LUBADUSED:

Koa­lit­sioo­ni­le­pe ja An­si­pi sõ­nad

Koa­lit­sioo­ni­le­pe ja An­si­pi sõ­nad
 
Uue va­lit­sus­lii­du moo­dus­ta­nud Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na, Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ja Ees­ti­maa Rah­va­lii­du koa­lit­sioo­ni­lep­pes on 94 punk­ti, mil­lest ne­li on pü­hen­da­tud ter­vis­hoiu­le.
 
Koa­lit­sioo­ni­lep­pe­le and­sid 12. ap­ril­lil all­kir­jad Re­for­mie­ra­kon­na esi­mees And­rus An­sip, Rah­va­lii­du esi­mees Vil­lu Reil­jan ja Kes­ke­ra­kon­na esi­mees Ed­gar Sa­vi­saar. Ter­vi­ku­na saab se­da lu­ge­da va­lit­su­se ko­du­le­helt www.riik.ee/va­lit­sus.
 
Pea­mi­nis­ter And­rus An­sip puu­du­tas ter­vis­hoiu tee­mat ka oma kõ­nes rii­gi­ko­gu ees 12. ap­ril­lil. "Ars­tia­bis on olu­li­ne tur­va­li­sus – see, et ini­me­ne teab, et hai­ges­tu­des on abi ole­mas, " üt­les An­sip. "Ning et ars­tid ja õed teak­sid, mis neid hom­me ees oo­tab. See­pä­rast ei pa­ku me väl­ja lü­hia­ja­li­si la­hen­du­si, vaid võt­si­me en­da­le üle­san­de töö­ta­da väl­ja sel­li­sed la­hen­du­sed, mis ta­gak­sid ars­tia­bi kii­re saa­mi­se ja sta­biil­su­se aas­ta­küm­ne­teks."
 
"Sa­mal ajal, kui aru­ta­da, kas ja kui pal­ju ter­vis­hoid li­sa­ra­ha va­jab, peab tä­na­ne mak­su­maks­ja ra­ha ka­su­ta­mi­ne meie ter­vis­hoiu­süs­tee­mis ja eri­ti haig­la­tes muu­tu­ma mak­su­maks­ja­le näh­ta­vaks," kin­ni­tas pea­mi­nis­ter.
 
MU
 
 
 
Ter­vis­hoiu­po­lii­ti­ka
 
55. Va­lit­sus­liit töö­tab väl­ja ars­tia­bi pa­re­ma ra­has­ta­mi­se ja kät­te­saa­da­vu­se prog­ram­mi, seal­hul­gas töö­tab lä­bi pat­sien­ti­de va­ba lii­ku­mi­se põ­hi­mõt­te keh­tes­ta­mi­se või­ma­lu­se Ees­ti pii­res eriars­tia­bi osu­ta­mi­sel ning haig­la­te ka­pi­ta­li­ku­lu­de kat­mi­se või­ma­lu­sed.
 
56. Va­lit­sus­liit seab ees­mär­giks ra­via­su­tus­te sa­ma­laad­se ra­vi ku­lu­de muut­mi­se lä­bi­paist­vaks, kont­rol­li­ta­vaks ja oma­va­hel võr­rel­da­vaks, mil­leks ra­ken­dab muu­hul­gas e-rii­gi põ­hi­mõt­teid.
 
57. Va­lit­sus­liit tõ­hus­tab nar­ko­maa­nia ja HIV/aid­si en­ne­tus­te­ge­vust.
 
58. Va­lit­sus­liit ta­gab tööõn­ne­tu­se ja kut­se­hai­gus­te kind­lus­tu­se fi­nant­see­ri­mi­se töö­tus­kind­lus­tu­se fon­di baa­sil töö­tus­kind­lus­tu­se tä­nast mak­su­mää­ra muut­ma­ta.
 
(Punk­tid Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na, Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ja Ees­ti­maa Rah­va­lii­du koa­lit­sioo­ni­lep­pest)

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

26. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.