Ainult tellijatele
18. aprill 2005
Ainult tellijatele
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Suit­se­ta­mi­sest loo­bu­ja teeb sü­da­me­le tee­ne

Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la kar­dio­loo­gia­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, sü­da­me­ter­vi­se kes­ku­se üle­marst Mar­gus Vii­gi­maa peab suit­se­ta­mist üheks olu­li­se­maks sü­da­me-ve­re­soon­kon­na hai­gus­te ris­ki­te­gu­riks.

Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la kar­dio­loo­gia­kes­ku­seju­ha­ta­ja, sü­da­me­ter­vi­se kes­ku­se üle­marst Mar­gusVii­gi­maa peab suit­se­ta­mist üheks olu­li­se­makssü­da­me-ve­re­soon­kon­na hai­gus­te ris­ki­te­gu­riks. "Pal­jud ar­va­vad, et al­ko­hol teeb sü­da­me­le roh­kemlii­ga ega pöö­ra suit­se­ta­mi­se­le pii­sa­vat tä­he­le­pa­nu,"üt­leb Mar­gus Vii­gi­maa, kel­le hin­nan­gul on suit­se­ta­mi­nekõrg­ve­re­rõ­hu­tõ­ve kõr­val üks olu­li­se­maidsü­da­me­hai­gus­te ris­ki­te­gu­reid. Loo­bu­mi­ne taan­dab ris­keVii­gi­maa rõ­hu­tab, et suit­se­ta­mi­ne on sel­li­neris­ki­te­gur, mil­le ini­me­ne saab ise kõr­val­da­da,kah­jus­ta­va toi­me aja jook­sul eli­mi­nee­ri­da. "Mõ­nedväi­da­vad, et "olen ju­ba aas­taid suit­se­ta­nud, nii­kui­nii onrong läi­nud" – aga see ei ole nii! Kop­sud on jah tah­ma­tud, agasü­da­me­le saab suit­se­ta­mi­sest loo­bu­mi­se­ga te­hahea­teo." Ta loet­leb meh­ha­nis­me, mis käi­vi­tu­vad iga si­ga­re­titõm­ba­mi­se jä­rel: ve­re­rõhk tõu­seb, võib tek­ki­da sü­da­merüt­mi­häi­re, ve­re­soon­te sein­tes ole­vad lub­ja­naas­tudmuu­tu­vad ebas­ta­biil­se­maks ja kah­jus­ta­vad ve­re­soo­ni,ve­re­rin­ges­se või­vad sat­tu­da ve­de­lad ras­vad. Te­kibtrom­bi oht, sest toi­muv sig­na­li­see­rib or­ga­nis­mi­le, etve­re­soon on kat­ki ja or­ga­nism võib käi­vi­ta­daene­se­kait­se­na ve­re hüü­bi­mi­se ohu­ko­has. Iga si­ga­ret võibol­la po­tent­siaal­selt oht­lik in­fark­tieel­se sei­sun­dite­ki­ta­ja. Suit­se­ta­ja risk saa­da in­farkt on võr­rel­desmit­te­suit­se­ta­ja­ga ku­ni kolm kor­da suu­rem. Sa­mas hak­kabäge sei­sund taan­du­ma ko­he pä­rast suit­se­ta­mi­sestloo­bu­mist. Esi­me­se ka­he-kol­me suit­su­va­ba aas­ta jook­sulmuu­tub in­fark­ti­risk poo­le väik­se­maks ning seits­me-ka­hek­saaas­ta pä­rast on see võrd­ne mit­te­suit­se­ta­ja oma­ga. Suit­se­ta­mi­sest tin­gi­tud sü­da­me-ve­re­soon­kon­nakah­jus­tu­si an­nab ta­ga­si pöö­ra­ta. Kop­su­de elast­suspa­ra­ku sel moel ei taas­tu, mär­gib Vii­gi­maa. Põh­jus või õi­gus­tus?Ta on tä­he­le pan­nud, kui­das ini­me­sed õi­gus­ta­vad omasuit­se­ta­mis­har­ju­must, ja leiab iga­le väi­te­levas­tu­väi­te. Näi­teks öel­dak­se sa­ge­li, et see või tei­ne ini­me­nesuit­se­tab kõr­ge va­nu­se­ni ja hä­da po­le mi­da­gi. Mõ­ne­deini­mes­te suu­re­mat vas­tu­pa­nu­või­met võib se­le­ta­da nen­dehea­de gee­ni­de­ga ja sel­le­ga, et ilm­selt po­le neil tei­siris­ki­te­gu­reid – kas kõr­get ve­re­rõh­ku, üle­kaa­lu, ve­rekõr­get ko­les­te­roo­li­ta­set vms. "Me ei tun­ne pii­sa­valt omagee­ni­pä­ran­dit, et ol­la et­te veen­du­nud, kas jää­mesuit­se­ta­des ter­veks. Igal ini­me­sel on eri­nevter­vi­se­va­ru!" nen­dib Vii­gi­maa. Nais­suit­se­ta­ja­te üks pea­mi­si väi­teid on see, etsuit­se­ta­mi­sest loo­bu­mi­se jä­rel muu­tub ai­ne­va­he­tusaeg­la­se­maks ning ke­ha­kaal tõu­seb kii­res­ti. Vii­gi­maa sõ­nul li­san­dub tões­ti ena­mi­kul lü­hi­ke­seaja jook­sul 4–6 ki­log­ram­mi. Tal on en­dal ol­nud pat­sien­te,kes on mit­te­suit­se­ta­jaks hak­ka­mi­se jä­rel saa­nud 20–30li­sa­ki­lo. Suit­se­ta­mi­sest loo­bu­mi­se järg­se­telesi­mes­tel kuu­del nõuab när­vi­süs­teem asen­dus­te­ge­vust, sesthar­ju­mus­pä­ra­sed mõ­nuai­ned on ka­du­nud. Pal­jud leia­vadlo­hu­tust söö­mi­ses. Vii­gi­maa sõ­nul on se­nis­te uu­rin­gu­te põh­jal endõi­gus­ta­nud an­ti­dep­res­san­di kuur. Tõ­si, pal­jud pea­vadseits­me­nä­da­la­se kuu­ri hin­da – 2400 kroo­ni – lii­gakal­liks. Arst kü­sib vas­tu, et kas suit­se­ta­ja on kok­kuar­ves­ta­nud, pal­ju ta si­ga­ret­ti­de pea­le ku­lu­tab või kuipal­ju mak­sab te­ma ter­vis? Efek­ti li­sa­vat ka tun­tud ree­gel:kui ini­me­ne on ra­vi eest maks­nud ar­ves­ta­ta­vat hin­da,suu­re­neb te­ma mo­ti­vat­sioon suit­se­ta­mi­sestloo­bu­da. Häid tu­le­mu­si on and­nud ka ni­ko­tii­ni asen­dus­ra­vi,mil­leks on ap­tee­ki­des il­ma ret­sep­ti­ta saa­da­val niinät­sud kui plaast­rid. Ini­me­ne on nõrkMar­gus Vii­gi­maa tun­nis­tab, et ini­me­ne on sa­ge­li nõrk:"Ise­gi poo­led in­fark­ti põ­de­nud suit­se­ta­jad hak­ka­vaduues­ti suit­se­ta­ma, nii­pea kui tun­ne­vad, et ter­vis lä­hebpa­re­maks." Sel­le­pä­rast peab ta vä­ga olu­li­seks laial­da­se­matsuit­se­ta­mi­sest loo­bu­mi­se nõus­ta­mist. Ini­me­sed va­ja­vadroh­kem tea­vet, kui­das mõ­jub suit­se­ta­mi­ne or­ga­nis­mi­le,mis ja miks juh­tub pä­rast loo­bu­mist. Il­ma veen­du­mu­se­ta, etsuit­se­ta­mi­se tõt­tu on risk hai­ges­tu­da vä­ga kõr­ge, eite­ki tu­ge­vat soo­vi ja mo­ti­vat­sioo­ni loo­bu­mi­seks. "Sel­ge on see, et suit­se­ta­mi­sest loo­bu­des tu­leb muu­taka elus­tii­li, toi­tu­da tei­si­ti, roh­kem lii­ku­da.Suit­se­ta­mi­sest loo­bu­mi­se nõus­ta­jad pea­vad ole­ma val­misand­ma üht­la­si nõu so­bi­li­ke elu­vii­si­de suh­tes," onVii­gi­maa veen­du­nud. Ars­ti­na aval­das ta suurt poo­le­hoi­duhai­ge­kas­sa ot­su­se­le fi­nant­see­ri­da nõus­ta­mis­te­ge­vustse­ni­sest enam.   ****************************   Suit­se­ta­mi­sest loo­bu­ja­te nõus­ta­mi­seka­bi­ne­tid Suit­se­ta­mi­sest loo­bu­ja­te­le on nõus­ta­mi­ne ta­su­ta.Nõus­ta­mis­tee­nus on ra­has­ta­tudsü­da­me-ve­re­soon­kon­na­hai­gus­te en­ne­ta­mi­se riik­li­kust­ra­tee­gia 2005–2020 va­hen­di­test. 18.–24. ap­ril­li­ni,üle­rii­gi­li­se sü­da­me­nä­da­la raa­mes, on suit­se­ta­mi­sestloo­bu­ja­te nõus­ta­mi­se ka­bi­ne­tid ava­tud igal töö­päe­val,et pak­ku­da li­sa­või­ma­lu­si suit­se­ta­mi­sest loo­bu­dasoo­vi­jai­le. 1) Ida-Tal­lin­na Kesk­haig­las: * Ra­vi tn 18;sil­mak­lii­ni­ku kab. 159 või kab. 121: E kel­la 14–18, Tkel­la 16–18, K kel­la 16.30–18, N kel­la 15–18, R kel­la15–17;eel­re­gist­ree­ri­mi­ne tel 1900;nõus­ta­jad: dr Tiiu Härm, Me­ri­ke Mark, Kris­ta Tutt jaKai­di Trau­mann. * seo­ses Tal­lin­na Kris­tii­ne lin­nao­sa päe­va­de­ga19.–24. ap­ril­li­ni toi­mu­vad suit­se­ta­mi­sest loo­bu­ja­tenõus­ta­mi­sed ka Ida-Tal­lin­na kesk­haig­la Jär­ve haig­las(Ener­gia tn 8) kab. 118: T, K, N kel­la 14–17 ja R kel­la13–15.  2) Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­las(Sü­tis­te tee 19): * pul­mo­no­loo­gia po­lik­lii­ni­ku kab. 160: E–R kel­la13–17;eel­re­gist­ree­ri­mi­ne tel 697 1049, 697 2063;nõus­ta­jad: dr Aet Rau­kas, Ül­le Ro­den, Sir­jeLä­heb. * Sü­da­me­ter­vi­se kes­kus, kab. 112: E kel­la 13–15;eel­re­gist­ree­ri­mi­ne tel 697 2033;nõus­ta­jad: dr Mar­gus Vii­gi­maa ja An­ne Speek.  3) Tar­tu Üli­koo­li Klii­ni­ku­mis: * kar­dio­loo­giak­lii­ni­kus (L. Puu­se­pa 1a);li­pii­di­kes­ku­se kab. 4042: E kel­la 11–14, T kel­la 8–12,N kell 11–15, R kel­la 10–16;eel­re­gist­ree­ri­mi­ne tel 731 9359;nõus­ta­jad: dr Tiit Pokk ja Kül­li Kan­gur. * kop­suk­lii­ni­kus (Riia mnt 167);kab. C 107: E, K, R kel­la 9–13, T ja N kel­la 12–16;eel­re­gist­ree­ri­mi­ne tel 731 8910;nõus­ta­jad: dr Ül­le Ani ja Ada Al­lik­soo, Ja­naTal­vik.  4) Rap­la Maa­kon­na­haig­las (Alu tee1): * kab. 98: E–R kel­la 9–13;eel­re­gist­ree­ri­mi­ne tel 489 0700 või 489 0711;nõus­ta­ja: dr Ma­ri Põld.  5) Põl­va Haig­las (Uus tn2): * ter­vi­se­tu­ba: E, T, K ja R kel­la 9–13, N kel­la13–17;eel­re­gist­ree­ri­mi­ne tel 799 4276 või 799 4449;nõus­ta­jad: dr Tiiu Li­pand ja Vee­vi Hõ­rak, Ai­riRüü­tel. Al­li­kas: Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuut

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Jaga lugu
Mu.ee toetajad:
Kadi HeinsaluMeditsiiniuudiste peatoimetajaTel: 6670 451
Violetta RiidasMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 454
Margot VentMeditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 446
Triin Tabur Meditsiiniuudiste toimetajaTel: 6670 455
Karin TammMeditsiiniuudiste sündmuse juhtTel: 513 8862
Minna Liisi LiivrandMeditsiiniuudiste sündmuste projektijuhtTel: 6670 230
Maarja KõrvMeditsiinimeedia müügijuhtTel: 5257708