Su­gu­hai­gu­sed ei ole ku­hu­gi ka­du­nud

All­järg­ne­vas in­terv­juus rää­gib Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la na­ha­hai­gus­te osa­kon­na va­ne­marst Kai Sa­lu­ve­re, mi­da uut on tä­na­päe­va­ses su­gu­hai­gus­te ra­vis ja diag­nos­ti­kas, kui­das pat­sien­did suh­tu­vad su­gu­li­sel teel le­vi­va­tes­se hai­gus­tes­se ning kui­das on lood ini­mes­te tead­lik­ku­se­ga.

All­järg­ne­vas in­terv­juus rää­gib Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la na­ha­hai­gus­te osa­kon­na va­ne­marst Kai Sa­lu­ve­re, mi­da uut on tä­na­päe­va­ses su­gu­hai­gus­te ra­vis ja diag­nos­ti­kas, kui­das pat­sien­did suh­tu­vad su­gu­li­sel teel le­vi­va­tes­se hai­gus­tes­se ning kui­das on lood ini­mes­te tead­lik­ku­se­ga.
 
 
Kui­das on Ees­tis lood su­gu­hai­gus­te­ga?
 
"Su­gu­hai­gu­sed ei ole kus­ki­le ka­du­nud. Meie po­lik­lii­ni­ku and­me­te alu­sel võib küll tä­hel­da­da mõ­ne­de hai­gus­te esi­ne­mis­sa­ge­du­se lan­gust, kuid need muu­tu­sed ei ole dras­ti­li­sed. Kül­lalt­ki pal­ju esi­neb kla­mü­dioo­si, ge­ni­taal­her­pest ja ano­ge­ni­taal­seid tüü­kaid. Su­gu­hai­gus­te klii­ni­li­ne pilt on muu­tu­nud, sa­ge­li esi­neb vä­ga vä­hes­te sümp­to­mi­te­ga ja ka asümp­toom­seid juh­tu­meid."
 
Kui­das pe­rearst saaks abiks ol­la?
 
"Pe­rearst võiks an­da pat­sien­di­le in­for­mat­sioo­ni sel­le koh­ta, mil­lal min­na ana­lüü­se and­ma ning kui­das tu­leks ana­lüü­se and­ma min­na (mees­pat­sient pik­ka ae­ga uri­nee­ri­ma­ta). Kid­las­ti ei peaks pe­rearst alus­ta­ma an­ti­bioo­ti­kum­ra­vi en­ne ana­lüü­si­de võt­mist."
 
Kui pal­ju tea­vad ini­me­sed su­gu­hai­gus­test?
 
"Ini­mes­te in­for­mee­ri­tus su­gu­hai­gus­te osas on ül­la­ta­valt väi­ke. Tun­dub, et see osa ei leia koo­li­ha­ri­du­ses pii­sa­valt kä­sit­le­mist. Eri­ti ei ar­ves­ta­ta reaal­se­te ris­ki­de­ga, ei saa­da aru sel­lest, kui­das hai­gu­sed le­vi­vad.
Vä­ga ta­va­li­ne on olu­kord, et tul­lak­se en­nast su­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­ma pä­rast ju­hus­lik­ku va­he­kor­da, sel­le ase­mel, et ka­su­ta­da sel­lis­te va­he­kor­da­de pu­hul kon­doo­mi. Ena­mas­ti on sel­leks ajaks jõu­tud ju­ba ka oma pü­si­part­ne­ri­ga va­he­kor­ras ol­la, ase­ta­des te­da­gi ris­kio­lu­kor­da. Loo­de­tak­se, et HI-vii­rust ei saa­nud ja muud hai­gu­sed saab ju ära ra­vi­da. Te­ge­li­kult on sel­li­ne suh­tu­mi­ne vä­ga va­le, ku­na HIV ei le­vi su­gu­gi mit­te ai­nult nar­ko­maa­ni­de hul­gas ja li­saks sel­le­le on ole­mas ka muid hai­gu­si, mis ei ole väl­ja­ra­vi­ta­vad (ge­ni­taal­her­pes, pa­pil­loo­mi­vii­rus).
Ini­me­sed on suh­te­li­selt hoo­le­tud, ar­va­vad, et või­vad iga nä­dal käia meie juu­res ana­lüü­se te­ge­mas. Aga see po­le nii­sa­ma liht­ne – ana­lüü­sid on kal­lid. Ole­me mõ­ni­kord ise­gi öel­nud, et nii ik­ka ei saa."
 
Kas on mi­da­gi uut su­gu­hai­gus­te ra­vis ja diag­nos­ti­kas?
 
"Ra­vi toi­mub en­di­selt an­ti­bioo­ti­ku­mi­de­ga. Vä­ga tõ­si­seid re­sis­tent­su­se juh­tu­meid ei ole su­gu­hai­gus­te osas esi­ne­nud.
Olu­li­selt on aga pa­ra­ne­nud diag­nos­ti­ka­või­ma­lu­sed. Eel­mi­se aas­ta jook­sul võt­si­me der­ma­to­ve­ne­ro­loo­gia po­lik­lii­ni­kus mit­me­te su­gu­hai­gus­te osas ka­su­tu­se­le mo­le­ku­laar­sed diag­noo­si­mee­to­did (PCR diag­nos­ti­ka), mis on olu­li­selt täp­sus­ta­nud su­gu­hai­gus­te diag­noo­si­mist. Sa­mu­ti on või­ma­lik mää­ra­ta hai­gus­te­ki­ta­jaid, mi­da muu­de mee­to­di­te­ga diag­noo­si­da ei õn­nes­tu­gi (my­cop­las­ma ge­ni­ta­lium). PCR mee­to­dil on vä­ga kõr­ge spet­sii­fi­li­sus ja tund­lik­kus, sa­mu­ti ei va­ja ma­ter­ja­li trans­port eri­tin­gi­mu­si."
 
Kui­das jao­tu­vad pat­sien­did soo­li­selt ja va­nu­se­li­selt?
 
"Meie po­lik­lii­ni­kut kü­las­ta­vad nii me­hed kui nai­sed. Su­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­ja­te hul­gas on küll me­hi pi­sut roh­kem, sest nai­sed pöör­du­vad sel­le prob­lee­mi­ga tih­ti ka gü­ne­ko­loo­gi vas­tu­võ­tu­le. Va­nu­se­li­selt on enam esin­da­tud sek­suaal­selt ak­tiiv­sem va­nu­sek­lass, kuid ül­di­selt on pat­sien­te igas va­nu­ses."
 
Kas HI-vii­rust ka esi­neb?
 
"Esi­neb küll. Ini­me­sed ei to­hiks se­da ära unus­ta­da. Ar­va­tak­se, et part­ner on kor­ra­lik, ha­ri­tud ini­me­ne ja te­ma käest hai­gust ei saa. Vä­li­mu­se ja käi­tu­mi­se jär­gi ei saa kind­laks te­ha ini­me­si, kel­lel on või kel­lel ei ole su­gu­hai­gu­si."
 
Kui­das su­gu­hai­gus­te suh­tes kont­rol­li­mi­ne pro­to­kol­li­li­selt väl­ja näeb?
 
"Pat­sient bro­nee­rib en­da­le lä­bi re­gist­ra­tuu­ri ars­ti vas­tu­võ­tu­le aja. Arst võ­tab ana­lüü­sid ja vas­ta­valt tu­le­mus­te­le mää­rab va­ja­du­sel ra­vi ja nõus­tab pat­sien­ti. Meil töö­tab ka ka­bi­net, kus on või­ma­lik en­nast su­gu­hai­gus­te suh­tes ano­nüüm­selt kont­rol­li­da, sa­mu­ti on va­ja­du­sel või­ma­lik en­nast ta­va­jär­je­kor­rast "möö­da os­ta"."
 
Kas võ­ta­te kõik või osa ana­lüü­se?
 
"Eri­ne­va­te hai­gus­te­ki­ta­ja­te poolt põh­jus­ta­tud põ­le­tik su­gue­lun­di­tes väl­jen­dub ik­ka sar­na­selt, mis­tõt­tu kae­bus­te jär­gi ei ole või­ma­lik öel­da, mil­li­se mik­roor­ga­nis­mi­ga on te­gu. See­tõt­tu võe­tak­se pat­sien­dilt ik­ka ana­lüü­sid kõi­ki­de su­gu­li­sel teel le­vi­va­te in­fekt­sioo­ni­de suh­tes. Tä­na­päe­va­sed ana­lüü­sid ei ole aga su­gu­gi oda­vad, mis­tõt­tu üri­ta­me ala­ti pat­sien­di­le sel­gi­ta­da, et li­saks ris­ki­de vä­hen­da­mi­se­le on kon­doo­mi ka­su­ta­mi­ne kind­las­ti ka oda­vam, kui su­gu­hai­gus­te suh­tes uu­ri­mi­ne ja ra­vi­mi­ne."
 
Kas tä­na­päe­val ra­vi­tak­se su­gu­hai­geid ka stat­sio­naa­ris?
 
"Ei, ai­nult am­bu­la­toor­selt."
 
Kas su­gu­hai­gus­te osas ka min­git re­gist­rit pee­tak­se?
 
"Vas­ta­valt nak­kus­hai­gus­te sea­du­se­le kuu­lu­vad kõik su­gu­hai­gu­sed re­gist­ree­ri­mi­se­le Ter­vi­se­kait­seins­pekt­sioo­nis, kus nen­de üle ka ar­vet pee­tak­se. Oma po­lik­lii­ni­ku and­med on meil loo­mu­li­kult ole­mas."
 
Kui pal­ju teil ühe pat­sien­di jaoks ae­ga on?
 
"Ars­til on ühe hai­ge vas­tu­võt­mi­seks 15 mi­nu­tit. Kui ar­ves­ta­da, et päe­va­ne vas­tu­võtt kes­tab seit­se tun­di, siis teeb see pä­ris kor­ra­li­ku klien­tuu­ri."
 
Kui pikk on jär­je­kord vas­tu­võ­tu­le?
 
"Käe­so­le­val het­kel pää­seb vas­tu­võ­tu­le nä­da­la jook­sul. Nen­de toht­ri­te juur­de, kes ano­nüüm­ses ka­bi­ne­tis töö­ta­vad, on oo­teaeg pi­sut pi­kem, aga mit­te olu­li­selt."

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.