Alkoholiga seonduv on tõsisem- kui me arvame

Tänapäevase ühiskonna peamiste probleemidena esitatakse narkomaaniat, HIV-nakkust, ka ülekaalulisust, liikumisvaegust, teisalt jälle liiklus- ja tuleõnnetusi. Tihtipeale jäetakse märkimata alkoholi kuritarvitamisest tulenevad terviseprobleemid.

Tänapäevase ühiskonna peamiste probleemidena esitatakse narkomaaniat- HIV-nakkust- ka ülekaalulisust- liikumisvaegust- teisalt jälle liiklus- ja tuleõnnetusi. Tihtipeale jäetakse märkimata alkoholi kuritarvitamisest tulenevad terviseprobleemid.

Räägitakse küll alkoholi mõjust selle tarvitaja kehale - maksale- südamele- veresoontele ja närvisüsteemile -- kuid hoopis harvem proovitakse vaadelda alkoholi kuritarvitaja lähikondlaste terviseprobleeme. Seda on ka raske teha- sest puuduvad üheselt kasutatavad mõõdupuud ning alkoholiprobleeme varjavad kiivalt viimase piirini nii kuritarvitaja kui tema lähedased.

<strong>Veidi statistikat<br /></strong>See teadusharu püüab rehkendada riigis müüdud alkoholikogust- tulemuseks saadakse 12-14 liitrit absoluutalkoholi elaniku kohta aastas. Täpselt pole teada- kui palju alkoholi kannavad Eestist välja “vodkaturistid”. Meie põhjanaabrite andmetel on 30% Soome täisealistest meestest alkoholisõltlased.

Sisekaitseakadeemia õppejõud Uno Traat esitab Postimehes (08.07.2004) rea fakte- analüüsides viimast kümmet aastat. 70-75 protsenti mõrtsukatest on kuriteo ajal joobes. Röövlitest pooled- tänavate rusikameestest 67 protsenti- perevägivallatsejatest 50 protsenti ning seksuaalkurjategijaist ja vägistajatest on kuritegu sooritades purjus 75 protsenti.

Samas soodustab alkohol ka kuriteo ohvriks langemist. Prof. Airi Värniku andmetel langes Gorbatšovi “kuiva seaduse” ajal alkoholitarbimine kümnelt liitrile neljale- sellega seoses vähenes enesetappude arv kolmandiku võrra.

<strong>Väike uurimus<br /></strong>Milline on alkoholiprobleem ühes Eesti maapiirkonnas- kui paljud perekondadest on sellest tabatud- kuidas see mõjutab pere ja laste tervist? Et saada nendele küsimustele vastust- viis siinkirjutaja läbi põgusa uurimuse.

Vaatlusaluseks rühmaks on juhuvalimina ühel aastal sündinud lapsed (teema delikaatsust silmas pidades on täpsustamata jäetud üksikasjad: piirkond ja laste vanus). Piirkonna meedikutel on olemas ülevaade pereliikmete- vanemate või võõrasvanemate alkoholitarbimisest ning selle mõjust laste ja pere tervisele.

Pere tervist on hinnatud 5-pallilises skaalas. 1 - alkoholi massiline kuritarvitamine- erinevad vanemad- pere lagunemine- tinglik perekonna mõiste- laste tõsised kehalised ja psüühilised hälbed. 5 - ideaalne pere- hoolivus- töö- ühisüritused lastega- toetus- rõõm vaadata pere ühtsust. Alkoholi tarvitamist on hinnatud järgmiselt: 1 - praktiliselt puudub; 2 - mõõdukas- puuduvad sellega seonduvad terviseprobleemid; 3 ja 4 - erineva raskusega kuritarvitamine; 5 - lausjoomine- vanema(te) igapäevane purjutamine- maapealne põrgu.

Vaatlusaluses rühmas on 21 perekonda- kahel juhul on perekond mõistena tinglik. Ilmneb kindel seos: pere tervis on parem- kui vanema(te) alkoholitarbimine on mõõdukas või puudub. Ideaalseid või hästitoimivaid peresid on vaatlusaluses rühmas kümme.

Alkoholi kuritarvitamine vanema(te) poolt 3 ja enam palli - kümnes peres. Alkoholi massiline kuritarvitamine- sellest tingitult väga haige pere- laste tõsised tervisehäired - kahes peres. Ligikaudu pooltes peredes leiab seega aset alkoholi kuritarvitamine niisugusel määral- et see mõjutab oluliselt pere tervist üldiselt ja on laste mitmete tervisehäirete põhjuseks.

Sarnane on olukord aasta nooremas ja vanemas vanuserühmas. Laste peamised tervisehäired on: käitumishäired- hüperaktiivsus- keskendumisraskused- õppimishäired- eemaletõmbumine- depressioon- suitsidaalsus. Psühhosomaatilised hälbed: seletamatud erineva paikmega valud kõhus- peas ja rinnus- väsimus- vastuvõtlikkus hingamisteede viirusinfektsioonidele- sagedasemad bronhiidid- bronhiaalastma kalduvus saastunud õhust- passiivsest suitsetamisest- enurees- nahahaigustest sügelised- püodermia- võimalik ka psoriaas.

Pere tervis määrab suuresti vaimselt ja kehaliselt terve lapse kasvamise- tema edasise käekäigu. Haiged peresuhted- alkoholi kuritarvitamine- käitumismall- eluviis - kõik see kandub suure tõenäosusega vanematelt lastele.

<strong>Võimalused riigi tasandil<br /></strong>Oleks spekulatsioon hinnata meie ümber valitsevat- kohati varjatud alkoholiprobleemi ülitõsiseks või katastroofiliseks. Kuid eelpool esitatud andmed kohustavad välja töötama abinõud kõigil tasanditel: riik- omavalitsus- meedikud- õpetajad- lastevanemad- noored ja lapsed. Eesmärgiks ei ole mõneks aastaks kuiva seaduse kehtestamine- vaid ühtse laiahaardelise strateegia kujundamine inimpõlvedeks. Millised on siis võimalused?

Riigi tasandil on võimalusi neli: alkoholiaktsiisi tõstmine; alkoholi kättesaadavuse- müügiõigusi omavate poodide-tanklate vähendamine; alkoholi reklaami- ka varjatud reklaami täielik keelamine ning seaduste järelkontrolli tagamine.

Aktsiisitõusuga peaks ka vähenema Eesti riigile häbiväärne alkoholiturism- seda sammu tervitaks kindlasti meie põhjanaabrite valitsus. Alkoholi öise kättesaadavuse piiramise osas on tehtud esimesed sammud- kuid ühtne kord peab katma kogu riiki. Praegune olukord võib olla isegi ohtlikum: sõit vägijooke tooma võetakse ette 30-50 km kaugusele- olles suure tõenäosusega juba joobes või peomeeleolus- alanenud ohutunde ja kriitikameelega.

Riigi tasandil otsustajatele peavad olema aluseks teadlaste poolt esitatud faktid- mitte ühe või teise poliitiku arvamused. Valitsust ei tohiks hirmutada vahva sõdur Šveiki väide: “Valitsus- kes tõstab õlle hinda- ei püsi kaua”.

Rahva tervise seisukohalt on mõjuv loosung: “Eesti saagu Euroopa viie kõige kainema riigi hulka!” See mõte öeldi välja konverentsil “Laps ohutsoonis” 11. novembril Tallinna ülikooli aulas.

<strong>Alkoholipoliitika karmimaks<br /></strong>Alkoholireklaami osas peaks Eesti saama riigiks- kus see on üheselt mõistetavalt keelatud. Nii televisoonis- raadios- ajalehtedes-ajakirjades kui ka avalikes kohtades - tänavatel ja massiüritustel- lõpetades poodidega. 

Meie põhjanaabritest külalisi hämmastab meie ülihästi kättesaadav alkohol - müük võib toimuda praktiliselt kõikjal. See on ka paljude poekeste peamiseks käibeallikaks. Kurb küll- aga valida tuleks uus turunišš või lõpetada tegevus. Alkoholimüük peab alluma otseselt riigi seadustele- mitte vabaturumajanduse liberaalsetele reeglitele.

Alkoholipoliitika karmistamine toob suure tõenäosusega kaasa alkoholi salaäri- kehtestatud seaduste rikkumise. Meenutada võiks meie riiki tabanud metanooli- ja süütevedelikutragöödiaid. Kõik see toob kaasa vajaduse tõhustada tolli ja politsei tööd. Vajalik on nulltolerants alkoholi käsitlevate seaduserikkujate suhtes- olgu selleks kas või kiosköör- kes müüb alaealisele alkohoolse joogi.

Esitatud mõtted ei ole üldse mitte uued. Kiire vastuväitena esitatakse põhiseaduslikku õigust eneseteostusele (see võib olla ka alkoholi kuritarvitamine)- turumajanduslikku õigust müüa oma kaupa ja seda ka reklaamida. Kuid alkohol ei ole võrreldav jogurti või limonaadiga. See on legaalne sõltuvust tekitav aine - see asjaolu ongi piirangute aluseks.

Lasteaedades ja koolides toimuv terviseõpetus peab olema suunatud ka pisematele. “Tempel mällu” lihtsate ja löövate näidetega peab olema arusaadav igale lapsele.

Alkoholi tarvitamine pidudel ja klassiekskursioonidel on kehtiva alkoholiseaduse rikkumine- ka siin peab kehtima nulltolerants. Alkoholiuimas või isegi lõhnadega nooruk on tõsine signaal lapsevanematele- pedagoogidele ja meedikutele. Noortele on mõjuv positiivsete liidrite väärtustamine ja esiletõstmine koolikaaslaste- lastevanemate- kooliõpetajate- omavalitsusjuhtide- sportlaste- kultuuri- ja riigitegelaste seast.

<strong>Mida saavad teha meedikud?<br /></strong>Esiteks peame aru saama- et alkoholi kuritarvitaja on tegelikult sõltuvushaige- diagnoos F10 on esitatud RHK 10-s. Nagu iga teine arstlik diagnoos- pole ka see häbi või varjamise põhjus. Kuigi sõltuvushäirel puudub kindel- püsivat efekti andev ravi- on siiski palju võimalusi patsiendi “rajal hoidmiseks”.

Ravikindlustuse puudumine ei tohi olla ravi ärajäämise põhjuseks. Ka diagnoos F10 kui krooniline haigus peab olema mõjuv põhjus ravikindlustuse saamiseks- mitte aga mõni hilistüsistus: krooniline pankreatiit- sekundaarne diabeet- maksatsirroos- veresoonte patoloogia vms.

Perearstid kui meditsiinisüsteemi esmatasandi ja lihtsamini ligipääsetavad meedikud peaksid tegelema ka alkoholiprobleemidega. Kõik algab miniinterventsioonist (viie A reegel - ask- advise- assess- assist- arrange) ja nii leitud probleemi tunnistamisest. See aga on järgneva ravi aluseks.

Kergemaid alkoholi tarbimisest tingitud ärajäämanähte on võimalik edukalt ravida tilkinfusioonide- erinevate psühhofarmakonide ja südametegevust mõjutavate vahenditega perearstikeskuse jälgimisruumis. Kergemaid alkoholitarbimisest tingitud meeleolu- ja unehäireid saab edukalt mõjutada antidepressantide- anksiolüütikumide ja hüpnootikumidega.

Möödunud tööaastatest on siinkirjutajal kogunenud paarkümmend näidet koostöövalmis patsientide “rajal hoidmisest”. See on raske- kuid veelgi raskem on alkoholisõltlase allakäigu ja tema pere kannatuste pealtvaatamine.

Meditsiini järgmistest astmetest on hädavajalik süvendatud sõltuvushäire ravi spetsialiseeritud raviasutustes- ligipääs nendele peab olema tasuta. Praegune olukord- kus sõltuvushäire ravi on koondunud ainult tasulistesse raviasutustesse- on vägagi kurnav nii emotsionaalselt kui materiaalselt sõltlasele endale ja tema perele. Keskmine arsti konsultatsioon ja umbes 10-30 krooni maksvad ravimid lähevad abivajajale maksma 500-600 krooni.

<strong>Kokkuvõtteks<br /></strong>Alkoholi kuritarvitamine on tänapäeva arenenud ühiskonnas- ka meie riigis- tõsiseim terviserisk nii tarvitajale endale- tema perele kui ka kogu ühiskonnale. Tähtsaim ülesanne on vältida või edasi lükata noorte alkoholitarbimist- paremal juhul 20.-25. eluaastani- ja nii vähendada sõltuvushäire tekke tõenäosust.

Tähtis on toimiva ühisrinde kujundamine aastakümneteks- kaasates riiki- omavalitsust- õpetajaid- meedikuid ja lastevanemaid.

<em>Dixi et animam levavi</em>. (Olen rääkinud ja oma hinge kergendanud).

<br /><strong>MADIS VESKIMÄGI<br /></strong>perearst

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.