Lembi Aug: Vastutuskindlustuse süsteemi loomine sai hoogu juurde

Arstide liidu president Lembi Aug.
Arstide liidu president Lembi Aug.

Eesti Arstide Liidu president Lembi Aug rääkis Meditsiiniuudiste konverentsil Meditsiin 2017 vastutuskindlustusest.

Arstide vastutuskindlustusest on räägitud alates 2011 aastast, kuid tänavu hakkas selle teemaga kiire, kuna Euroopa Komisjon alustas ELi piiriülese tervishoiuteenuse direktiivi ülevõtmise sisulise analüüsiga liikmesriikides. 

Miks siis ikkagi vastutuskindlustus on vaja? Vastutuskindlustus aitab talutavaks muuta vastutamist riskivastutuse alusel, kuna arsti eksimus ametikohustuste täitmisel võib kaasa tuua suure kahju ja vastutuskindlustus võimaldab selle negatiivse aspekti tähtsust vähendada. See risk on arstide töös iga päev.

Vastutuskindlustuse mõte on kanda õigusabile tehtud kulud ja hüvitada kahju. Kuna seadus ei sätesta, missuguse kahju eest kindlustusandja vastutab, võiks eeldada, et kui kindlustuslepingus pole küsimust täpsustatud, tuleb eeldada, et hüvitatakse igasugune kahju.

Vastutuskindlustus võib olla nii vabatahtlik kui ka kohustuslik. Vabatahtliku kindlustuse korral esitatakse kahjunõue arsti vastu. Üldvastutuskindlustus (ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus, ehitise omaniku või ürituse korraldaja vk) või siis professionaalne vastutuskindlustus (advokaadi, audiitori, notari, pankrotihalduri, arsti, arhitekti, inseneri vk). Mõlemas liigis on võimalik nii vabatahtlik kui ka kohustuslik vastutuskindlustus. Kuritegude ka väärtegude vastu end kindlustada ei saa. 

Kohustusliku vastutuskindlustuse korral ei vabane kindlustusandja täitmise kohustusest kannatanu ees ka juhul, kui ta vabaneb täitmise kohustusest kindlustusvõtja ees. Ühtlasi on tal õigus esitada regressinõue tahtlikult põhjustatud kahju korral kahju tekitaja vastu.

Patsient ehk kahju kannataja võib esitada kahju hüvitamise nõude nii kindlustusvõtja ehk arsti kui ka kindlustusandja vastu. Kui kahjustatud isik esitab nõude mõlema vastu, siis vastutavad  kindlustusvõtja ja kindlustusandja solidaarselt.

Kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju poleks tekkinud. See säte laieneb nii patsiendile kui ka teistele kaasnevatele tegelikele kahjukannatajatele. Hüvitamisele kuuluv kahju võib olla varaline kui ka mittevaraline.

Eestis ei ole kriminaliseeritud tevishoiuteenuste osutamisel aset leidnud hooletus iseenesest, vaid siiski vaid üldises korras elule ja tervisele olulise kahju tekitamine.

Lisaks kohtumenetlusele on isikutel, kes tunnevad, et nende õigusi on tervishoiuteenuse osutamisel riivatud, võimalus pöörduda hinnangu saamiseks SoM-i juures asuva tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. Aasta aastalt on kaebusi üha rohkem laekunud. 

Analüüside/uuringute käigus jõuti järeldusele, et tervisekahjude hüvitamiseks on vaja luua uus süsteem ja hüvitamine peab lähtuma mittesüülise vastutuse põhimõttest. Juhul, kui kahjukannatanu ei rahuldu välja mõistetud hüvitisega, on tal õigus pöörduda kohtusse.  

Algselt oli sundkindlustus kavas avalik-õigusliku juriidilise isiku baasil, praegu ei ole selge, kas see tuleb avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku baasil.

Loodav vastutuskindlustuse süsteem paneb muuhulgas rahalisi kohustusi tervishoiuteenuse osutajatele ja muudab praegu kehtiva süülise kahjude hüvitamise süsteemi mittesüüliseks. Kahjuhüvitiste ülempiiride seadmine või väljamaksete tabeli kehtestamine aitab majanduslikke mõjusid prognoosida ja kulusid kontrollida.

Vastutuskindlustuse kehtestamisega tuleb oht, et tekib paralleelne süsteem: süüline/mittesüüline. Tekib olukord, kus patsiendil on õigus pöörduda nõudega arsti vastu kohtusse ka juhul, kui ta on juba saanud hüvitist patsiendikindlustuse seaduse alusel.

Eesti Arstide Liit (EAL) on seisukohal, et kehtestada tuleb mittesüüline vastutus. Koos mittesüülise vastutuse aluste kehtestamisega tuleb seega üle vaadata ka kehtiv VÕS tervishoiuteenuse osutamise lepingu regulatsioon, mis sätestab tervishoiutöötajate vastutuse. Vastutuskindlstus peab olema mõistliku suurusega hüvitisega, kiire ja õiglaselt mõjuv, et ennetada mõttetut kohtus käimisest. Luua oleks vaja ka lepitusorgan. Samuti tuleb käivitada ravivigu koondav ja läbi arutav süsteem.

EALi poolne VÕS § 770 muudatusettepanek oleks järgmine:

Tervishoiuteenuse osutaja ja kvalifitseeritud arst, hambaarst, iseseisvalt tervishoiuteenust osutav õde või ämmaemand, kes tegutseb tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu või muu sellesarnase lepingu alusel, vastutab tervishoiuteenuse osutamise tagajärjel tekkinud tervisekahju eest patsiendikindlustuse seaduses sätestatud alustel ja ulatuses juhul, kui kahju tekkimine oleks olnud tervishoiuteenuste osutamisel teisiti tegutsemisega tõenäoliselt välditav.

 

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. märts 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.