Ainult tellijatele
26. september 2005
Ainult tellijatele
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

EERO SEMJONOV:

La­hang – ra­vi kva­li­tee­di hin­da­mi­se kulds­tan­dard

La­hang – ra­vi kva­li­tee­di hin­da­mi­sekulds­tan­dard La­han­gul (au­top­sia) on lä­bi ae­ga­de ol­nud olu­li­ne osaars­ti­tea­du­ses, hai­gus­te diag­nos­ti­kas jame­dit­sii­niõp­pes. La­hang on tun­nus­ta­tud sur­ma­järg­setäp­sei­ma diag­nos­ti­ka­mee­to­di­na, mis või­mal­dab hin­na­taelu­pu­hu­se diag­nos­ti­ka täp­sust. Kui­gipa­to­loo­giao­sa­kon­na pat­sien­di­le po­le sel­lest min­gitka­su, tea­tak­se sen­tent­si "Hic lo­cus est, ubi mors gau­detsu­cur­re­re vi­tae" ("Siin on koht, kus surm abis­tabmeel­sas­ti elu"). Alg­selt oli la­han­gu ees­mär­giks inim­ke­hatund­maõp­pi­mi­ne. 1761. aas­tal pa­ni Gio­van­ni Bat­tis­taMor­gag­ni alu­se hai­gus­te diag­noo­si­mi­se­le la­han­gul,võr­rel­des la­han­gu­lei­du klii­ni­lis­te sümp­to­mi­te­ga. Es­ma­kord­selt aval­das Ric­hard Ca­bot Bos­to­nist 1912.aas­tal uu­ri­mu­se "Hä­bis­tav eba­kor­rekt­se­te klii­ni­lis­tediag­noo­si­de hulk la­han­gul". Uu­ri­des suurt hul­ka la­han­guideri­ne­va­tel pe­rioo­di­del, lei­ti diag­noo­si­de lahk­ne­mi­si12–34 prot­sen­dil juh­tu­dest. Too­di esi­le lahk­diag­noo­sid,mis või­vad ol­la väl­ti­ma­tud, näi­teks puu­du­li­kudme­dit­sii­ni­li­sed tead­mi­sed me­dit­sii­ni­ta­se­mepii­ra­tu­sest, ja väl­di­ta­vad, näi­teks ars­ti tead­mis­te jaos­ku­se vä­he­sus, taht­li­kud ja taht­ma­tud vead, mis onpõh­jus­ta­tud lo­ha­ku­sest ja hoo­li­ma­tu­sest. Me­dit­sii­ni re­vo­lut­sioo­ni­li­se­le aren­gu­levaa­ta­ma­ta ei ole la­han­gul lei­tud lahk­diag­noo­si­de hulkolu­li­selt muu­tu­nud. Kind­las­ti on muu­tu­nud lahk­ne­vus­teise­loom ja st­ruk­tuur, täp­se­ma klii­ni­li­se diag­nos­ti­ka­gakaas­neb ka täp­sem la­han­gu­diag­noos. Tä­na­päe­val kaas­ne­vad la­han­gu­ga täien­da­vaduu­rin­gud: his­to­loo­gia, im­mu­no­his­to­kee­mia, his­to­kee­miajne. Kui­gi kom­puu­ter­to­mog­raa­fi­li­sed uu­rin­gud onsi­su­li­selt vir­tuaal­ne la­hang, ei suu­da need asen­da­dala­han­gul saa­dud koep­roo­vi­de his­to­loo­gi­li­si uu­rin­gudega näi­ta va­he­tult sur­ma­le eel­ne­vaid muu­tu­si. Lii­tes kok­ku elu­pu­hus­te uu­rin­gu­te and­med,klii­ni­li­se leiu ja la­han­guand­med, saab kõi­ge täp­se­maltan­da vas­tu­se kü­si­mus­te­le "miks?" ja "kui­das?". Needkü­si­mu­sed on aga pea­mi­sed, mil­le­le ta­ha­vad vas­tust saa­dalah­ku­nu omak­sed ning ra­viars­tid. Pa­ra­fiinp­lo­kid ja pre­pa­raa­did säi­li­ta­tak­seasi­tõen­di­na pa­to­loo­giao­sa­kon­nas vä­he­malt 30 aas­tat.Va­ja­du­se kor­ral saab la­han­gu­lei­du uues­ti hin­na­ta kahil­jem uu­te tead­mis­te või and­me­te li­san­du­mi­sel võiju­rii­di­lis­te kü­si­mus­te tek­ki­mi­sel. Surm tu­leb ala­ti oo­ta­ma­tult ja mõ­jub lah­ku­nulä­he­das­te­le reeg­li­na šo­kee­ri­valt. Sa­ge­li ot­si­tak­sesüüd­last ja es­ma­reakt­sioo­ni­na tun­dub süü­di ole­vat arst,eri­ti kui sur­ma põh­jus jääb eba­sel­geks. Ars­tesüü­dis­ta­tak­se ring­kait­ses (mil­li­ne ring­kait­se saab ol­lakon­ku­rent­si tin­gi­mus­tes?). Omas­te­le tu­leb aval­da­da kaas­tun­net ja väl­ti­da, etnei­le an­tav in­fo ei oleks de­so­rien­tee­riv. Kind­las­ti peabtead­ma, et la­han­gu tu­le­mu­sed on esialg­sed ja lõp­li­kudtu­le­mu­sed sel­gu­vad pä­rast la­han­gup­ro­to­kol­li val­mi­mist(eri­ne­va­te maa­de and­me­te alu­sel on ar­ves­ta­tud la­han­gulõpp­tu­le­mu­se saa­mi­seks pä­rast kõi­ki­de uu­rin­gu­teteos­ta­mist üks kuu). Sur­ma põh­just tea­des saa­vad omak­sed vas­tu­sekü­si­mus­te­le, mis ai­ta­vad taas­ta­da hin­ge­ra­hu.La­han­guand­med ai­ta­vad sel­gi­ta­da sur­ma põh­ju­se ja sel­le,kas ra­viars­til oli või­ma­lik mi­da­gi muu­ta. Pa­to­loog ei ole ra­viars­ti­le pro­ku­rör ega koh­tu­nik.Ko­gu­tud ob­jek­tiiv­se tõen­dus­ma­ter­ja­li ja pa­to­loo­giar­va­mu­se alu­sel an­nab la­han­gu ja elu­pu­hu­se diag­noo­silahk­ne­vu­se kor­ral hin­nan­gu oma te­ge­vu­se­le ra­viarst ise,kol­lee­gid, haig­la­ju­hid, va­ja­du­sel ra­vik­va­li­tee­tihin­dav eks­pert­ko­mis­jon. La­hang on oma­laad­ne hai­gus­lu­gu­de au­dit: hai­gus­loolä­bi­töö­ta­mi­ne, lei­tud de­fek­ti­de esi­le­too­mi­ne jaklii­ni­lis­te and­me­te kõr­vu­ta­mi­ne la­han­gu­leiu­ga kuu­lubla­hu­ta­ma­tult la­han­gu juur­de. Lahk­diag­noos väl­jen­dabklii­ni­lis­te and­me­te­ga tut­vu­nud pa­to­loo­gi ar­va­mustklii­ni­li­se diag­noo­si ja la­han­gu­diag­noo­sikõr­vu­ta­mi­sel. Lahk­diag­noo­si­de prot­sent ei ole ot­se­seltra­vik­va­li­tee­di näi­ta­ja, se­da mõ­ju­ta­vad eri­ne­vadte­gu­rid, eel­kõi­ge la­han­gu­te prot­sent. Iga juh­tum kuu­lubin­di­vi­duaal­se­le vaat­lu­se­le. Klii­ni­li­se japa­toa­na­too­mi­li­se diag­noo­si võrd­le­mi­sel näi­da­tak­se äralahk­diag­noos põ­hi­hai­gu­se osas, täht­sa­ma­te tü­sis­tus­te jakaas­ne­va­te hai­gus­te osas. Ena­mik lahk­diag­noo­si­dest on seo­tud ob­jek­tiiv­se­teas­jao­lu­de­ga, har­vem sub­jek­tiiv­se­te te­gu­ri­te­ga.Sa­ge­li esi­ne­vad diag­nos­ti­li­sed vead tu­le­ne­vadpat­sien­di mit­te­kül­lal­da­sest uu­ri­mi­sest seo­seslü­hia­ja­li­se haig­las­vii­bi­mi­se­ga, pat­sien­di ras­kestsei­sun­dist, klii­ni­li­se pil­di iseä­ra­sus­test, ju­hul kuika­su­ta­tav diag­nos­ti­ka po­le kül­lal­da­ne. Lahk­diag­noo­si või­vad põh­jus­ta­da atüü­pi­li­sed jaka­suis­ti­li­sed ju­hud, diag­nos­ti­li­sed vead klii­ni­lis­teuu­rin­gu­te ebaõi­gest hin­da­mi­sest, anam­nee­si java­ra­se­ma­te uu­rin­gu­te ala­hin­da­mi­ne, ühe­külg­neuu­ri­mi­ne vas­ta­valt osa­kon­na/ars­ti kit­sa­ma­lespet­sia­li­see­ru­mi­se­le või va­ra­se­ma­lediag­noo­si­le. Klii­ni­li­ne diag­noos on täp­sus­ta­ma­ta, kuiklii­ni­li­sed uu­rin­gud ei või­mal­da­nud va­ja­li­kutäp­su­se­ga mää­ra­ta põ­hi­hai­gust, aga ra­vi oli õi­ge.Diag­noo­sid on va­les­ti vor­mis­ta­tud, kui need ei vas­tatun­nus­ta­tud klas­si­fi­kat­sioo­ni­de­le, kui diag­noo­si­na onesi­ta­tud di­fe­rent­siaal­diag­nos­ti­li­ne ri­da. Ena­mik lahk­ne­vu­si on for­maal­se tä­hen­du­se­ga.Lahk­diag­noo­si­de mää­ra­mi­sel on ka­su­ta­tudka­te­goo­ria­tes­se jao­tust: I (for­maal­ne lahk­ne­vus), II(väär­diag­noos ei ole ta­na­to­ge­nee­sis mää­rav) ja IIIka­te­goo­ria (väär­diag­noos mõ­ju­tas olu­li­selt hai­gu­sekul­gu eba­sood­sas suu­nas). La­han­gu­diag­noo­sid või­mal­da­vad täp­se­mat jaadek­vaat­se­mat sur­ma põh­jus­te sta­tis­ti­list ana­lüü­si.Ena­mik äkk­sur­ma­sid diag­noo­si­tak­se sü­da­me­sur­ma­deks, misviib sü­da­me­sur­ma­de üle­hin­da­mi­se­le, ar­ves­ta­desma­da­lat la­han­gup­rot­sen­ti. Sa­mas on suu­re­ne­nudnak­kus­hai­gus­te, eri­ti tu­ber­ku­loo­si es­ma­diag­noo­si­mi­nela­han­gul. La­hang ei ole me­dit­sii­nia­bi ül­di­se kva­li­tee­dinäi­ta­ja, sest see fo­kus­see­rub diag­noo­si­de täp­su­se­lesurm­lõ­pe­te kor­ral. Vaa­ta­ma­ta sel­le­le pii­ran­gu­le onla­han­gu­tel tä­na­päe­va­ses tõen­dus­põ­hi­ses me­dit­sii­nisvõt­me­roll. La­han­gul on kul­lap­roov.  EERO SEMJONOVAS Ida-Tal­lin­na Kesk­haig­la diag­nos­ti­kak­lii­ni­kupa­to­loo­gia­kes­ku­se ju­ha­ta­ja   _______________________________ Al­li­kad:1. Sur­ma põh­ju­se tu­vas­ta­mi­se sea­dus. RTI,10.05.2005, 24, 1792. The dec­li­ne of the hos­pi­tal au­top­sy a sa­fe­ty andqua­li­ty is­sue for health­ca­re in  Aust­ra­lia. MJA 2001;180:281–2853. THE AU­TOP­SY AND AU­DIT. Re­port of the Joint Wor­kingPar­ty of the Royal Col­le­ge of Pat­ho­lo­gists, the RoyalCol­le­ge of Phy­si­cians of Lon­don and the Royal Col­le­ge ofSur­geons of Eng­land; Au­gust 19914. Ro­sai and Ac­ker­mans Sur­gi­cal Pat­ho­lo­gy. JuanRo­sai; Mos­by 2004    **************************************   SAMAL TEEMAL: La­han­gu te­ge­mi­se kord  La­han­gu­te teos­ta­mist re­gu­lee­rib Ees­ti Va­ba­rii­gis"Sur­ma põh­ju­se tu­vas­ta­mi­se sea­dus", mis jõus­tub 2006.aas­ta 1. jaa­nua­ril (RTI, 10.05.2005, 24, 179).Pa­toa­na­too­mi­li­se la­han­gu teos­tab pa­to­loogla­han­gu­saa­te­kir­ja alu­sel. Koh­tu­me­dit­sii­ni­li­ne la­hangte­hak­se kas po­lit­sei la­han­gu­saa­te­kir­ja võieks­per­tii­si­mää­ru­se alu­sel.Ol­gu järg­ne­valt ära too­dud sea­du­se pa­rag­rahv, missä­tes­tab la­han­gu te­ge­mi­se alu­sed ja kor­ra: /---/ § 14. Pa­toa­na­too­mi­li­se la­han­gu te­ge­mi­se alu­sedja kord (1) Pa­toa­na­too­mi­li­ne la­hang te­hak­se eba­sel­ge sur­mapõh­ju­se väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks või hai­gu­sest põh­jus­ta­tudsur­ma kor­ral hai­gu­se ja sel­le ku­lu hin­da­mi­seks või ju­hul,kui see on va­ja­lik ül­di­se ter­vis­hoiu ja ra­vik­va­li­tee­disei­su­ko­halt, kui sur­ma põh­jus ei sel­gu sur­nuvä­lis­vaat­lu­se tu­le­mu­se­na ja in­for­mat­sioo­ni põh­jal, mison ars­til sur­nu vii­ma­se hai­gu­se ja ra­vi koh­ta, ning puu­dubalus koh­tuarst­li­kuks la­han­guks või koh­tuarst­li­kukseks­per­tii­siks kri­mi­naal­me­net­lu­ses.(2) Pa­toa­na­too­mi­li­se la­han­gu te­ge­mi­ne onko­hus­tus­lik järg­mis­tel juh­tu­del:1) eba­sel­ge sur­ma­juh­tu­mi kor­ral, kui puu­dub alusole­ta­da, et isi­ku surm on saa­bu­nud ku­ri­teo ta­ga­jär­jel võivä­lis­põh­jus­test tin­gi­tud as­jao­lu­del;2) hai­gu­se eba­sel­ge elu­pu­hu­se diag­noo­si pu­hul;3) kui haig­la­ra­vil vii­biv isik su­ri haig­las esi­me­selöö­päe­val ja ars­til puu­du­vad and­med sur­ma põh­ju­sekoh­ta;4) kui surm on saa­bu­nud diag­nos­ti­lis­te võira­vi­võ­te­te ta­ga­jär­jel;5) äge­da nak­kus­hai­gu­se või sel­le kaht­lu­sekor­ral;6) ra­se­da või sün­ni­ta­ja hai­gu­sest põh­jus­ta­tud sur­makor­ral;7) ku­ni üheaas­ta­se lap­se sur­ma kor­ral, kui puu­dub alusole­ta­da, et surm on saa­bu­nud ku­ri­teo ta­ga­jär­jel võivä­lis­põh­jus­test tin­gi­tud as­jao­lu­del;8) vast­sün­di­nu ala­tes sün­ni­kaa­lust 500 gram­mi võiala­tes 22. ra­se­dus­nä­da­last sün­di­nud elu­tun­nus­te­galoo­te (sü­da­me­löö­gid, hin­ga­mi­ne ja loo­te lii­gu­tu­sed)sur­ma kor­ral;9) sur­nult sün­di­nu­te pu­hul ala­tes sün­ni­kaa­lust 500gram­mi.(3) Käe­so­le­va pa­rag­rah­vi lõi­ke 2 punk­ti­des 8 ja 9ni­me­ta­tud juh­tu­del tu­leb sur­nu­ke­ha la­han­gu­le saa­takoos plat­sen­ta­ga.(4) Li­saks käe­so­le­va pa­rag­rah­vi lõi­ke 2 punk­ti­des1–9 ni­me­ta­tud juh­tu­de­le tu­leb pa­toa­na­too­mi­li­ne la­hangte­ha sur­nu omas­te või te­ma sea­dus­li­ku esin­da­jakir­ja­li­kul nõu­del.(5) Pa­toa­na­too­mi­list la­han­gut ei vii­da sur­mapõh­ju­se tu­vas­ta­mi­seks lä­bi, kui sur­nul esi­neselu­pu­hu­selt kroo­ni­li­ne hai­gus, mis on do­ku­men­tee­ri­tudte­ma ter­vis­hoiu­tee­nu­se osu­ta­mist tõen­da­va­tesdo­ku­men­ti­des ning mis äge­ne­mi­se või tü­sis­tu­se tõt­tupõh­jus­tas te­ma sur­ma. /---/ Li­san veel, et pa­toa­na­too­mi­li­se la­han­gu te­ge­mi­seksmuu­del kui eel­ni­me­ta­tud sea­du­se § 14 lõi­kes 2 too­dudjuh­tu­del tu­leb saa­da sur­nu omas­te või te­ma sea­dus­li­kuesin­da­ja kir­ja­lik nõu­so­lek. Ee­ro Sem­jo­nov

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Jaga lugu
Mu.ee toetajad:
Kadi HeinsaluMeditsiiniuudiste peatoimetajaTel: 6670 451
Violetta RiidasMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 454
Margot VentMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 446
Triin Tabur Meditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 455
Karin TammMeditsiiniuudiste sündmuse juhtTel: 513 8862
Minna Liisi LiivrandMeditsiiniuudiste sündmuste projektijuhtTel: 6670 230
Maarja KõrvMeditsiinimeedia müügijuhtTel: 5257708