18. aprill 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Su­gu­hai­gu­sed ei ole ku­hu­gi ka­du­nud

All­järg­ne­vas in­terv­juus rää­gib Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la na­ha­hai­gus­te osa­kon­na va­ne­marst Kai Sa­lu­ve­re, mi­da uut on tä­na­päe­va­ses su­gu­hai­gus­te ra­vis ja diag­nos­ti­kas, kui­das pat­sien­did suh­tu­vad su­gu­li­sel teel le­vi­va­tes­se hai­gus­tes­se ning kui­das on lood ini­mes­te tead­lik­ku­se­ga.

All­järg­ne­vas in­terv­juus rää­gib Põh­ja-Ees­tiRe­gio­naal­haig­la na­ha­hai­gus­te osa­kon­na va­ne­marst KaiSa­lu­ve­re, mi­da uut on tä­na­päe­va­ses su­gu­hai­gus­te ra­visja diag­nos­ti­kas, kui­das pat­sien­did suh­tu­vad su­gu­li­selteel le­vi­va­tes­se hai­gus­tes­se ning kui­das on lood ini­mes­tetead­lik­ku­se­ga.  Kui­das on Ees­tis lood su­gu­hai­gus­te­ga? "Su­gu­hai­gu­sed ei ole kus­ki­le ka­du­nud. Meiepo­lik­lii­ni­ku and­me­te alu­sel võib küll tä­hel­da­da mõ­ne­dehai­gus­te esi­ne­mis­sa­ge­du­se lan­gust, kuid need muu­tu­sed eiole dras­ti­li­sed. Kül­lalt­ki pal­ju esi­neb kla­mü­dioo­si,ge­ni­taal­her­pest ja ano­ge­ni­taal­seid tüü­kaid.Su­gu­hai­gus­te klii­ni­li­ne pilt on muu­tu­nud, sa­ge­li esi­nebvä­ga vä­hes­te sümp­to­mi­te­ga ja ka asümp­toom­seidjuh­tu­meid." Kui­das pe­rearst saaks abiks ol­la? "Pe­rearst võiks an­da pat­sien­di­le in­for­mat­sioo­nisel­le koh­ta, mil­lal min­na ana­lüü­se and­ma ning kui­dastu­leks ana­lüü­se and­ma min­na (mees­pat­sient pik­ka ae­gauri­nee­ri­ma­ta). Kid­las­ti ei peaks pe­rearst alus­ta­maan­ti­bioo­ti­kum­ra­vi en­ne ana­lüü­si­de võt­mist." Kui pal­ju tea­vad ini­me­sed su­gu­hai­gus­test? "Ini­mes­te in­for­mee­ri­tus su­gu­hai­gus­te osas onül­la­ta­valt väi­ke. Tun­dub, et see osa ei leiakoo­li­ha­ri­du­ses pii­sa­valt kä­sit­le­mist. Eri­ti eiar­ves­ta­ta reaal­se­te ris­ki­de­ga, ei saa­da aru sel­lest,kui­das hai­gu­sed le­vi­vad.Vä­ga ta­va­li­ne on olu­kord, et tul­lak­se en­nastsu­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­ma pä­rast ju­hus­lik­kuva­he­kor­da, sel­le ase­mel, et ka­su­ta­da sel­lis­teva­he­kor­da­de pu­hul kon­doo­mi. Ena­mas­ti on sel­leks ajaksjõu­tud ju­ba ka oma pü­si­part­ne­ri­ga va­he­kor­ras ol­la,ase­ta­des te­da­gi ris­kio­lu­kor­da. Loo­de­tak­se, etHI-vii­rust ei saa­nud ja muud hai­gu­sed saab ju ära ra­vi­da.Te­ge­li­kult on sel­li­ne suh­tu­mi­ne vä­ga va­le, ku­na HIV eile­vi su­gu­gi mit­te ai­nult nar­ko­maa­ni­de hul­gas ja li­sakssel­le­le on ole­mas ka muid hai­gu­si, mis ei oleväl­ja­ra­vi­ta­vad (ge­ni­taal­her­pes,pa­pil­loo­mi­vii­rus).Ini­me­sed on suh­te­li­selt hoo­le­tud, ar­va­vad, et või­vadiga nä­dal käia meie juu­res ana­lüü­se te­ge­mas. Aga see po­lenii­sa­ma liht­ne – ana­lüü­sid on kal­lid. Ole­me mõ­ni­kordise­gi öel­nud, et nii ik­ka ei saa." Kas on mi­da­gi uut su­gu­hai­gus­te ra­vis jadiag­nos­ti­kas? "Ra­vi toi­mub en­di­selt an­ti­bioo­ti­ku­mi­de­ga. Vä­gatõ­si­seid re­sis­tent­su­se juh­tu­meid ei ole su­gu­hai­gus­teosas esi­ne­nud.Olu­li­selt on aga pa­ra­ne­nud diag­nos­ti­ka­või­ma­lu­sed.Eel­mi­se aas­ta jook­sul võt­si­me der­ma­to­ve­ne­ro­loo­giapo­lik­lii­ni­kus mit­me­te su­gu­hai­gus­te osas ka­su­tu­se­lemo­le­ku­laar­sed diag­noo­si­mee­to­did (PCR diag­nos­ti­ka), mison olu­li­selt täp­sus­ta­nud su­gu­hai­gus­te diag­noo­si­mist.Sa­mu­ti on või­ma­lik mää­ra­ta hai­gus­te­ki­ta­jaid, mi­damuu­de mee­to­di­te­ga diag­noo­si­da ei õn­nes­tu­gi(my­cop­las­ma ge­ni­ta­lium). PCR mee­to­dil on vä­gakõr­ge spet­sii­fi­li­sus ja tund­lik­kus, sa­mu­ti ei va­jama­ter­ja­li trans­port eri­tin­gi­mu­si." Kui­das jao­tu­vad pat­sien­did soo­li­selt java­nu­se­li­selt? "Meie po­lik­lii­ni­kut kü­las­ta­vad nii me­hed kui nai­sed.Su­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­ja­te hul­gas on küll me­hipi­sut roh­kem, sest nai­sed pöör­du­vad sel­le prob­lee­mi­gatih­ti ka gü­ne­ko­loo­gi vas­tu­võ­tu­le. Va­nu­se­li­selt on enamesin­da­tud sek­suaal­selt ak­tiiv­sem va­nu­sek­lass, kuidül­di­selt on pat­sien­te igas va­nu­ses." Kas HI-vii­rust ka esi­neb? "Esi­neb küll. Ini­me­sed ei to­hiks se­da ära unus­ta­da.Ar­va­tak­se, et part­ner on kor­ra­lik, ha­ri­tud ini­me­ne jate­ma käest hai­gust ei saa. Vä­li­mu­se ja käi­tu­mi­se jär­gi eisaa kind­laks te­ha ini­me­si, kel­lel on või kel­lel ei olesu­gu­hai­gu­si." Kui­das su­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­mi­nepro­to­kol­li­li­selt väl­ja näeb? "Pat­sient bro­nee­rib en­da­le lä­bi re­gist­ra­tuu­ri ars­tivas­tu­võ­tu­le aja. Arst võ­tab ana­lüü­sid ja vas­ta­valttu­le­mus­te­le mää­rab va­ja­du­sel ra­vi ja nõus­tab pat­sien­ti.Meil töö­tab ka ka­bi­net, kus on või­ma­lik en­nastsu­gu­hai­gus­te suh­tes ano­nüüm­selt kont­rol­li­da, sa­mu­ti onva­ja­du­sel või­ma­lik en­nast ta­va­jär­je­kor­rast "möö­daos­ta"." Kas võ­ta­te kõik või osa ana­lüü­se? "Eri­ne­va­te hai­gus­te­ki­ta­ja­te poolt põh­jus­ta­tudpõ­le­tik su­gue­lun­di­tes väl­jen­dub ik­ka sar­na­selt,mis­tõt­tu kae­bus­te jär­gi ei ole või­ma­lik öel­da, mil­li­semik­roor­ga­nis­mi­ga on te­gu. See­tõt­tu võe­tak­se pat­sien­diltik­ka ana­lüü­sid kõi­ki­de su­gu­li­sel teel le­vi­va­tein­fekt­sioo­ni­de suh­tes. Tä­na­päe­va­sed ana­lüü­sid ei ole agasu­gu­gi oda­vad, mis­tõt­tu üri­ta­me ala­ti pat­sien­di­lesel­gi­ta­da, et li­saks ris­ki­de vä­hen­da­mi­se­le on kon­doo­mika­su­ta­mi­ne kind­las­ti ka oda­vam, kui su­gu­hai­gus­te suh­tesuu­ri­mi­ne ja ra­vi­mi­ne." Kas tä­na­päe­val ra­vi­tak­se su­gu­hai­geid kastat­sio­naa­ris? "Ei, ai­nult am­bu­la­toor­selt." Kas su­gu­hai­gus­te osas ka min­git re­gist­ritpee­tak­se? "Vas­ta­valt nak­kus­hai­gus­te sea­du­se­le kuu­lu­vad kõiksu­gu­hai­gu­sed re­gist­ree­ri­mi­se­leTer­vi­se­kait­seins­pekt­sioo­nis, kus nen­de üle ka ar­vetpee­tak­se. Oma po­lik­lii­ni­ku and­med on meil loo­mu­li­kultole­mas." Kui pal­ju teil ühe pat­sien­di jaoks ae­ga on? "Ars­til on ühe hai­ge vas­tu­võt­mi­seks 15 mi­nu­tit. Kuiar­ves­ta­da, et päe­va­ne vas­tu­võtt kes­tab seit­se tun­di, siisteeb see pä­ris kor­ra­li­ku klien­tuu­ri." Kui pikk on jär­je­kord vas­tu­võ­tu­le? "Käe­so­le­val het­kel pää­seb vas­tu­võ­tu­le nä­da­lajook­sul. Nen­de toht­ri­te juur­de, kes ano­nüüm­ses ka­bi­ne­tistöö­ta­vad, on oo­teaeg pi­sut pi­kem, aga mit­teolu­li­selt."

Liitu Meditsiiniuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Meditsiiniuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Kadi HeinsaluMeditsiiniuudiste peatoimetajaTel: 6670 451
Violetta RiidasMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 454
Margot VentMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 446
Kristiina KäitMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 58552330
Karin TammMeditsiiniuudiste sündmuse juhtTel: 513 8862
Minna Liisi LiivrandMeditsiiniuudiste sündmuste projektijuhtTel: 6670 230
Maarja KõrvMeditsiinimeedia müügijuhtTel: 5257708
TellimiskeskusTel: 667 0099