Vaid kaks Eesti maa-apteeki on saanud ELilt toetust

Ehkki PRIA kaudu on võimalik
maa-apteekidele taotleda n-ö euroabi, on seni vaid kaks apteeki sellise toetuse
saanud.

Üks neist on Vigala apteek ja teine Hargla apteek. Esimene neist sai ca 9000 eurot maja renoveerimiseks, Lagle Tiku Hargla Apteek aga ca 3000 eurot maja remondiks, tarkvarale Noom ja elektripaigaldise renoveerimiseks.

Kirjeldab Helbe Kliss – OÜ Vigala Apteek osanik:
"Hetkel on meil I etapp lõpetatud ja II etapp ees. Ehitus on veel pooleli. Koostasime taotluse ja esitasime nõuetekohased dokumendid Raplamaa partnerluskogule. Möödus umbes kuu ning meil oli positiivne otsus käes kohalikult tegevusgrupilt ning saime taotluse edastada PRIA-le. Peale PRIA-le taotluse esitamist võisime alustada tegevustega omal vastutusel. Pidime olema valmis ka selleks, et meie projekti ei kiida heaks PRIA ja me toetust ei saa. Maja oli vaja renoveerida ja me otsustasime alustada enne lõpliku otsuse saamist. Rõõm oli suur, kui umbes kolme kuu pärast tuli PRIA-lt positiivne otsus. Esimeses etapis vahetasime välja osa sarikaid, eterniitkatus asendati plekk-katusega ning kogu majal vahetati ära kõik 17 akent ning 2 ust.
Projektitoetuse määrad on ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.
Projekti maksimaalne toetussumma MTÜ Raplamaa Partnerluskogul ettevõtete ruumide renoveerimise korral 15 977 eurot 91 senti (250 000 krooni).
Projekti järgsed renoveerimistööd said kevadeks 2010.a valmis ja siis kirjutasime jätkuprojekti järgmisse projektitaotluse vooru ning sellele saime ka positiivse otsuse. Maja sai soojustatud ning nägusa laudise alla, sama projekti raames ootavad veel elektritööd ning müügisaali laiendus, mis on hetkel veel tegemata."

Kliss jätkab: Senini arvasime ka meie, et apteegi jaoks on euroabi pigem müüt kuna apteegid liigitatakse jaekaubandusettevõteteks ning neile riigipoolset toetust ei anta.
Kui Eestis alustati Leader programmi rakendamisega 2006.a. hakkas müüt muutuma meie jaoks tegelikkuseks.
Maaelu arengukava 2007-2013 Leader –meetme kaudu on riik otsustanud jagada kuni 10% arengukava eelarvest maaelu arenguks. See on 86,28 miljonit eurot (1,34 miljardit krooni), mis teeb keskmiselt aastas üle 12,78 miljonit euro (200 miljoni krooni) kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.

Meie taotlesime toetust MTÜ Raplamaa Partnerluskogu kaudu. Tutvusime põhjalikult kohaliku tegevusgrupi prioriteetidega ja leidsime kasulikku ka meie jaoks.
Raplamaa Partnerluskogu valis oma strateegia elluviimisel järgmised prioriteetsed valdkonnad:
• ETTEVÕTLUS;
• ELUKESKKOND;
• KULTUUR JA PÄRIMUS;
• LOODUS-KESKKOND.
Prioriteet 1. ETTEVÕTLUSE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE
Partnerluskogu toetab ettevõtlust eeskätt mitmel suunal:
• kohaliku ressursi mitmekesisemal väärtustamisel ja innovatiivsete tehnoloogiliste ja tootmisorganisatsiooniliste lahenduste kasutuselvõtmisel;
• ettevõtjate ja töötajate erialaste oskuste taseme tõstmisel;
• ettevõtjate vahelise koostöö ja ühistegevuse tugevdamisel.
Meie jaoks oli sobilik ettevõtluse meede.
Meede 1.2 Ettevõtluse arendamine
Meetme sihtrühm on väikesed ja alustavad ettevõtted.

Meetme eesmärk
• Jätkusuutlik, arenev, uuenduslik ja hea tootlikkusega väikeettevõtlus.
• Uued ettevõtted ja töökohad.
• Uued, uuenduslikud ja kvaliteetsed tootmisprotsessid, tehnoloogiad, teenused ning tooted.
• Kohalikul toorainel, kultuuril, kogukonnal ja loodusel põhinevad, neile lisandväärtust andvad ning nende jätkusuutlikkust tagavad tooted ja teenused.
• Kohaliku kogukonna vajadustele suunatud tooted ja teenused.
• Ekspordile suunatud tooted ja teenused


Toetatavad tegevused
• uute seadmete ja masinate ostmine ja paigaldamine;
• projekti elluviimiseks vajalike infotehnoloogiavahendite soetamine (kuni 20% projekti maksumusest);
• töövahendite ostmine käsitöö tegemiseks (eeskätt kohalikul toorainel põhinevate toodete tootmiseks);
• kaubamärgi ja pakendi kujundamine ja disainimine;
• ruumide renoveerimine; ehitamine ehitusseaduse kohaselt;


2009.a augustis ostsime Vigala vallalt maja, milles on apteek tegutsenud juba üle poole sajandi ning sellele majale oli vaja anda nooruslikumat ning tervemat ilmet. Leidsime selleks väga hea võimaluse läbi ettevõtluse meetme.

Tähelepanelikult tuleb läbi lugeda need valdkonnad, millele toetust ei anta, sest igal pool on erandid – nii ka meie. Meie tegevusgrupp ei anna toetust hulgi- ja jaekaubandusele, kuid erandina toetatakse investeeringuid külapoodidesse, talupoodidesse, maa-apteekidesse ja investeeringuid kohalike käsitöötoodetega kauplemiseks.

Meetme sihtgrupiks on Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad mikroettevõtted (ettevõtted, millel on alla 10 töötaja ja/või mille aastabilansi kogumaht ei üle 2 000 000 eurot ja mis on äriühingud äriseaduse kohaselt) ning füüsilisest isikust ettevõtjad.
Jälgida tuleb kõiki nõudeid, mis on kehtestatud projektitoetuse taotlejale.
Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui:
1) ta vastab asjakohases põllumajandusministri määruses toetuse saamiseks taotlejale sätestatud nõuetele, kui strateegia meede vastab arengukavas nimetatud meetmele.
2) ta eristab selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
3) tal ei ole projektitoetuse taotluse esitamise ajal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud.
4) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
5) ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, ja tagasimaksmisele kuulunud summa on tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
6) tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
7) tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
8) ettevõtja ei ole majanduslikes raskustes.
Nende nõuete järgi leidsime, et vastame igati projektitoetuse taotleja nõuetele. Asusime äriplaani koostama lähemaks viieks aastaks ning dokumendipakki kokku panema, pakk sai mahukas ja meie olime rahul jäädes otsust ootama.

Toetuse saamiseks esitab taotleja alljärgnevad dokumendid:
1) vormikohane avaldus;
2) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
3) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruanne;
4) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri;
5) vormikohane teatis jooksval majandusaastal ja kahel eelmisel majandusaastal vähese tähtsusega abi saamise kohta;
6) vormikohane teatis ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava abi saamise kohta;
7) vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumuse arvestus kululiikide kaupa;
8) hinnapakkumistele lisatakse parima pakkuja valimise otsuse ärakiri
9) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
10) ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga;
11) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, ning hoone püstitamise korral kuulub selle alune maa taotleja omandisse või on sellele taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
12) ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta seisuga põhivara nimekiri kui taotletakse toetust investeeringu tegemiseks. Põhivara nimekiri peab kajastama andmeid põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtuse kohta;
13) isikut tõendav dokument (pildi ja isikukoodiga) ettenäitamiseks ja selle koopia taotluse juurde lisamiseks
14) investeeringu puhul äriplaan.

Lisa kommentaar

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

JÄLGI MEDITSIINIUUDISEID SOTSIAALMEEDIAS:

RSS

Seotud lood

Küsitlus

Valdkonna tööpakkumised

Meditsiini­uudised

12. veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiin Fookuses

veebruar 2019

Laadi PDF

Tervise­uudised

veebruar 2019

Laadi PDF

Meditsiiniuudiseid ja mu.ee saavad tellida vaid need isikud, kellel on kehtiv retseptikirjutamise õigus. Toimetusel on õigus seda küsida ja kontrollida.