Ainult tellijatele
28. august 2006
Ainult tellijatele
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Ki­rurg ope­ree­rib võ­luek­raa­ni kau­du

SA Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­mi ope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se ja AS Se­met­ro­ni koos­töös ins­tal­lee­ri­ti ope­rat­sioo­ni­tup­pa esi­me­ne Bal­ti­maa­de täis­di­gi­taal­ne juh­ti­mis­süs­teem OR1 Sak­sa fir­malt KarlS­torz GmbH.

SA Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­miope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se ja AS Se­met­ro­ni koos­töösins­tal­lee­ri­ti ope­rat­sioo­ni­tup­pa esi­me­ne Bal­ti­maa­detäis­di­gi­taal­ne juh­ti­mis­süs­teem OR1 Sak­sa fir­maltKarlS­torz GmbH, tea­tas klii­ni­ku­mi pres­sie­sin­da­ja. De­monst­rat­sioo­niks pai­gal­da­tud täis­di­gi­taal­neope­rat­sioo­ni­toa juh­ti­mis­süs­teem jääb klii­ni­ku­mika­su­tus­se esial­gu sep­temb­ri­ni, see või­mal­dab väl­jasel­gi­ta­da te­ge­li­kud va­ja­du­sed süs­tee­mi ter­vik­li­kukskomp­lek­tee­ri­mi­seks. Mi­da uus tark­va­ra­süs­teem või­mal­dab ja kui­das seetöö­tab, sel­lest ai­ta­vad pil­ti luua Tar­tu üli­koo­liklii­ni­ku­mi ope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se di­rek­to­ri Too­masEl­ler­vee all­järg­ne­vad sel­gi­tu­sed.  Pres­si­tea­test: Täis­di­gi­taal­neope­rat­sioo­ni­toa juh­ti­mis­süs­teem või­mal­dab di­gi­taal­seltsal­ves­ta­da ja ar­hi­vee­ri­da ko­gu teos­ta­ta­va uu­rin­gu võilä­bi­vii­da­va ope­rat­sioo­ni käi­gu. /- - -/ Klii­ni­ku­miska­su­tu­se­le võe­tud la­hen­dus on ai­nu­laad­ne ter­vesEu­roo­pas, sest või­mal­dab ope­rat­sioo­niaeg­set vi­suaal­setlei­du sal­ves­ta­da Pil­di­pan­gas. Sel­gi­tus: Ena­mik sal­ves­tus­süs­tee­me maail­mas onüles ehi­ta­tud kas CD- või DVD-ke­tas­te ka­su­ta­mi­se­le janen­de ar­hi­vee­ri­mi­se­le, või siis ar­hi­vee­ri­tak­se in­fora­via­su­tu­se lo­kaal­ses­se ar­vu­ti­võr­ku.SA TÜ Klii­ni­ku­mis on ala­tes 2001. aas­tast ka­su­tu­seldi­gi­taal­ne ra­dio­loo­gi­li­ne pil­diar­hiiv. See tä­hen­dab, etrönt­gen-, kom­puu­ter-, ult­ra­he­li- jt ra­dio­loo­gi­li­seduu­rin­gud sal­ves­ta­tak­se di­gi­taal­sel ku­jular­vu­ti­võr­gus. Alg­selt oli see klii­ni­ku­mi lo­kaal­near­hiiv. Hil­jem ha­ka­ti süs­tee­mi eda­si aren­da­ma koosPõh­ja-Ees­ti re­gio­naal­haig­la­ga. Prae­gu­seks on sel­lestväl­ja kas­va­nud Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pank (ETP), mis loo­dijuu­nis 2006 ja mil­le­ga on lii­tu­nud 72 pil­ti toot­vat ük­sust16-st eri­ne­vast haig­last üle ter­ve Ees­ti. Sel­li­se e-me­dit­sii­ni too­te­ga on Ees­ti ena­mi­kestrii­ki­dest mi­tu sam­mu ees. ETP või­mal­dab pat­sien­dieel­ne­vaid ja värs­keid uu­rin­guid vaa­da­ta sõl­tu­ma­tapat­sien­di ja ars­ti asu­ko­hast Ees­ti Va­ba­rii­gi pii­res. Eiole va­ja te­ha kor­du­vaid uu­rin­guid lü­hi­ke­se aja­va­he­mi­kujook­sul, kui pat­sient suu­na­tak­se pe­rears­ti­süs­tee­mistmaa­kon­na­haig­las­se ja sealt eda­si kõr­ge­mas­se etap­piTal­lin­nas või Tar­tus. SA TÜ Klii­ni­ku­mis in­tal­lee­ri­tud täis­di­gi­taal­neope­rat­sioo­ni­süs­teem või­mal­dab ope­rat­sioo­niaeg­setvi­deo­ma­ter­ja­li (ük­sik­pil­did või vi­deo­lõi­gud)sal­ves­ta­da DI­COM-for­maa­dis Ees­ti Ter­vis­hoiuPil­di­pan­gas. Või­ma­lik on nii klas­si­ka­li­se lah­ti­seope­rat­sioo­ni kui ka en­dos­koo­pi­li­se ope­rat­sioo­nipõ­hiet­ta­pi­de sal­ves­ta­mi­ne, ope­rat­sioo­nieel­se jaope­rat­sioo­ni­järg­se vi­suaal­se leiu fik­see­ri­mi­ne ningva­ja­du­sel sel­le hi­li­sem taa­se­si­ta­mi­ne. Uni­kaal­sus seis­neb­ki sel­les, et KarlS­torz GmbH poolttoo­de­tud OR1 ei ole se­ni veel sal­ves­ta­nud oma di­gi­taal­setvi­deo­pil­ti Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pan­ga­le sar­na­seselekt­roon­ses ser­ve­ris. Fir­ma ise oli ka vä­ga hu­vi­ta­tudsel­li­se või­ma­lu­se tek­kest ning ka­su­tas ju­hust oma too­teeda­sia­ren­da­mi­seks. 24. au­gus­ti hom­mi­ku­poo­li­kul kor­ral­da­si­me koosKarlS­torz GmbH ja AS Se­met­ro­ni­ga nel­ja­pool­sevi­deo­kon­ve­rent­si (ope­rat­sioo­ni­tu­ba klii­ni­ku­mis,kon­ve­rent­si­ruum klii­ni­ku­mis, kon­ve­rent­si­kes­kusKarls­tad­tis ning KarlS­torz'i sead­me­te de­monst­rat­sioo­ni jaõp­pe­ruum Tut­lin­ge­nis) koos ope­rat­sioo­niaeg­sevi­deo­ma­ter­ja­li sal­ves­ta­mi­se­ga Ees­ti Ter­vis­hoiuPil­di­pan­gas.  Pres­si­tea­test: See süs­teem liht­sus­tabki­rur­gi­de ja abi­per­so­na­li iga­päe­vast töödope­rat­sioo­ni­saa­lis, või­mal­da­des reaa­la­jas ka­su­ta­ta­valii­de­se abil juh­ti­da mak­si­maal­se kii­ru­se­ga kõi­ki­deope­rat­sioo­ni­toa sead­me­te tööd, kok­ku hoi­da pat­sien­diet­te­val­mis­tu­sae­ga ope­rat­sioo­niks, ki­rur­gi­de jaabi­per­so­na­li ae­ga ope­rat­sioo­ni lä­bi­vii­mi­sel ningope­rat­sioo­ni­tu­ba­de eksp­lua­tat­sioo­ni­ga seo­tudiga­päe­va­seid ku­lu­sid. Sel­gi­tus: Täis­di­gi­taal­seope­rat­sioo­ni­süs­tee­mi üks üle­san­ne­test onope­rat­sioo­ni­toa apa­ra­tuu­ri töö­funkt­sioo­ni­dedi­gi­taal­ne juh­ti­mi­ne. See tä­hen­dab, et ki­rur­gil onvõi­ma­lus ste­riil­ses si­tuat­sioo­nis ste­riil­selt kae­tudpuu­te­tund­li­ku ar­vu­tiek­raa­ni abil juh­ti­da ja muu­taope­rat­sioo­ni­laua ja ope­rat­sioo­ni­lam­bi asen­dit,ope­rat­sioo­ni­lam­bi ja -toa üld­val­gus­tu­se tu­ge­vust java­ja­du­sel ka vär­vi­too­ni, elekt­roon­se ki­rur­gi­li­seapa­ra­tuu­ri (elekt­ro­koa­gu­laa­tor, en­dos­koo­pia jt)töö­funkt­sioo­ne, ope­rat­sioo­ni­toa mik­rok­lii­mat(tem­pe­ra­tuur, niis­kus, õhu­va­he­tu­se kord­sus) jne. Põ­hi­mõt­te­li­selt on või­ma­lik di­gi­taal­se juh­ti­mi­seal­la võt­ta ope­rat­sioo­ni­toa ki­rur­gia ja anes­tee­sia ko­guapa­ra­tuur. Sel­li­ne juh­ti­mi­ne või­mal­dab ki­rur­gil en­dal,il­ma abi­list (hool­da­jat) käs­ki­ma­ta või pa­lu­ma­ta, an­daapa­ra­tuu­ri­le va­ja­lik asend või funkt­sioon. Süs­teem on ju­hi­tav mit­te ai­nult ste­riil­selt kae­tudpuu­te­tund­li­ku ek­raa­ni, vaid ka sõ­na­li­se käsk­lu­se("voi­ce cont­rol") abil. An­tud süs­teem või­mal­dab eelp­rog­ram­mee­ri­da vas­ta­valtpla­nee­ri­ta­va­le ope­rat­sioo­ni­le, pat­sien­di eri­pä­ra­de­leja ki­rur­gi eri­soo­vi­de­le ope­rat­sioo­ni­laua,ope­rat­sioo­ni­lam­bi, ki­rur­gi­li­se apa­ra­tuu­ri jnetöö­funkt­sioo­nid. Näi­teks kui on ope­rat­sioo­nip­laa­ni jär­gitea­da, et X ki­rur­gil al­gab "sel­li­ne ja sel­li­ne"ope­rat­sioon ning pat­sien­diks on x kg kaa­luv ja xva­nu­se­ga x soost pat­sient, siis pä­rast sel­lis­teand­me­te si­ses­ta­mist võ­ta­vad ope­rat­sioo­ni­laud jaope­rat­sioo­ni­lamp au­to­maat­selt sis­se soo­vi­tud asen­di,val­gus­tus on vas­ta­va tu­ge­vu­se ja vär­vi­too­ni­ga,ope­rat­sioo­ni­toa mik­rok­lii­ma on vas­ta­va tem­pe­ra­tuu­ri,õhu­niis­ku­se, õhu­va­he­tus­kord­su­se­ga jne. Vii­ma­ne näi­de on "kõr­gem pi­lo­taaž" ja ilm­selt kaliig­ne luk­sus, kuid ise­loo­mus­tab siis­ki süs­tee­mi pii­re(õi­ge­mi­ni nen­de puu­du­mist). Kir­jel­da­tud os­kus­te­gasüs­tee­me on maail­mas vist kolm. Kir­jel­da­tud süs­teem on hea abi­va­hend eel­kõi­geen­dos­koo­pi­lis­tel ope­rat­sioo­ni­del, kus tu­leb ka­su­ta­damit­meid abia­pa­raa­te ning nen­de pa­ra­meet­reid pi­de­valtmuu­ta sõl­tu­valt ope­rat­sioo­ni käi­gust. Tä­na­päe­valte­hak­se üld­ki­rur­gias, uro­loo­gias, on­ko­ki­rur­gias,kop­su­ki­rur­gias ja or­to­pee­dias pal­jud ope­rat­sioo­nid justen­dos­koo­pi­list teh­ni­kat ka­su­ta­des.  Pres­si­tea­test: Te­le­me­dit­sii­nisead­me­te­ga, mis on süs­tee­mi üheks enim ka­su­ta­tudvõi­ma­lu­seks, saab kee­ru­li­se­maid hai­gus­juh­te reaa­la­jaskon­sul­tee­ri­da pa­ri­ma­te eria­las­pet­sia­lis­ti­de­ga üleko­gu maail­ma. Sel­gi­tu­seks: OR1 või­mal­dab sa­maaeg­selt mit­mesteri­ne­vast ope­rat­sioo­ni­toast mit­me eri­ne­va kaa­me­ra jamik­ro­fo­ni abil edas­ta­da ja va­he­ta­da ka­he­pool­seltvi­deo­pil­ti ja häält pii­ra­ma­tu kau­gu­se ta­ha. On või­ma­likedas­ta­da pil­ti ope­rat­sioo­ni­toast, ope­rat­sioo­ni­väl­jaltja en­dos­koo­pi­li­sest kaa­me­rast nii eel­ne­valtkok­ku­le­pi­tud kon­ve­rent­si­ruu­mi (ka väl­jas­poo­le Ees­tit),klii­ni­ku­mi pii­res ole­va­tes­se õp­pe­ruu­mi­des­seüliõ­pi­las­te õpe­ta­mi­seks või ars­ti­ka­bi­net­ti kol­lee­giltar­va­mu­se või kon­sul­tat­sioo­ni kü­si­mi­seks. Ope­ree­riv ki­rurg võib ope­rat­sioo­ni­toas ole­valtek­raa­nilt jäl­gi­da ka kon­ve­rent­si- või õp­pe­ruu­mis ole­vaidini­me­si ja nen­de­ga ves­tel­da. On või­ma­lik kü­si­da nõukol­lee­gilt ka väl­jas­pool tööae­ga, kui tal on või­ma­likvii­bi­da in­ter­ne­ti­ga ühen­du­va ar­vu­ti juu­res ja rää­ki­damo­biil­te­le­fo­ni­ga. See­ga siis kü­si­da nõu va­ne­maltkol­lee­gilt, kes mo­men­dil puh­kab näi­teks Kree­ta saa­rel võiEgip­tu­ses.Sel­list tark­va­ra, vi­deo- ja hää­le­süs­tee­me pa­ku­vadpal­jud eri­ne­vad fir­mad.  MALLE TOOMISTE mal­[email protected]     ***********************************     LISALUGU: Pat­sien­di ja ars­ti vas­tu­tus OR1 juu­res Kind­las­ti hu­vi­ta­vad Ees­ti üld­sust täis­di­gi­taal­seope­rat­sioo­ni­süs­tee­mi suh­ted pat­sien­ti­de de­li­kaat­se­teisi­kuand­me­te ka­su­ta­mi­se­ga, ars­ti­de vas­tu­tu­se­ga jatööd ot­si­va­te ad­vo­kaa­ti­de­ga.En­ne iga ana­lüü­si ja uu­rin­gut ning uu­rin­gu­tu­le­mus­tesal­ves­ta­mist an­nab pat­sient all­kir­ja oma tea­vi­ta­tudnõu­so­le­ku koh­ta. Sal­ves­ta­mi­se­ga mit­te­nõus­tu­mi­ne (hirmin­fo­süs­tee­mi sis­se­murd­va­te häk­ke­ri­te jauu­rin­gu­ma­ter­ja­li kur­jas­ti ka­su­ta­mi­se ees) tin­gibedas­pi­di kor­du­va­te uu­rin­gu­te te­ge­mi­se ja see­gapat­sien­di en­da koor­ma­mi­se sa­ge­li ka eba­mu­ga­va­te võiva­lu te­ki­ta­va­te uu­rin­gu­te­ga.Ees­ti Ter­vis­hoiu Pil­di­pan­ga (ETP) ka­su­ta­mi­ne onran­gelt pii­ra­tud ka­su­tus­lit­sent­si­de ja pa­roo­li­de abil.ETP fik­see­rib ala­ti pan­gas in­fo ka­su­ta­mi­se ja ka­su­ta­ja.Iga arst saab vaa­da­ta ai­nult en­da poolt ra­vi­ta­va pat­sien­didi­gi­taal­set uu­rin­gu­ma­ter­ja­li sõl­tu­ma­ta sel­lest, kussee ma­ter­jal on too­de­tud. Kar­tus, et ars­tid ise "sur­fa­vad"ko­gu töö- ja va­ba aja ETPs ning ot­si­vad pro­mi­nen­ti­dehai­gus­juh­te, on küll põh­jen­da­ma­tu.Vi­suaal­se di­gi­taal­se pil­di sal­ves­ta­mi­ne jaar­hi­vee­ri­mi­ne ei te­ki­ta ars­ti­des hir­mu vas­tu­tu­se javi­ga­de ees, vaid eel­kõi­ge või­mal­dab hai­gu­seeda­sia­re­ne­mi­sel-kor­du­mi­sel pa­re­mi­ni püs­ti­ta­dadiag­noo­si, hin­na­ta se­nist ra­vi, sel­le efek­tiiv­sust java­ja­du­sel se­da kor­ri­gee­ri­da. Sa­mu­ti on eri­ne­va­tediag­nos­ti­lis­te uu­rin­gu­te ja ope­rat­sioo­ni­devi­deo­ma­ter­ja­li ar­hiiv vä­ga hea koo­li­tus­va­hendelu­kut­set al­les õp­pi­va­te või en­nast eria­la­li­selttäien­da­va­te ars­ti­de­jaoks. Se­da ma­ter­ja­li on või­ma­likka­su­ta­da ai­nult ano­nü­mi­see­ri­tud ku­jul!Kind­las­ti on vi­suaal­ne ma­ter­jal hea abi­va­hendvaid­lus­kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel. TOOMAS ELLERVEESA TÜK ope­rat­sioo­ni­tee­nis­tu­se di­rek­torANDRUS AAVIKSA Ees­ti Ter­vis­hoiuPil­di­pan­ga ju­ha­tu­se esi­mees     ***********************************     LI­SALUGU: Amee­ri­kas ja Eu­roo­pas, nüüd ka Tar­tus Ope­rat­sioo­ni­ruu­mi­de täis­di­gi­taal­nejuh­ti­mis­süs­teem OR1 Sak­sa fir­malt KarlS­torz GmbH onmaail­mas vii­ma­se küm­ne aas­ta jook­sul üha le­vi­num, sest justnii kaua on meie koos­töös­part­ne­rid se­da la­hen­dustjuu­ru­ta­nud ja eda­si aren­da­nud.Kõi­ge roh­kem on sead­meid pai­gal­da­tud Amee­ri­kaÜhend­rii­ki­des­se, sa­mu­ti Eu­roo­pas­se on ins­tal­lee­ri­tudüle 2000 la­hen­du­se, lõ­puks on see ka Ees­titer­vis­hoiua­su­tus­tes­se jõud­nud ning tõe­li­selt hea meel onsel­le üle, et just SA Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­kum kuitea­du­sa­su­tus sel­le esi­me­se­na en­da­le kat­se­ta­mi­sekssai. Tä­na­me kõi­ki osa­poo­li, kes sel­le­le või­ma­lu­se­leomalt poolt kaa­sa ai­ta­sid.OR1 hin­nak­las­si on ras­ke mää­rat­le­da, sest see sõl­tubiga ope­rat­sioo­ni­saa­li konk­reet­sest va­ja­du­sest ja ju­baole­ma­so­le­vast apa­ra­tuu­rist. Hind võib kõi­ku­damit­me­sa­jast tu­han­dest ku­ni mit­me­te mil­jo­ni­te­ni. INGA KÕRGEMAAAS Se­met­ron ju­ha­tu­selii­ge

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Jaga lugu
Mu.ee toetajad:
Kadi HeinsaluMeditsiiniuudiste peatoimetajaTel: 6670 451
Violetta RiidasMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 454
Margot VentMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 446
Triin Tabur Meditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 455
Karin TammMeditsiiniuudiste sündmuse juhtTel: 513 8862
Minna Liisi LiivrandMeditsiiniuudiste sündmuste projektijuhtTel: 6670 230
Maarja KõrvMeditsiinimeedia müügijuhtTel: 5257708