Mida tegid radioloogiatehnikud ja nende koolitajad Lõuna-Aafrika Vabariigis?

24.-27. aprillini toimus Lõuna-Aafrika
Vabariigis Durbanis 15. ülemaailmne radioloogiatehnikute kongress, milles
osalesid õppekavaarendust käsitleva ettekandega Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
radioloogiatehniku õppekava koordinaator Zinaida Läänelaid ning sama õppekava
õppejõud Tiina Kukkes ja Terje Markus.

Sellelaadne üritus toimus esmakordselt Aafrika mandril ja korraldajad olid palju vaeva näinud, et tagada 45 riigist pärit 1200 osalejale head majutus-, toitlustus-, ja transporditingimused, rääkimata üldiselt kenasti sujuvast kongressikorraldusest ja turvalisuse tagamisest.

Maailmakongressil käsitleti väga erinevaid teemasid seoses radiograafiaga ja radioloogiatehnikute koolitamisega täna ja tulevikus. Radioloogiatehnikute koolituse seisukohast jäid kõlama eelkõige järgmised teemad: üliõpilaste rollimudelite kujunemine õpiaja jooksul, interprofessionaalsed õppekavad tervishoiu suunal, rakendusuuringud radiograafias ja radioloogiatehniku rolli laienemine.

Kuidas kujuneb üliõpilase kutseidentiteet?
Professionaalse arengu üheks oluliseks osaks on professionaalse rollimudeli määratlemine. Professionaalse kasvamise aluseks on sageli töökohal kogetavad käitumismudelid ja hoiakud. Eeltoodust tulenevalt on arusaadav, kui oluline on tervishoiuasutustes töötavate radioloogiatehnikute professionaalne käitumine, hoiakud ja pädevus, mis avaldavad otsest mõju radiograafia üliõpilaste professionaalse identiteedi ja vastava käitumise kujunemisele. P. Engel-Hills’i poolt läbi viidud radiograafia üliõpilasi käsitleva uuringu tulemusena selgus, et mitte iga üliõpilase rollimudeliks ei olnud praktiseeriv radioloogiatehnik ja igal neljandal üliõpilasel puudus rollimudel üldse. Uuringu tulemused näitasid kutseidentiteedi mõiste muutumist üliõpilase erialapädevuse kasvades. Esmakursuslase rollimudeliks on reeglina praktiseeriv radioloogitehnik. Kuna eriala on üliõpilase jaoks uus ja tundmatu, siis peab ta rollimudeli määratlemisel kõige tähtsamaks just erialateadmisi ja –oskusi, näiteks kiire ja efektiivne erialane tegutsemine, toimetulek kriitilistes situatsioonides ja keskendumine patsiendile. Viimaste kursuste üliõpilased peavad häid erialateadmisi ja –oskusi iseenesest mõistetavaks kutsealase tegevuse eeltingimuseks, mistõttu rollimudeli määratlemisel muutub oluliseks isiksus ja üksikud isikuomadused, näiteks heatujulisus, pühendumus, vastutustundlikkus ja heatahtlikkus. Seega ei pruugi lõpukursuse üliõpilase rollimudeliks olla enam radioloogitehnik, selleks valitakse inimene, kelle isikuomadused on vastavad. Üliõpilaste arusaamade ja nende muutumise parem tundmine aitab mõista kutseidentiteedi kujunemist, mida tuleb arvestada õppekava arendamisel ja õppetöö läbiviimisel.

Milleks interprofessionaalne õppekava tervishoiu õppesuunal?
ISRRT Ameerika regiooni direktor M.D.Ward käsitles oma ettekandes interprofessionaalse koolituse võimalusi Saint Louis’i Ülikooli Doisy Terviseteaduste Kolledži näitel. Ajalooliselt on iga tervishoiu kutseala/eriala esindajad täitnud oma tööülesandeid suhteliselt eraldi. Doisy kolledžis valmistati ette ja rakendati uus interprofessionaalne õppekava, mille alusel koolitatakse õppureid kümnes tervishoiu valdkonnas. Tervishoiusüsteem ja tervishoiuteenuste osutamine on muutunud keerukamaks, mistõttu tervishoiutöötajate omavaheline suhtlemine ja koostöö on üha määravama tähtsusega tervise edendamise seisukohast. Ülaltoodud seisukohta kinnitavad ka uuringud. Interprofessionaalse õppekava kontekstiks on vastastikku huvipakkuvad teemad ja probleemid, millele leitakse parim lahendus, kui erinevate kutsealade/erialade esindajad ühendavad koostöös oma teadmised ja oskused. Nii õppejõud kui ka üliõpilased omandavad teadmisi/oskusi väga erinevates valdkondades nagu kliiniline laboritöö, terviseinfo juhtimine, arstiteadus, õendus, nukleaarmeditsiini tehnoloogia, toitumine, tegevusteraapia, füsioteraapia ja sotsiaaltöö. Kirjandusele tuginedes võib väita, et interprofessionaalne koolitus on kõige efektiivsem siis, kui seda rakendatakse kogu õpiaja jooksul.

Kuidas käivitada radiograafia alaseid rakendusuuringuid?
Kogu maailmas julgustatakse tervishoiutöötajaid läbi viima rakendusuuringuid, et koguda tõendeid teenuste väljatöötamiseks/ümberkujundamiseks ja kliinilise praktika edendamiseks, et lõpptulemusena tõsta patsiendi hoolduse kvaliteeti. Siinkohal ei ole erandiks ka radioloogiatehnikute töövaldkond. Sageli on raskusi rakendusuuringute käivitamisega, kui puuduvad vastavat pädevust omavad töötajad või ei ole neid piisavalt. Allpool kahest erinevast lähenemisviisist rakendusuuringute käivitamiseks radiograafias.

S.Mathers’i ettekanne käsitles uurija-radioloogiatehnikuna tegutsemist multiprofessionaalses uurimistöö rühmas. Ettekandja hindas multiprofessionaalse uurimisrühma keskkonda väga turvaliseks algaja uurija jaoks ja tõi välja uurimistegevuse iseloomus toimunud muutused 10 viimase aasta jooksul. Anketeerimispõhine kvantitatiivne andmekogumismeetod on tänaseks asendunud kvalitatiivse intervjueerimismetoodikaga, samuti on erialakesksed teemad asendunud patsientide teadmiste uurimisega erinevate modaliteetide kohta. Muutunud on uurimiskeskkond – haiglauuringud on asendunud uuringutega kogukonnas, kaasaegsemaks on muutunud ka andmete kogumise tehnilised vahendid.

Norras on rakendusuuringute käivitamisel radiograafias mindud erinevat teed. B. Ström tutvustas Norras loodud riikliku radiograafia alase uurimistöö rühma (RadForum) tegevust. RadForm on erialane ressursivõrgustiku grupp, mille eesmärgiks on määratleda ja stimuleerida uurimisvajadused nii diagnostilises radiograafias kui ka radioteraapias. Eesmärgist lähtuvalt suudeti töörühma esimese tegevusaasta jooksul toime tulla järgmiste ülesannetega:
1)koostada ülevaade magistri- ja doktorikraadiga radioloogiatehnikutest Norras ja nende poolt avaldatud publikatsioonidest;
2) luua veebipõhine suhtlusplatvorm ja
3)koostada radiograafia alase uurimistöö strateegia. Nüüd on RadFormi tähelepanu keskendunud koostööle teiste Skandinaavia riikidega, et luua ühine veebilehekülg ja internetipõhine eelretsenseeritav erialaajakiri soodustamaks koostööd Skandinaavia riikide radioloogiatehnikute vahel.

Mida tähendab radioloogiatehniku rolli laienemine?
Ameerika radioloogiatehnikute erialaühingu asepresident Salvatore Martino ettekandes keskenduti teemale, millest nii sageli tuleb juttu radioloogiatehnikute erialaväljaannetes, seminaridel ja konverentsidel - radioloogiatehniku rolli laienemine (role extension/ advanced practice). Vaatamata teema sagedasele käsitlemisele, puudub selgus ja ühtne arusaam sellest, mil määral ja millises suunas roll laieneb. Ettekandja tegi kokkuvõtteid 13 riigi radioloogiatehnikute rolli laiendamist käsitleva küsimustiku vastuste põhjal. Tulemustest selgus, et rolli laienemist algatavad kas erialaliidud või valitsusasutused ja täiendavad ülesanded on reeglina seotud juhendamisvajaduse vähenemisega, täiendavate protseduuride teostamisega, patsiendi õpetamise/juhendamisega või patoloogia märkimisega ülesvõttel (red dotting).

J. Kelly käsitles radioloogiatehniku rolli laienemist Ühendkuningriigis, kus rolli laienemise on tinginud viimase 10 aasta jooksul aset leidnud olulised muudatused tervishoiusüsteemis. Tervisevajaduste paremaks rahuldamiseks on valitsus reorganiseerinud teenuste osutamist ja arendanud kutsealaseid/erialaseid rolle, mille tulemusena on muutunud erialapiirid. Erilist tähelepanu on pööratud tervishoiu siduserialade arendamisele, pakkudes kogenud erialaspetsialistidele uusi karjäärivõimalusi. Muutustele lisanduv krooniline radioloogide nappus lõi soodsad tingimused radioloogiatehnikute rolli laienemisele, näiteks konsultant-radioloogiatehniku ametikoha loomine mammograafiliste sõeluuringute läbiviimiseks. Konsultant-radioloogiatehnikul on neli tegevusvaldkonda: 1) ekspertteadmisi eeldav kliiniline praktika; 2) erialane eestvedamine riiklikesse töörühmadeese kuulumise abil ja teiste haiglate konsulteerimine; 3) rakendusuuringute algatamine ja tõenduspõhise erialategevuse edendamise eesmärgil ja 4) bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilaste õpetamine ja nende lõputööde juhendamine.

Kongressipäevadel võis erinevates sessioonides kuulda palju muidki ettekandeid väga erinevatel radiograafiaga seonduvatel teemadel. Osa ettekannetest on kättesaadavad järgmisel leheküljel: http://www.isrrt.org/isrrt/Default_EN.aspLisa kommentaar

  • Egle Raadik

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.