ti Trii­nu
Ti­ka­se sõ­nul on küll vii­mas­tel aas­ta­tel HIV-na­ka­tu­mi­se
uu­te juh­tu­de arv iga-aas­ta­selt sa­ja ju­hu võr­ra
vä­he­ne­nud, kuid pü­sib en­di­selt mil­jo­ni ela­ni­ku koh­ta
Eu­roo­pa kõr­gei­ma­na, edes­ta­des ise­gi Ve­ne­maad. Olu­kord on mu­ret­te­ki­tav, sest HIV on ha­ka­nud üha enam
le­vi­ma sek­suaal­sel teel ris­ki­rüh­ma­dest väl­ja, tõ­des
ko­mis­jon. Enim on ohus­ta­tud just noo­red ini­me­sed.
"En­ne­tus­te­ge­vu­se töö­rühm rõ­hu­tas va­ja­dust te­ge­vu­si
se­ni­sest enam just 24–29-aas­tas­te­le noor­te­le suu­na­ta,"
üt­les Ti­kas. Tu­le­val aas­tal plaa­nib Ees­ti riik lä­bi eri­ne­va­te
mi­nis­tee­riu­mi­te ja nen­de hal­du­sa­su­tus­te ee­lar­ve­te HIV
ja aid­si en­ne­tu­seks ning ra­viks ku­lu­ta­da üle 236 mil­jo­ni
kroo­ni, sin­na al­la jääb Glo­bal Fund'i vä­li­sa­bi 35,9
mil­jo­nit kroo­ni. Sel aas­tal on nen­deks ku­lu­deks
ka­van­da­tud üle 105 mil­jo­ni kroo­ni, mil­lest 35,6 mil­jo­nit
on Glo­bal Fund'i vä­li­sa­bi. Va­ba­rii­gi va­lit­su­se HI­Vi ja aid­si as­ja­tund­ja­te
ko­mis­jon on va­ba­rii­gi va­lit­su­se poolt uue riik­li­ku
HIV-st­ra­tee­gia el­lu­vii­mi­se koor­di­nee­ri­mi­seks
moo­dus­ta­tud st­ra­tee­gi­li­ne ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad
mi­nis­tee­riu­mi­de esin­da­jad ase­kants­le­ri­te ta­se­mel,
HIV-po­si­tiiv­se­te ini­mes­te esin­da­jad, Glo­bal Fund'i
prog­ram­mi­nõu­ko­gu esin­da­jad, ko­mis­jo­ni nel­ja
te­maa­ti­li­se töö­rüh­ma esin­da­jad, Ees­ti lin­na­de lii­du
esin­da­ja, rii­gi­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni esin­da­ja, Ees­ti
noor­teü­hen­dus­te lii­du esin­da­ja, pea­mi­nist­ri nõu­nik ning
Tal­lin­na, Nar­va ja Koht­la-Jär­ve lin­na­de esin­da­jad. Ko­mis­jo­ni abis­ta­vad st­ra­tee­gi­lis­te ot­sus­te
lan­ge­ta­mi­sel ne­li ko­mis­jo­ni te­maa­ti­list töö­rüh­ma, mis
te­ge­le­vad HIV-en­ne­tus­te­ge­vu­se, HIV-ra­vi ning
tes­ti­mi­se, sei­re, mo­ni­too­rin­gu ja hin­da­mi­se ning
kah­ju­de vä­hen­da­mi­se tee­nus­te­ga süs­ti­va­te
nar­ko­maa­ni­de seas. Töö­rüh­ma­de töö toi­mus ko­mis­jo­ni­le eel­ne­valt ka­he
nä­da­la jook­sul ning töö­rüh­mad olid ava­tud kõi­ki­de
vald­kon­nas te­gut­se­va­te­le va­lit­sus- ja
va­lit­sus­vä­lis­te­le or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le ning
eks­per­ti­de­le, kes soo­vi­sid HIV-en­ne­tu­se eden­da­mi­ses­se
oma­pool­selt pa­nus­ta­da. Ko­mis­jo­nis kii­de­ti töö­rüh­ma­dest lae­ku­nud
et­te­pa­ne­kud heaks ning vas­tu­ta­vad mi­nis­tee­riu­mid
võ­ta­vad neid et­te­pa­ne­kuid oma 2007. aas­ta te­ge­vus­te
pla­nee­ri­mi­sel ar­ves­se ning vii­vad va­ja­du­sel oma
hal­du­sa­la te­ge­vus­ka­va­des­se sis­se muu­da­tu­sed.
See­jä­rel lä­heb riik­li­ku HIV ja aid­si st­ra­tee­gia 2007.
aas­ta te­ge­vus­ka­va va­lit­sus­se kin­ni­ta­mi­se­le. Lä­bi aas­ta­te on Ees­tis re­gist­ree­ri­tud kok­ku 5227
HIV-po­si­tiiv­set juh­tu, kel­lest 111 ini­mest on saa­nud aid­si
diag­noo­si.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.