Konkurentsiamet: põhjenduseta piirangud apteegiturul tuleb kõrvaldada

Konkurentsiamet on veendunud, et  põhjenduseta piirangud apteegiturul tuleb kõrvaldada.
Konkurentsiamet on veendunud, et põhjenduseta piirangud apteegiturul tuleb...

Konkurentsiamet on jätkuvalt seisukohal, et üldapteegi ja ravimite hulgimüüja integratsiooni keeld ei aita kaasa konkurentsiolukorra paranemisele, vaid omab hoopis vastupidist mõju.

Konkurentsiamet saatis sel nädalal justiitsministeeriumile ja riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse  ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 656 SE kohta, mis puudutab nn apteegireformi elluviimist.

Konkurentsiameti arvamus:

Alates vastuvõtmisest kuni tänaseni ei ole apteegireformi eesmärk selginenud, küll aga on saanud kinnitust, et üleminek proviisorite tegeliku kontrolli all olevatele apteekidele ning apteekide seotuse välistamine ravimite hulgimüüjatega on tegelikkuses äärmiselt keeruline. Lisaks kaasnevad apteekide võõrandamise nõude ja asutamispiirangutega kahtlemata teravad põhiõiguste riived.

Konkurentsiamet esitab oma arvamuse üksnes omandipiirangu ja vertikaalse integratsiooni keeluga seonduvate muudatuste kohta (eelnõu § 41 lg 3, § 42 lg 4 ja § 42 lg 5).

RavS § 42 lg 5 kehtetuks tunnistamine ja § 42 lg 4 muutmine

RavS § 42 lg 5 kehtetuks tunnistamine kaotab üldapteegi ja ravimite hulgimüüja vertikaalse integratsiooni keelu.

Viidatud sätte kehtetuks tunnistamise vajadusele on konkurentsiamet varasemalt tähelepanu juhtinud, seda kokkuvõtlikult nii piirangu puudulike põhjenduste, ravimite hulgimüügi- ja apteegiturul konkurentsiolukorra kahjustumise kui ka vastavuskontrolli kitsaskohtade tõttu.

Konkurentsiamet on jätkuvalt seisukohal, et üldapteegi ja ravimite hulgimüüja integratsiooni keeld ei aita kaasa konkurentsiolukorra paranemisele, vaid omab hoopis vastupidist mõju.

Hetkel Eestis tegutsevatel apteegikettidel, kellel on turul laienemise huvi, võimalused ning oskusteave, ei ole enam võimalik areneda. Toimiva konkurentsi seisukohalt on aga äärmiselt oluline, et neil oleks võimalik oma turuosa suurendamise nimel pingutada.

Isegi kui vertikaalne integratsioon kaoks, siis ei pruugi hulgimüüjate turujõud sellest hoolimata väheneda. Omandipiirangu lõplikul jõustumisel tekiks hulgimüüjatele suur hulk võrdlemisi väikeseid proviisoritest kliente, kellest ükski ei omaks erilist läbirääkimisjõudu. Samuti on ennustamatu, mis saaks sellistest hulgimüüjatest, kelle ärimudel on senini seisnenud just oma apteegiketi varustamises.

Täiendavalt selgitab konkurentsiamet, et hetkel kehtiva RavS § 42 lg 5 kohaselt peab konkurentsiamet ravimiameti vastava taotluse korral hindama apteekide ja hulgimüüjate valitseva mõju kaudu seotust.

Ravimiameti käed jäävad seotuks

Praktikas puuduvad konkurentsiametil tõhusad võimalused ettevõtjate vaheliste varjatud seoste tuvastamiseks.

Nii näiteks ei ole välismaistel konkurentsiasutustel kohustust abistada Konkurentsiametit tõendite kogumisel ravimiseadusest tulenevate järelevalvekohustuste puhul. Samuti puudub välismaistel ettevõtjatel igasugune kohustus esitada konkurentsiameti nõudmisel teavet.

Ka ei piisa olemasolevatest haldusmenetluslikest vahenditest (nagu teabetaotluste saatmine ja seletuste võtmine) varjatud seoste tuvastamiseks ja tõhusa järelevalve saavutamiseks.

Parem järelevalvepädevus tähendaks konkurentsiametile jälitustegevuseks õiguse andmist, kuid selle saavutamiseks tuleks apteekide ja ravimite hulgimüüjate seotus kriminaliseerida, mis oleks äärmuslik samm ja osutuks kõnealuste omandisuhete vähest mõju arvestades ilmselgelt ebaproportsionaalseks.

Seega olukorras, kus apteekide sõltumatust hulgimüüjatest pole võimalik lõpuni kontrollida, on kindlasti mõistlik ravimiseadust muuta ja põhjendamatu konkurentsipiirang kõrvaldada.

RavS § 42 lg 4 muudatuse järgselt kehtiksid üldapteekide omamisele edasi ravimite tootjaid ja tervishoiuteenuse osutajaid puudutavad piirangud, millega ettevõtjad on pidanud oma tegevuses kogu aeg arvestama.

Proviisorapteegi nõue pole põhjendatud

RavS § 41 lg 3 kehtetuks tunnistamine RavS § 41 lg 3 kehtetuks tunnistamisega kaotatakse nõue, mille kohaselt peab üldapteegi tegevusloa väljastamisel eraõiguslikule juriidilisele isikule enamusosalus kuuluma proviisorile.

Konkurentsiamet on endiselt seisukohal, et proviisorapteegi nõude vajalikkust ei ole tervishoiupoliitiliste ega muude argumentidega veenvalt põhjendatud ning selle reaalse rakendamisega seonduvad probleemkohad ei ole läbi mõeldud.

On äärmiselt tõenäoline, et nii põhimõttelise ja valdavat osa turgu mõjutava muutusega kaasneks oht apteegiteenuse kestlikule osutamisele. Tegemist oleks ka vaba ettevõtlust oluliselt piirava regulatsiooniga. Nagu konkurentsiamet on varasemalt välja toonud, peaks piirangu rakendamiseks suur hulk seaduse nõuetele mittevastavaid apteeke võõrandama proviisoritele.

Samas ei ole teada, kui palju proviisoreid oleks ka tegelikult valmis hakkama ettevõtlusega tegelema ning kas soovijatel oleks olemas piisav finantsiline võimekus apteekide ostmiseks. Kui arvestatavat osa apteeke ei õnnestu proviisoritele võõrandada, tuleks vastavad tegevusload tühistada ja apteegid sulgeda, mis aga ei lähtu tervishoiupoliitika huvidest. Kõike eelnevat arvestades pooldab Konkurentsiamet piirangu kaotamist.

Praeguse eelnõu kohaselt on plaanitud RavS § 41 lg-s 2 sätestatud piirang üldapteegi tegevusloa väljastamisel füüsilisest isikust ettevõtjale kehtima jätta. Olukorras, kus apteeki omada sooviv füüsilisest isikust ettevõtja peab olema proviisor, kuid eraõigusliku juriidilise isiku puhul proviisori osaluse nõue puudub, seatakse sama teenust pakkuvad ettevõtjad ebavõrdsesse olukorda.

Konkurentsiameti hinnangul ei ole selline erisus aga põhjendatud.

Vastavaid põhjendusi ei ole esitatud ka eelnõu seletuskirjas. Seega tuleks kaaluda ka RavS § 41 lg 2 kehtetuks tunnistamist. 

Konkurentsiameti arvamusele on alla kirjutanud konkurentsiteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja Kristel Rõõmusaar.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

26. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.